Domiciliul și reședința | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana fizică - Identificarea persoanei fizice -
SECȚIUNEA a 2-a

Domiciliul și reședința

Dreptul la domiciliu și reședință

Art. 86. - Jurisprudență, Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Cetățenii români au dreptul să își stabilească ori să își schimbe, în mod liber, domiciliul sau reședința, în țară sau în străinătate, cu excepția cazurilor anume prevăzute de lege. Reviste (3)

(2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, o persoană fizică nu poate să aibă în același timp decât un singur domiciliu și o singură reședință, chiar și atunci când deține mai multe locuințe. Jurisprudență, Reviste (4)

Domiciliul

Art. 87. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (6), Proceduri (1), Librăria Indaco (2)

Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor și libertăților sale civile, este acolo unde aceasta declară că își are locuința principală.

Reședința

Art. 88. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Reședința persoanei fizice este în locul unde își are locuința secundară.

Stabilirea și schimbarea domiciliului

Art. 89. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Stabilirea sau schimbarea domiciliului se face cu respectarea dispozițiilor legii speciale. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Stabilirea sau schimbarea domiciliului nu operează decât atunci când cel care ocupă sau se mută într-un anumit loc a făcut-o cu intenția de a avea acolo locuința principală. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dovada intenției rezultă din declarațiile persoanei făcute la organele administrative competente să opereze stabilirea sau schimbarea domiciliului, iar în lipsa acestor declarații, din orice alte împrejurări de fapt. Jurisprudență, Reviste (1)

Prezumția de domiciliu

Art. 90. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Reședința va fi considerată domiciliu când acesta nu este cunoscut. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) În lipsă de reședință, persoana fizică este considerată că domiciliază la locul ultimului domiciliu, iar dacă acesta nu se cunoaște, la locul unde acea persoană se găsește. Jurisprudență

Dovada

Art. 91. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Dovada domiciliului și a reședinței se face cu mențiunile cuprinse în cartea de identitate. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) În lipsa acestor mențiuni ori atunci când acestea nu corespund realității, stabilirea sau schimbarea domiciliului ori a reședinței nu va putea fi opusă altor persoane. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Dispozițiile alin. (2) nu se aplică în cazul în care domiciliul sau reședința a fost cunoscută prin alte mijloace de cel căruia i se opune. Jurisprudență, Reviste (1)

Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească

Art. 92. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Domiciliul minorului care nu a dobândit capacitate deplină de exercițiu în condițiile prevăzute de lege este la părinții săi sau la acela dintre părinți la care el locuiește în mod statornic. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) În cazul în care părinții au domicilii separate și nu se înțeleg la care dintre ei va avea domiciliul copilul, instanța de tutelă, ascultându-i pe părinți, precum și pe copil, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, va decide ținând seama de interesele copilului. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, minorul este prezumat că are domiciliul la părintele la care locuiește în mod statornic. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Prin excepție, în situațiile prevăzute de lege, domiciliul minorului poate fi la bunici, la alte rude ori persoane de încredere, cu consimțământul acestora. De asemenea, domiciliul minorului poate fi și la o instituție de ocrotire. Reviste (2)

(4) Domiciliul minorului, în cazul în care numai unul dintre părinții săi îl reprezintă ori în cazul în care se află sub tutelă, precum și domiciliul persoanei puse sub interdicție judecătorească este la reprezentantul legal. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Cazuri speciale

Art. 93. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Domiciliul copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi și supus unor măsuri de protecție specială, în cazurile prevăzute de lege, se află la instituția, la familia sau la persoanele cărora le-a fost dat în plasament. Reviste (1)

Domiciliul persoanei puse sub curatelă

Art. 94. - Reviste (3), Doctrină (4)

În cazul în care s-a instituit o curatelă asupra bunurilor celui care a dispărut, acesta are domiciliul la curator, în măsura în care acesta este îndreptățit să îl reprezinte.

Domiciliul la curatorul special

Art. 95. - Reviste (2), Doctrină (4), Proceduri (1)

Dacă a fost numit un curator special pentru administrarea bunurilor succesorale, cei chemați la moștenire au domiciliul la curator, în măsura în care acesta este îndreptățit să îi reprezinte.

Domiciliul profesional

Art. 96. - Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Cel care exploatează o întreprindere are domiciliul și la locul acelei întreprinderi, în tot ceea ce privește obligațiile patrimoniale ce s-au născut sau urmează a se executa în acel loc.

Domiciliul ales

Art. 97. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

(1) Părțile unui act juridic pot să aleagă un domiciliu în vederea exercitării drepturilor sau a executării obligațiilor născute din acel act. Reviste (3)

(2) Alegerea domiciliului nu se prezumă, ci trebuie făcută în scris. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 86  
    Reglementarea este în concordanță cu dreptul la liberă circulație, prevăzut la art. 5 din Constituție. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Dreptul la libera stabilire ori schimbare a domiciliului și a reședinței. Ca și numele, domiciliul este un atribut de identificare a persoanei fizice, folosit de dreptul civil, care are natura juridică de drept personal nepatrimonial. 
    Noul Cod civil reglementează 4 feluri de domiciliu: domiciliul de drept comun; domiciliul legal; domiciliul profesional și domiciliul ales. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În apariția și dezvoltarea societății, ca și în formarea și consolidarea familiei, locuința a avut un rol important, ea servind, alături de alți factori, ca omul, din nomad, să devină sedentar. Fără această stabilitate a oamenilor nu ar putea fi concepută existența societății și a familiei. Lipsa acestei stabilități ar face aproape imposibilă stabilirea nu numai a raporturilor juridice între oameni, dar și a raporturilor de altă natură. Alături de alte atribute ce servesc la individualizarea persoanei fizice în societate, domiciliul contribuie la identificarea acesteia în spațiu, adică într-un anumit loc precis determinat unde se presupune a fi permanent prezentă (D. Lupulescu, op. cit., p. 62). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 86  
    Reglementarea este în concordanță cu dreptul la liberă circulație, prevăzut la art. 5 din Constituție. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Dreptul la libera stabilire ori schimbare a domiciliului și a reședinței. Ca și numele, domiciliul este un atribut de identificare a persoanei fizice, folosit de dreptul civil, care are natura juridică de drept personal nepatrimonial. 
    Noul Cod civil reglementează 4 feluri de domiciliu: domiciliul de drept comun; domiciliul legal; domiciliul profesional și domiciliul ales. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea de folosință
Capacitatea de exercițiu
Declararea judecătorească a morții
Dispoziții comune
Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice
Respectul vieții private și al demnității persoanei umane
Respectul datorat persoanei și după decesul său
Numele
Domiciliul și reședința
Actele de stare civilă
Deschiderea tutelei
Tutorele
Consiliul de familie
Exercitarea tutelei
Controlul exercitării tutelei
Încetarea tutelei
Dispoziții comune
Nulitatea persoanei juridice
Înregistrarea persoanei juridice
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
Instanța competentă să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite. Verificarea competenței
Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cerințele legale intrinseci cererii de chemare în judecată
Noutăți legislative aduse în materia succesiunilor de regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012
Repararea pagubelor aduse autorității sau instituției publice. Prescripția dreptului la acțiune
Stabilirea locuinței minorului în cazul în care părinții nu conviețuiesc. O analiză juridico-psihologică/La determination du lieu de residence du mineur dans le cas où les parents ne cohabitent pas. une analyse juridique et psychologique/Determination of the child's place of residence in the case where parents do not live together. a legal and psychological analysis
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Somația europeană de plată. Analiza unor probleme practice prin prisma dispozițiilor Noului Cod de Procedură Civilă
Conflict de competență. Acțiune de divorț. Renunțare la judecata acțiunii principale
Cuprinsul cererii de chemare în judecată* formulate de o persoană fizică** (procedură contencioasă)
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Acțiune în stabilirea domiciliului minorului.
Proceduri:
Procedură privind notarea în cartea funciară
Referințe în cărți:
Atributele de identificare ale persoanei fizice
Drept civil. Persoanele
Tehnica redactării unui contract. Elementele contractului. Redactarea clauzelor contractuale
Moștenirea în noul Cod civil - Studii teoretice și practice - Ediția a II-a, revăzută și adăugită
;
se încarcă...