Dispoziții speciale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Accesiunea - Accesiunea imobiliară artificială -
§6.
Dispoziții speciale

Lucrările realizate parțial asupra imobilului autorului

Art. 587. - Reviste (2), Doctrină (4)

(1) În cazul lucrării cu caracter durabil realizate cu bună-credință parțial asupra imobilului autorului și parțial pe terenul proprietarului vecin, acesta din urmă poate cere înscrierea într-o nouă carte funciară a unui drept de coproprietate al vecinilor asupra imobilului rezultat, incluzând terenul aferent, în raport cu valoarea contribuției fiecăruia.

(2) Dacă lucrarea a fost realizată cu rea-credință, proprietarul terenului vecin poate opta între a cere ridicarea lucrării de pe teren, cu obligarea autorului acesteia la plata de daune-interese, dacă este cazul, și a cere înscrierea în cartea funciară a unui drept de coproprietate al vecinilor. La stabilirea cotelor-părți se va ține seama de valoarea terenului proprietarului vecin și de jumătate din valoarea contribuției autorului lucrării. Reviste (1)

(3) În caz de neînțelegere între părți, instanța de judecată va stabili valoarea contribuției fiecăreia la imobilul rezultat, respectiv a cotelor-părți din dreptul de proprietate.

Lucrările provizorii

Art. 588. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Când lucrarea are caracter provizoriu, în absența unei înțelegeri contrare, autorul ei va fi obligat să o desființeze, cu respectarea dispozițiilor legale în materie, și, dacă este de rea-credință, să plătească despăgubiri pentru prejudiciile cauzate, inclusiv pentru lipsa de folosință.

Înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară

Art. 589. - Reviste (3), Doctrină (3)

Ori de câte ori dobândirea dreptului de proprietate, exclusivă sau pe cote-părți, este condiționată, potrivit reglementărilor din prezenta secțiune, de înscrierea în cartea funciară, înscrierea se face în temeiul convenției părților, încheiată în formă autentică, sau, după caz, al hotărârii judecătorești.

Dreptul autorului lucrării la ridicarea materialelor

Art. 590. - Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Până la data încheierii convenției sau a introducerii acțiunii de către cel îndreptățit la înscrierea în cartea funciară, autorul lucrării își poate ridica materialele. Doctrină (1)

(2) Dacă lucrarea a fost efectuată cu rea-credință, autorul acesteia va putea fi obligat, dacă este cazul, la plata de daune-interese.

Regulile privind exercitarea dreptului autorului lucrării la indemnizație

Art. 591. - Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Prescripția dreptului la acțiune al autorului lucrării privind plata indemnizației nu curge cât timp el este lăsat de proprietar să dețină imobilul.

(2) Autorul lucrării de bună-credință are un drept de ipotecă legală asupra imobilului pentru plata indemnizației și poate cere înscrierea dreptului de ipotecă în baza convenției încheiate în formă autentică sau a unei hotărâri judecătorești, potrivit dispozițiilor art. 589. Reviste (3)

Regulile privind obligarea autorului lucrării la cumpărarea imobilului

Art. 592. - Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Ori de câte ori proprietarul optează pentru obligarea autorului lucrării la cumpărarea imobilului, în absența înțelegerii părților, proprietarul poate cere instanței judecătorești stabilirea prețului și pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare. Reviste (1)

(2) Proprietarul inițial al imobilului are un drept de ipotecă legală asupra acestuia pentru plata prețului de către autorul lucrării.

Pasivitatea proprietarului pe durata realizării lucrării

Art. 593. - Doctrină (3)

Autorul de rea-credință al lucrării nu poate să opună proprietarului terenului pasivitatea pe care ar fi vădit-o pe durata realizării lucrării.

Autorul lucrării care folosește materialele altuia

Art. 594. - Reviste (3), Doctrină (3)

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru dobândirea bunurilor mobile prin posesia de bună-credință, cel care realizează o lucrare asupra imobilului altuia folosind materialele unui terț este obligat la plata contravalorii materialelor, precum și la repararea, în condițiile legii, a oricăror alte prejudicii cauzate.

Stabilirea indemnizației sau a despăgubirii

Art. 595. - Reviste (2), Doctrină (3)

Ori de câte ori, în aplicarea unei dispoziții din prezenta secțiune, instanța este învestită să stabilească întinderea indemnizației sau a despăgubirii, ea va ține seama de valoarea de circulație a bunului calculată la data hotărârii judecătorești.

Cazurile speciale de accesiune

Art. 596. - Reviste (1), Doctrină (5)

(1) Titularul dreptului de superficie ori al altui drept real asupra imobilului altuia care îi permite să dobândească proprietatea asupra lucrării realizate asupra acelui imobil va avea, în caz de accesiune, în mod corespunzător, drepturile și obligațiile reglementate pentru proprietarul imobilului, dacă nu s-a prevăzut altfel în momentul constituirii dreptului real. Reviste (1)

(2) Dispozițiile art. 582 și art. 587 alin. (2) se aplică, în mod corespunzător, și lucrărilor autonome cu caracter durabil efectuate de titularul unui drept real asupra imobilului altuia care nu îi permite să dobândească proprietatea asupra lucrării realizate asupra acelui imobil. Reviste (2)

(3) Pentru lucrările adăugate efectuate de titularul unui drept real asupra imobilului altuia care nu îi permite să dobândească proprietatea lucrării realizate asupra acelui imobil se aplică, în mod corespunzător, dispozițiile art. 716, în lipsa unei prevederi contrare.

Lucrările efectuate de un detentor precar

Art. 597. - Reviste (3), Doctrină (4)

Lucrările făcute de un detentor precar sunt supuse, în mod corespunzător, regulilor aplicabile autorului de rea-credință.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Fără aintra în detalii, dorim să subliniem faptul că Noul Cod civil, continuând acest raționament juridic, realizează distincții și stabilește regimul juridic aplicabil lucrărilor adăugate necesare (art. 583 noul C. civ.), lucrărilor adăugate utile (art. 584 noul C. civ.), lucrărilor adăugate voluptuare (art. 585 noul C. civ.), definește termeni ca „buna-credință aautorului lucrării” (art. 586 noul C. civ.), reglementează regimul juridic al „lucrărilor realizate parțial asupra imobilului autorului” (art. 587 noul C. civ.) etc., încheind această subsecțiune prin aindica „cazurile speciale de accesiune” (art. 596 noul C. civ.), respectiv regimul juridic al „lucrărilor efectuate de un detentor precar” (art. 597 noul C. civ.), desigur reglementări în materia accesiunii imobiliare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 587 noul C. civ. (ca, de altfel, și cele ce-i succed în cadrul subsecțiunii 6), în ciuda denumirii subsecțiunii în care este plasat, nu instituie soluții speciale, derogatorii de la regimul comun aplicabil accesiunii imobiliare artificiale, ci cuprinde o situație distinctă: realizarea unei lucrări cu caracter durabil (autonome, iar nu adăugate), autor fiind proprietarul unui imobil aflat în vecinătatea unui alt imobil – teren, pe care lucrarea este parțial edificată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Punerea problemei. Prevederile noului Cod civil consacrate lucrărilor cu caracter durabil, pe care le-am analizat mai sus, se referă la situațiile standard, în care lucrarea efectuată de autorul de bună sau de rea-credință poartă în întregime asupra imobilului altuia. În practică se întâmplă însă adesea ca lucrarea să fie efectuat parțial pe terenul proprietatea autorului lucrării și parțial pe terenul unui proprietar vecin. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Textul art. 587 NCC reglementează cazul, mult dezbătut în practica judiciară, în care o lucrare cu caracter durabil este realizată parțial asupra imobilului autorului și parțial pe terenul proprietarului vecin. Articolul este de strictă interpretare, referindu-se doar la lucrările cu caracter durabil (art. 578 NCC). În ceea ce privește lucrările cu caracter provizoriu, acestora le sunt aplicabile regulile instituite prin art. 588 NCC. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 587 noul C. civ. (ca, de altfel, și cele ce-i succed în cadrul subsecțiunii 6), în ciuda denumirii subsecțiunii în care este plasat, nu instituie soluții speciale, derogatorii de la regimul comun aplicabil accesiunii imobiliare artificiale, ci cuprinde o situație distinctă: realizarea unei lucrări cu caracter durabil (autonome, iar nu adăugate), autor fiind proprietarul unui imobil aflat în vecinătatea unui alt imobil – teren, pe care lucrarea este parțial edificată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Recunoașterea copilului
Acțiuni privind filiația
Persoanele care pot fi adoptate
Persoanele care pot adopta
Consimțământul la adopție
Dispoziții comune
Realizarea lucrării cu materialele altuia
Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia
Înțelesul unor termeni
Dispoziții speciale
Dispoziții comune
Folosirea apelor
Picătura streșinii
Distanța și lucrările intermediare cerute pentru anumite construcții, lucrări și plantații
Vederea asupra proprietății vecinului
Dreptul de trecere
Alte limite legale
Dispoziții comune
Coproprietatea asupra părților comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente
Drepturile uzufructuarului și ale nudului proprietar
Reviste:
Observații asupra accesiunii imobiliare artificiale în reglementarea noului Cod civil (II)
Observații asupra accesiunii imobiliare artificiale în reglementarea noului Cod civil (I)
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Autorizația de construire și constatarea dreptului de proprietate
Validitatea intabulării în cartea funciară a unei ipoteci legale, constituită prin încheierea unei promisiuni de vânzare-cumpărare sub forma înscrisului sub semnătură privată. Noua reglementare a Ordinului nr. 700/2014
Accesiune imobiliară artificială. Edificarea construcției fără autorizație de construire/Artificial real estate ascension. Edification of the building without a building permit
Opinii cu privire la caracterul forțat al dreptului de proprietate periodică și sancțiunea excluderii unuia dintre coproprietari
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Considerații privind conținutul juridic și exercitarea dreptului de uzufruct în reglementarea noului Cod civil: Aplicabilitatea abuzului de drept
Concursul dintre dreptul de retenție asupra unui bun mobil și dreptul de ipotecă asupra unui bun imobil: considerații practice
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...