Dovada stării civile | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Identificarea persoanei fizice - Actele de stare civilă -
Dovada stării civile

Art. 99. - Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Starea civilă se dovedește prin actele de naștere, căsătorie și deces întocmite, potrivit legii, în registrele de stare civilă, precum și prin certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(2) Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice și fac dovada, până la înscrierea în fals, pentru ceea ce reprezintă constatările personale ale ofițerului de stare civilă și, până la proba contrară, pentru celelalte mențiuni. Reviste (1), Doctrină (3)

(3) Hotărârea judecătorească dată cu privire la starea civilă a unei persoane este opozabilă oricărei alte persoane cât timp printr-o nouă hotărâre nu s-a stabilit contrariul. Reviste (2), Doctrină (3)

(4) Dacă printr-o hotărâre judecătorească s-a stabilit o anumită stare civilă a unei persoane, iar printr-o hotărâre judecătorească ulterioară este admisă o acțiune prin care s-a contestat starea civilă astfel stabilită, prima hotărâre își pierde efectele la data rămânerii definitive a celei de a doua hotărâri. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 99  
    1.În reglementarea de față au fost integrate prevederile art. 22 din Decretul nr. 31/1954 și ale art. 14, 15 din Legea nr. 119/1996. 
    2.Conform art. 222 din Legea nr. 71/2011, până la intrarea în vigoare aLegii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, referirea din cuprinsul Codului civil la hotărârea definitivă se va înțelege ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Mijloacele de dovadă afiliației firești. Prevederile art. 409 C. civ.. enunță regula conform căreia dovada legăturii de filiație, maternă sau paternă, indiferent de modul în care afost stabilită filiația, se face prin actul naștere întocmit în registrul de stare civilă, precum și cu certificatul de naștere eliberat în baza acestuia (a se vedea și art. 99 C. civ..); în cazul copilului din căsătorie, dovada se face prin actul de naștere și prin actul de căsătorie al părinților, trecute în registrele de stare civilă, precum și prin certificatele de stare civilă corespunzătoare. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Efectele hotărârii judecătorești pronunțate sunt opozabile, potrivit art. 99 C. civ.., oricărei persoane până la proba contrară, cât timp printr-o nouă hotărâre nu s-a stabilit contrariul. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Dovada stării civile prin actele de stare civilă 
    1.Regula în materie. Denumirea art. 99 noul C. civ. nu corespunde pe deplin conținutului reglementărilor pe care le conține pentru că, pe de oparte, arată doar care este regula în materie, și anume dovedirea stării civile prin actele de stare civilă, excepțiile de la această regulă fiind prevăzute de art. 103 noul C. civ., iar, pe de altă parte, se referă la natura juridică aactelor de stare civilă și efectele hotărârilor judecătorești pronunțate în această materie. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Actele de stare civilă sunt acele acte (instrumentum), din registrele de stare civilă, în care sunt consemnate, de către organele cu atribuții de stare civilă, în condițiile legii, elementele stării civile. În sens restrâns, actele de stare civilă sunt numai actul de naștere, actul de căsătorie și actul de deces. În sens mai larg, urmează a fi incluse în categoria actelor de stare civilă și certificatele eliberate pe baza celor trei acte de stare civilă (certificatul de naștere, certificatul de căsătorie și certificatul de deces), precum și duplicatele acestor certificate, eliberate în condițiile legii (G. Boroi, op. cit., p. 389-390). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Stabilirea și schimbarea domiciliului
Prezumția de domiciliu
Dovada
Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Cazuri speciale
Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Domiciliul la curatorul special
Domiciliul profesional
Domiciliul ales
Starea civilă
Dovada stării civile
Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Alte mijloace de dovadă a stării civile
Cazurile de instituire
Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Persoana care poate fi numită tutore
Persoanele care nu pot fi numite tutore
Desemnarea tutorelui de către părinte
Desemnarea mai multor tutori
Reviste:
Opinii privind semnificația juridică a expresiei "actele de stare civilă"
Dispoziții comune privind acțiunile referitoare la filiație
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Specificitatea publicității în dreptul familiei
ASPECTE PRIVIND EXECUTAREA SILITĂ ÎMPOTRIVA MOȘTENITORILOR
Aspecte privind executarea silită împotriva moștenitorilor (I)
Unele aspecte juridice privitoare la înscrierea de mențiuni, anularea, modificarea, rectificarea și completarea actelor de stare civilă
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Cerere pentru înregistrarea nașterii după trecerea unui an de la naștere.
Referințe în cărți:
Atributele de identificare ale persoanei fizice
;
se încarcă...