Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Desfacerea căsătoriei - Cazurile de divorț -
§3.
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială Puneri în aplicare (1), Comentarii expert (1)

Condiții

Art. 375. - Puneri în aplicare (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, ofițerul de stare civilă ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților, eliberându-le un certificat de divorț, potrivit legii. Reviste (6), Doctrină (4)

(2) Divorțul prin acordul soților poate fi constatat de notarul public și în cazul în care există copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, dacă soții convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorț, exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, stabilirea locuinței copiilor după divorț, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare dintre copii, precum și stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor. Dacă din raportul de anchetă socială rezultă că acordul soților privind exercitarea în comun a autorității părintești sau cel privind stabilirea locuinței copiilor nu este în interesul copilului, sunt aplicabile prevederile art. 376 alin. (5). Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (4), Modele (4)

(3) Dispozițiile art. 374 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător. Reviste (3)

Procedura

Art. 376. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6)

(1) Cererea de divorț se depune de soți împreună. Ofițerul de stare civilă sau notarul public înregistrează cererea și le acordă un termen de reflecție de 30 de zile. Reviste (8)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), cererea de divorț se poate depune la notarul public și prin mandatar cu procură autentică. Reviste (6), Doctrină (1)

(3) La expirarea acestui termen, soții se prezintă personal, iar ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public verifică dacă soții stăruie să divorțeze și dacă, în acest sens, consimțământul lor este liber și neviciat. Reviste (5)

(4) Dacă soții stăruie în divorț, ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public eliberează certificatul de divorț fără să facă vreo mențiune cu privire la culpa soților. Reviste (4), Doctrină (1)

(5) Dispozițiile art. 383 alin. (1) și (3) se aplică în mod corespunzător. Dacă soții nu se înțeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorț ori, în cazul prevăzut la art. 375 alin. (2), asupra exercitării în comun a drepturilor părintești, ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public emite o dispoziție de respingere a cererii de divorț și îndrumă soții să se adreseze instanței de judecată, potrivit prevederilor art. 374. Reviste (6), Doctrină (1), Proceduri (1)

(6) Soluționarea cererilor privind alte efecte ale divorțului asupra cărora soții nu se înțeleg este de competența instanței judecătorești. Reviste (4), Doctrină (1)

Mențiunea în actul de căsătorie

Art. 377. - Puneri în aplicare (1), Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Când cererea de divorț este depusă la primăria unde s-a încheiat căsătoria, ofițerul de stare civilă, după emiterea certificatului de divorț, face cuvenita mențiune în actul de căsătorie. Doctrină (1)

(2) În cazul depunerii cererii la primăria în a cărei rază teritorială soții au avut ultima locuință comună, ofițerul de stare civilă emite certificatul de divorț și înaintează, de îndată, o copie certificată de pe acesta la primăria locului unde s-a încheiat căsătoria, spre a se face mențiune în actul de căsătorie. Doctrină (1)

(3) În cazul constatării divorțului de către notarul public, acesta emite certificatul de divorț și înaintează, de îndată, o copie certificată de pe acesta la primăria locului unde s-a încheiat căsătoria, spre a se face mențiune în actul de căsătorie. Reviste (2)

Refuzul ofițerului de stare civilă sau notarului public

Art. 378. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (8)

(1) Dacă nu sunt îndeplinite condițiile art. 375, ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public respinge cererea de divorț. Reviste (2)

(2) Împotriva refuzului ofițerului de stare civilă sau notarului public nu există cale de atac, dar soții se pot adresa cu cererea de divorț instanței de judecată, pentru a dispune desfacerea căsătoriei prin acordul lor sau în baza unui alt temei prevăzut de lege. Reviste (3), Doctrină (1), Modele (1)

(3) Pentru repararea prejudiciului prin refuzul abuziv al ofițerului de stare civilă sau notarului public de a constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților și de a emite certificatul de divorț, oricare dintre soți se poate adresa, pe cale separată, instanței competente. Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Divorțul prin acordul soților prin procedură notarială - Raluca Rizea
Dacă soții sunt de acord cu divorțul, se pot prezenta în vederea desfacerii căsătoriei la notarul public de la locul încheierii căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților care poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților eliberându-le un certificate de divorț, potrivit legii.
Divorțul prin acordul soților poate fi constatat de notarul public și în cazul în care există copii minori (din căsătorie sau din afara căsătoriei, naturali și/sau adoptati), numai atunci când:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Divorțul prin acordul soților (la cererea ambilor soți sau aoricăruia dintre aceștia, acceptată de celălalt) poate fi obținut atât pe cale judiciară (art. 374 noul C. civ.), cât și pe cale administrativă ori prin procedură notarială (art. 375-378 noul C. civ.). Situațiile reprezintă oinovație față de reglementarea anterioară, chiar și în condițiile adoptării Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor (M.Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010) care au modificat normele din Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Astfel, în cazul desființării căsătoriei cauzele sunt anterioare sau concomitente încheierii actului, subminând valabilitatea acestuia, în schimb, la divorț, cauzele, adică motivele de divorț, sunt întotdeauna ulterioare nașterii căsătoriei acărei menținere nu mai este dorită de soți sau de unul dintre ei; sub aspectul efectelor, acestea sunt, în cazul nulității, în principiu, atât ex tunc, cât și ex nunc, pe când în cazul divorțului, efectele sunt numai ex nunc. Diferențele de natură procesuală sunt numeroase, bunăoară, nulitatea este întotdeauna judiciară, în vreme ce divorțul poate fi judiciar (art. 374, 379, 381 C. civ..), dar de asemenea poate fi obținut pe cale administrativă sau prin procedură notarială (art. 375 C. civ..); cercul persoanelor cu drept la acțiune în materie de nulitate, mai mult sau mai puțin numeros în funcție de caracterul absolut sau relativ al nulității invocate, este larg oricum în comparație cu dreptul la acțiunea în desfacerea căsătoriei, care aparține exclusiv soților. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    b) divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială (art. 375-378 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Introducere. Reglementare nouă, divorțul în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public a fost prevăzut inițial în noul Cod civil adoptat de Parlament în 2009, după care a fost preluat prin Legea nr. 202/2010 și introdus în Codul familiei (art. 381-384). Această modalitate de desfacere a căsătoriei nu presupune intervenția instanței de judecată și se finalizează cu emiterea unui certificat de divorț [art. 375 alin. (1) și art. 376 alin. (4) noul C. civ.] (pentru analiza acestei reglementări, a se vedea A-A. Moise, Procedura divorțului în activitatea notarială, în CJ nr. 6/2012, p. 336 și urm.; C. Mareș, Divorțul pe cale administrativă sau prin procedură notarială, în Dreptul nr. 7/2013, p. 89 și urm.). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   282. Divorțul pe cale administrativă și divorțul pe cale notarială. Condiții. Alineatul (1) al art. 375 NCC reglementează atât divorțul pe cale administrativă, cât și divorțul pe cale notarială. 
    Un astfel de divorț poate fi pronunțat de notar (este vorba de di­vor­țul pe cale notarială) sau de ofițerul stării civile (este vorba de di­vor­țul pe cale administrativă) dacă sunt îndeplinite cumulativ anu­mite condiții, respectiv: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului
Capacitatea de exercițiu
Dispoziții speciale
Despre regimul matrimonial în general
Locuința familiei
Alegerea regimului matrimonial
Modificarea convențională
Modificarea judiciară
Dispoziții generale
Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Divorțul din culpă
Divorțul din cauza stării sănătății unui soț
Data desfacerii căsătoriei
Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori
Dispoziții generale
Prezumția de paternitate
Recunoașterea copilului
Acțiuni privind filiația
Reviste:
Considerații privind divorțul soților prin procedura notarială
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Contribuții la studiul divorțului prin procedură notarială
Divorțul prin procedură notarială - alternativa modernă a desfacerii căsătoriei
Particularități privind partajul bunurilor comune ale soților în caz de divorț
Ipoteze speciale ce devin normalitate prin repetabilitatea lor în cadrul procedurii divorțului pe cale notarială
Ce trebuie să știm despre divorțul pe cale administrativă sau realizat la notar?
Divorțul prin acordul soților, pe cale administrativă - aplicație a principiului "mutuus consensus - mutuus dissensus" în materia căsătoriei
Opinii privind semnificația juridică a expresiei "actele de stare civilă"
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Modele:
ÎNCHEIERE DE RESPINGERE A CERERII DE DIVORȚ
ADRESĂ DE SESIZARE A AUTORITĂȚII CARE VA EFECTUA ANCHETA PSIHOSOCIALĂ
CERERE DE DIVORȚ
ÎNCHEIERE DE ADMITERE A CERERII DE DIVORȚ
CERTIFICAT DE DIVORȚ
Proceduri:
Procedură privind desfacerea căsătoriei
Legislație conexă :
Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă din 26.01.2011
Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă
Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, din 24.07.2013
;
se încarcă...