Dizolvarea persoanei juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana juridică - Încetarea persoanei juridice -
SECȚIUNEA a 2-a

Dizolvarea persoanei juridice

Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat

Art. 245. - Puneri în aplicare (1), Reviste (3), Doctrină (5), Modele (1), Librăria Indaco (1)

Persoanele juridice de drept privat se dizolvă:

a) dacă termenul pentru care au fost constituite s-a împlinit; Doctrină (1)

b) dacă scopul a fost realizat ori nu mai poate fi îndeplinit; Doctrină (1)

c) dacă scopul pe care îl urmăresc sau mijloacele întrebuințate pentru realizarea acestuia au devenit contrare legii sau ordinii publice ori dacă ele urmăresc un alt scop decât cel declarat; Reviste (1), Doctrină (1)

d) prin hotărârea organelor competente ale acestora;

e) prin orice alt mod prevăzut de lege, actul de constituire sau statut. Doctrină (1)

Dizolvarea persoanelor juridice de drept public

Art. 246. - Doctrină (4)

Persoanele juridice de drept public se dizolvă numai în cazurile și în condițiile anume prevăzute de lege.

Opoziții

Art. 247. - Puneri în aplicare (1), Doctrină (3)

În cazul în care persoana juridică se dizolvă prin hotărârea organului competent, creditorii sau orice alte persoane interesate pot face opoziție, dispozițiile art. 243 aplicându-se în mod corespunzător.

Lichidarea

Art. 248. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Prin efectul dizolvării persoana juridică intră în lichidare în vederea valorificării activului și a plății pasivului. Doctrină (1)

(2) Persoana juridică își păstrează capacitatea civilă pentru operațiunile necesare lichidării până la finalizarea acesteia. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dacă încetarea persoanei juridice are loc prin fuziune, transformare sau prin divizare totală, nu se declanșează procedura lichidării.

Destinația bunurilor rămase după lichidare

Art. 249. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6)

(1) Oricare ar fi cauzele dizolvării, bunurile persoanei juridice rămase după lichidare vor primi destinația stabilită în actul de constituire sau statut ori destinația stabilită în hotărârea organului competent luată înainte de dizolvare.

(2) În lipsa unei asemenea prevederi în actul de constituire sau statut ori în lipsa unei hotărâri luate în condițiile alin. (1), precum și în cazul în care prevederea sau hotărârea este contrară legii sau ordinii publice, la propunerea lichidatorului, bunurile rămase după lichidare se atribuie de instanța competentă, prin hotărâre supusă numai apelului, unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător, dacă prin lege nu se prevede altfel. Atunci când există mai multe astfel de persoane juridice, lichidatorul propune cel puțin 3 persoane juridice, caz în care bunurile se atribuie prin tragere la sorți. Reviste (1)

(3) În cazul în care persoana juridică a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 245 lit. d), precum și în cazul în care nicio persoană juridică nu este de acord cu preluarea bunurilor rămase după lichidare în condițiile alin. (2), acestea vor trece în proprietatea comunei, orașului sau municipiului în a cărui rază teritorială se află bunurile.

(4) În toate cazurile, transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după lichidare are loc la data preluării lor de către beneficiari, dacă prin lege nu se prevede altfel. Procesul-verbal de predare-primire și hotărârea judecătorească rămasă definitivă, în cazurile prevăzute la alin. (2) ori (3), constituie titlu de proprietate sau, după caz, pot servi drept temei juridic pentru intabularea în cartea funciară. În cazul bunurilor imobile, dispozițiile art. 1.244 și cele în materie de carte funciară rămân aplicabile.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Dizolvarea marchează debutul procedurilor în urma cărora încetează personalitatea juridică. De la acest moment persoana juridică poate efectua doar activități ce au drept scop lichidarea patrimoniului. 
    Persoana juridică de drept privat intră în dizolvare pentru unul dintre motivele enumerate la lit. a)-e) din art. 245 noul C. civ., pe când persoana juridică de drept public, având regim drogator, va intra în dizolvare numai în situațiile expres prevăzute de lege – adică altele decât cele pentru care intră în dizolvare persoana juridică de drept privat. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Reglementarea generală. Cazurile de dizolvare a persoanei juridice prevăzute de art. 245 noul C. civ. nu sunt limitative. Prin lege, act de constituire sau statut se pot prevedea și alte cazuri de dizolvare. 
    2.Cazuri de dizolvare prevăzute în legi speciale. Legea societăților prevede și alte motive de dizolvare, cum ar fi, spre exemplu, falimentul societății sau neînțelegerile grave între asociați care împiedică funcționarea societății [art. 227 lit. f)-e) din Legea societăților]. În cazul societăților comerciale, nulitatea este un caz de dizolvare, în timp ce, în cazul celorlalte persoane juridice, nulitatea determină intrarea în lichidare, fără amai „trece” prin faza de dizolvare. Din moment ce și alte persoane juridice de drept privat pot fi supuse procedurii falimentului, întrucât desfășoară și activități economice, ar fi trebuit ca textul art. 245 noul C. civ. să prevadă și el falimentul, ca motiv de dizolvare. În lipsa unei astfel de prevederi, întrucât falimentul este oformă de lichidare judiciară apersoanei juridice, se poate considera că, implicit, odată cu deschiderea falimentului, persoana juridică, alta decât societatea comercială, încetează ca efect al falimentului. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Potrivit art. 245 C. civ.., persoanele juridice de drept privat se dizolvă: [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    În acest sens, art. 245 NCC enumeră cazurile de dizolvare a persoanei juridice de drept privat. Aceste cauze de dizolvare nu operează în situația persoanelor juridice de drept public, care se dizolvă numai în cazurile și în condițiile anume prevăzute de lege, potrivit dispozițiilor art. 246 NCC, având în vedere că persoanele juridice de drept public au trăsături specifice care le diferențiază de celelalte persoane juridice, trăsături referitoare la modul cum iau naștere și scopul pentru care acestea sunt create și care se răsfrâng inclusiv asupra modului și momentului în care ele încetează. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Principiul simetriei actului juridic se regăsește și în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ care, într-un prim plan, încetează să mai desfășoare activitatea propusă, intrând în dizolvare. În această fază, structura internă a persoanei juridice se "dezintegrează", iar membrii organului de conducere devin simpli creditori care iau decizii în scopul îndeplinirii operațiunilor de lichidare. 
   2. Dizolvarea societății comerciale semnifică încetarea activității comerciale, și nicide­cum încetarea existenței societății (E. Florescu, A.C. Târșia, Drept comercial, Partea I, ed. revizuită și adăugită, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2011, p. 62). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Consiliul de familie
Exercitarea tutelei
Controlul exercitării tutelei
Încetarea tutelei
Dispoziții comune
Nulitatea persoanei juridice
Înregistrarea persoanei juridice
Capacitatea de folosință a persoanei juridice
Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice
Dispoziții generale
Dizolvarea persoanei juridice
Dispoziții speciale
Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei
Formalitățile pentru încheierea căsătoriei
Nulitatea absolută a căsătoriei
Nulitatea relativă a căsătoriei
Efectele nulității căsătoriei
Dispoziții comune
Regimul comunității legale
Regimul separației de bunuri
Regimul comunității convenționale
Reviste:
Prevederi de drept comun aplicabile în materia răspunderii asociaților pentru datoriile unei societăți comerciale. Analiză teoretică și jurisprudențială
Dizolvare. Societate comercială care, deși figurează înregistrată la registrul comerțului cu un sediu pe durată nelimitată, faptic s-a constatat că nu mai desfășoară activitate la acel sediu
Aplicarea legii insolvenței în procesele penale
Dizolvare. Societate comercială care, deși figurează înregistrată la registrul comerțului cu un sediu pe durată nelimitată, faptic s-a constatat că nu mai desfășoară activitate la acel sediu
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Efectele radierii societății comerciale asupra personalității sale juridice
Insolvență. Răspunderea patrimonială în condițiile art. 138 din Legea nr. 85/2006
12. Ordonanța președințială în materia contenciosului administrativ
Insolvență. Răspunderea patrimonială în condițiile art. 138 din Legea nr. 85/2006
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Modele:
Asociere.
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
;
se încarcă...