Dobândirea lucrării de către proprietarul imobilului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Accesiunea imobiliară artificială - Dispoziții comune -
Dobândirea lucrării de către proprietarul imobilului

Art. 577. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

(1) Construcțiile, plantațiile și orice alte lucrări efectuate asupra unui imobil, denumite în continuare lucrări, revin proprietarului acelui imobil dacă prin lege sau act juridic nu se prevede altfel. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Când lucrarea este realizată de proprietarul imobilului cu materialele sale sau cu materialele altuia, dreptul de proprietate asupra lucrării se naște în favoarea proprietarului imobilului din momentul începerii lucrării, pe măsura realizării ei, dacă prin lege sau act juridic nu se prevede altfel. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

A fost admis recursul în interesul legii prin Decizia nr.13 în dosarul nr.98/1/2019 - Comunicat - Marian Orzață
În ședința din 8 aprilie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în cauză, a soluționat recursul în interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curții de Apel București, prin Decizia nr.13 în dosarul nr.98/1/2019, fiind pronunțată următoarea soluție:
Decizia nr.13 în dosarul nr.98/1/2019
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Autorii citați au emis teoria transmisiunii valorilor, înglobând problema îmbogățirii fără cauză în capitolul despre patrimoniu și în special despre diverse situații prevăzute de cod care justifică acțiunea de in rem verso ca: aluviunea (art. 496 C. civ. din 1864, respectiv art. 570 noul C. civ.), restituirea în natură sau avalorii bunurilor mobile (art. 506 C. civ. din 1864, respectiv art. 598 - 599 C. civ. din 1864), despăgubirile pentru construcțiile, plantațiile și lucrările făcute pe terenul altuia (art. 494 C. civ. din 1864, respectiv art. 577 noul C. civ.);287 
    287 Susținând teoriile lui Aubry și Rau, Bartin arată: „Versio in rem constituie alterarea patrimoniului unei persoane ca urmare a deplasării nejustificate, a unor elemente ale acestuia, fiind dincolo ușor de recunoscut”, Aubry și Rau Bartin, Cours de droit civil français, tom IX, ed. IV, p. 350.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Proprietarul unui imobil devine, conform alin. (1) al art. 577 noul C. civ., și proprietarul oricărei lucrări – termen generic prin care se înțeleg construcțiile, plantațiile și orice alte lucrări – efectuate asupra bunului. Excepțiile de la această regulă pot fi determinate prin lege sau prin act juridic (unilateral, autor fiind proprietarul bunului imobil principal, sau contract). Referirea din finalul alin. (1) la soluții alternative stabilite „prin lege” vizează situațiile de excepție care sunt reglementate în cuprinsul paragrafelor 3, 4 și 5 ale secțiunii a treia, în care proprietarul imobilului devine proprietar al lucrării numai dacă își manifestă expres voința în acest sens [a se vedea I. Sferdian, Observații asupra accesiunii imobiliare artificiale în reglementarea noului Cod civil (Legea nr. 287/2009), în Dreptul nr. 2/2011, p. 13]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Dobândirea dreptului de proprietate asupra lucrărilor 
    1.Imobilele. Prevederile art. 577 alin. (1) noul C. civ. fac oaplicație, în materie imobiliară, aregulii generale, conținută de art. 567 noul C. civ., potrivit căreia proprietarul bunului principal dobândește și proprietatea atot ce se unește cu bunul ori se încorporează acestuia. Astfel, imobilul este considerat afi bunul principal, iar orice lucrare efectuată asupra sa este bunul accesoriu, pentru care proprietarul imobilului dobândește dreptul de proprietate prin accesiune. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Articolul 577 alin. (1) NCC consacră principiul potrivit căruia proprietarul "imobilului" devine și proprietar al construcțiilor, plantațiilor și oricăror altor lucrări efectuate asupra acelui imobil. Asemenea reglementării anterioare, acest principiu este susținut și prin consacrarea prezumției de proprietate (art. 579 NCC). 
   2. Termenul de "imobil" este mai cuprinzător decât cel de "pământ" utilizat de Codul civil din 1864 (art. 492, art. 493 ș.a.), incluzând și clădirile. "Deși, de obicei, lucrările se efectuează pe un teren, nu este exclus ca reglementarea accesiunii imobiliare artificiale să se aplice și unor lucrări efectuate asupra unor clădiri, astfel încât sintagma «lucrări efectuate asupra unui imobil» este mai cuprinzătoare, incluzând în sfera ei ambele situații" (V. Stoica, Drepturile reale 2009, p. 321). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Cele arătate mai sus își găsesc însă aplicarea numai dacă despărțitura este situată chiar pe linia de hotar dintre cele două proprietăți vecine768. Dacă ea este situată pe unul dintre cele două fonduri, va fi proprietatea exclusivă aproprietarului acelui fond, conform art. 577 alin. (1) noul C. civ.. 
    768 A se vedea C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea Noului Cod civil, op. cit., p. 230.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea și starea de sănătate
Diferența de vârstă
Condițiile morale și materiale
Adopția simultană sau succesivă
Persoanele care consimt la adopție
Situații speciale privind consimțământul părinților
Libertatea consimțământului părinților
Darea și revocarea consimțământului părinților
Refuzul părinților de a și da consimțământul
Condițiile exprimării consimțământului
Dobândirea lucrării de către proprietarul imobilului
Categoriile de lucrări
Prezumțiile în favoarea proprietarului imobilului
Regimul juridic
Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate cu bună credință
Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate cu rea credință
Lucrările adăugate necesare
Lucrările adăugate utile
Lucrările adăugate voluptuare
Buna credință a autorului lucrării
Lucrările realizate parțial asupra imobilului autorului
Reviste:
Accesiune imobiliară artificială. Edificarea construcției fără autorizație de construire/Artificial real estate ascension. Edification of the building without a building permit
Observații asupra accesiunii imobiliare artificiale în reglementarea noului Cod civil (I)
Edificarea unui imobil fără autorizație de construire
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, în sensul de a stabili dacă acestea constituie un impediment la dobândirea dreptului de proprietate asupra construcției prin efectul accesiunii imobiliare artificiale
Ce ar trebui să cunoaștem despre accesiunea imobiliară artificială?
STUDIU DE CAZ: Imobil construit fără autorizație
Înscrierea posesiei în cartea funciară în cadrul înregistrării sistematice și al înregistrării sporadice
Contractul de antrepriză (art. 1851-1880 N.C.C.)/[Contract for work (Article 1851-1800 NCC)]
De ce nu putem dobândi dreptul de proprietate în lipsa autorizației de construcție și a procesului verbal de recepție
îCCJ: Ce se întâmplă în cazul lipsei autorizației de construcție și a PV de recepție?
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 13/2019 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel București vizând "interpretarea dispozițiilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul dacă acestea constituie sau nu un impediment legal la dobândirea dreptului de proprietate asupra construcției prin efectul accesiunii imobiliare artificiale"
;
se încarcă...