Divorțul din culpă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Desfacerea căsătoriei - Cazurile de divorț -
§4.
Divorțul din culpă

Condiții

Art. 379. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (9), Modele (1), Librăria Indaco (3)

(1) În cazul prevăzut la art. 373 lit. b), divorțul se poate pronunța dacă instanța stabilește culpa unuia dintre soți în destrămarea căsătoriei. Cu toate acestea, dacă din probele administrate rezultă culpa ambilor soți, instanța poate pronunța divorțul din culpa lor comună, chiar dacă numai unul dintre ei a făcut cerere de divorț. Dacă culpa aparține în totalitate reclamantului, sunt aplicabile prevederile art. 388. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3), Modele (1)

(2) În ipoteza prevăzută de art. 373 lit. c), divorțul se pronunță din culpa exclusivă a soțului reclamant, cu excepția situației în care pârâtul se declară de acord cu divorțul, când acesta se pronunță fără a se face mențiune despre culpa soților. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3), Modele (1)

Continuarea acțiunii de divorț

Art. 380. - Reviste (4), Doctrină (7), Librăria Indaco (2)

(1) În situația prevăzută la art. 379 alin. (1), dacă soțul reclamant decedează în timpul procesului, moștenitorii săi pot continua acțiunea de divorț. Doctrină (1)

(2) Acțiunea continuată de moștenitori este admisă numai dacă instanța constată culpa exclusivă a soțului pârât. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Divorțul din culpă poate fi obținut în situația în care, din motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și nu mai este posibilă continuarea căsătoriei [art. 373 lit. b), coroborat cu art. 379 alin. (1) noul C. civ. – ipoteză existentă și în art. 38 alin. (1) Codul familiei.], precum și în cazul separației în fapt care a durat cel puțin 2 ani [art. 373 lit. c), coroborat cu art. 379 alin. (2) noul C. civ. – reglementare nouă față de dispozițiile Codului familiei]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Astfel, în cazul desființării căsătoriei cauzele sunt anterioare sau concomitente încheierii actului, subminând valabilitatea acestuia, în schimb, la divorț, cauzele, adică motivele de divorț, sunt întotdeauna ulterioare nașterii căsătoriei acărei menținere nu mai este dorită de soți sau de unul dintre ei; sub aspectul efectelor, acestea sunt, în cazul nulității, în principiu, atât ex tunc, cât și ex nunc, pe când în cazul divorțului, efectele sunt numai ex nunc. Diferențele de natură procesuală sunt numeroase, bunăoară, nulitatea este întotdeauna judiciară, în vreme ce divorțul poate fi judiciar (art. 374, 379, 381 C. civ..), dar de asemenea poate fi obținut pe cale administrativă sau prin procedură notarială (art. 375 C. civ..); cercul persoanelor cu drept la acțiune în materie de nulitate, mai mult sau mai puțin numeros în funcție de caracterul absolut sau relativ al nulității invocate, este larg oricum în comparație cu dreptul la acțiunea în desfacerea căsătoriei, care aparține exclusiv soților. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Separat de divorțul prin acord, art. 379-380 C. civ.. reglementează divorțul din culpă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Divorțul pentru motivele prevăzute de art. 373 lit. b) noul C. civ.. Rolul culpei. Făcând trimitere la cuprinsul art. 373 lit. b) („atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă”), alin. (1) prevede expres în primele două teze necesitatea stabilirii culpei în vederea desfacerii căsătoriei: fie culpa unui soț, caz în care divorțul se pronunță din vina sau împotriva [a se vedea și art. 384 alin. (1) noul C. civ.] acestuia; fie culpa ambilor soți, caz în care căsătoria este desfăcută cu această mențiune. Este preluată astfel omai veche soluție jurisprudențială [a se vedea I.P. Filipescu ș.a., Dreptul familiei, p. 241; M. Avram, Familia, p. 123], consacrată și în art. 933 noul C. proc. civ.. Din coroborarea acestor texte, rezultă soluția clasică, unanim acceptată în perioada de aplicare aCodului familiei, și anume: dacă reclamantul în divorț face dovada vinovăției pârâtului, căsătoria se desface din vina exclusivă aacestuia; dacă din probele administrate rezultă vinovăția ambilor soți, căsătoria se desface din vina lor comună, chiar dacă numai reclamantul afăcut cerere de divorț (a se vedea G.C. Frențiu, Familia, p. 304-310; M. Avram, Familia, p. 121-124). Evident, orice soluție este posibilă atunci când ambii soți au formulat cerere de divorț, având concomitent calitatea de reclamant și de pârât. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Acțiunile în modificare de stat sunt acele acțiuni în justiție prin care se urmărește oschimbare, numai pentru viitor, în starea civilă apersoanei, cea anterioară nefiind contestată. Tipică pentru această categorie este acțiunea de divorț (art. 374 și art. 379-404 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea de exercițiu
Dispoziții speciale
Despre regimul matrimonial în general
Locuința familiei
Alegerea regimului matrimonial
Modificarea convențională
Modificarea judiciară
Dispoziții generale
Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Divorțul din culpă
Divorțul din cauza stării sănătății unui soț
Data desfacerii căsătoriei
Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori
Dispoziții generale
Prezumția de paternitate
Recunoașterea copilului
Acțiuni privind filiația
Persoanele care pot fi adoptate
Reviste:
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Aspecte teoretice și practice privind culpa în desfacerea căsătoriei
Din nou despre prestația compensatorie și dreptul la despăgubiri. Trecut și viitor sau între sancțiune și recompensă
Contribuții la studiul reglementărilor interne referitoare la prestația compensatorie în caz de divorț
Unele aspecte privind procedura divorțului în reglementarea Noului Cod de procedură civilă
Disoluția căsătoriei cu element de extraneitate
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
1. Desfacerea căsătoriei. Exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către unul dintre părinți. Motive temeinice
1. Stabilirea exercitării autorității părintești. Interesul superior al minorului
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Modele:
Cerere de divorț.
Acțiune de divorț din culpă^1, pentru motive temeinice
Acțiune de divorț din culpa exclusivă a reclamantului (după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani)
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Desfacerea căsătoriei prin divorț
Legislație conexă :
Codul de procedură civilă din 2010
;
se încarcă...