Dispoziții speciale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea civilă a persoanei juridice - Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice -
§3.
Dispoziții speciale

Răspunderea persoanelor juridice de drept public

Art. 221. - Reviste (14), Doctrină (9)

Dacă prin lege nu se dispune altfel, persoanele juridice de drept public sunt obligate pentru faptele licite sau ilicite ale organele lor, în aceleași condiții ca persoanele juridice de drept privat.

Independența patrimonială

Art. 222. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (5)

Persoana juridică având în subordine o altă persoană juridică nu răspunde pentru neexecutarea obligațiilor acesteia din urmă și nici persoana juridică subordonată nu răspunde pentru persoana juridică față de care este subordonată, dacă prin lege nu se dispune altfel.

Statul și unitățile administrativ-teritoriale

Art. 223. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (7)

(1) În raporturile civile în care se prezintă nemijlocit, în nume propriu, ca titular de drepturi și obligații, statul participă prin Ministerul Finanțelor Publice, afară de cazul în care legea stabilește un alt organ în acest sens. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător și unităților administrativ-teritoriale care participă la raporturile civile în nume propriu, prin organele prevăzute de lege. Doctrină (1)

Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ-teritoriale

Art. 224. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (8)

(1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, statul nu răspunde decât în mod subsidiar pentru obligațiile organelor, autorităților și instituțiilor publice care sunt persoane juridice și niciuna dintre aceste persoane juridice nu răspunde pentru obligațiile statului. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător și unităților administrativ-teritoriale care nu răspund decât în mod subsidiar pentru obligațiile organelor, instituțiilor și serviciilor publice din subordinea acestora atunci când acestea au personalitate juridică.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    În ceea ce privește dispozițiile de actualitate, cadrul general al luării ființă, al organizării, funcționării precum și aîncetării existenței persoanelor juridice este reglementat în cuprinsul Titlului VI, Cartea I „Despre persoane”, în cuprinsul art. 187 - 251 noul C. civ.. Persoanele juridice sunt de drept public și de drept privat, dar indiferent din ce categorie fac parte, ele sunt calificate ca fiind subiecte de drept civil, iar participarea acestora, în nume propriu, în circuitul civil, se realizează prin încheierea de acte juridice, săvârșirea de fapte juridice, care sunt susceptibile să angajeze acestora răspunderea delictuală, respectiv contractuală, după caz. Desigur, ca și în cazul persoanelor fizice, angajarea răspunderii persoanei juridice se poate face pentru prejudiciile generate prin fapta ilicită proprie (art. 1357 - 1374 noul C. civ. coroborate cu art. 219 și art. 221 noul C. civ.), pentru fapta altuia (art. 1372 - 1374 noul C. civ.), respectiv pentru prejudiciile cauzate de lucruri, animale, ruina edificiului (în condițiile art. 1375 - 1380 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 221 
    Prin acest articol se reglementează egalitatea regimului juridic al răspunderii între persoanele juridice de drept public și cele de drept privat. Bineînțeles că de la această normă se poate deroga prin legi speciale. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    În altă ordine de idei, mai precizăm că această procedură specială de contencios administrativ nu permite repararea prejudiciilor cauzate particularilor prin ordonanțe ale Guvernului care sunt declarate constituționale. Prin urmare, dacă aceste prejudicii s-au produs, singura cale de reparare alor este acțiunea de drept comun privind răspunderea persoanelor juridice de drept public pentru faptele organelor lor în condițiile art. 221 C. civ.137. 
    137 Acest text legal prevede că „Dacă prin lege nu se dispune altfel, persoanele juridice de drept public sunt obligate pentru faptele licite sau ilicite ale organele lor, în aceleași condiții ca persoanele juridice de drept privat”.
[ Mai mult... ]
 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Dacă totuși prin asemenea acte exceptate de la controlul judecătoresc se produc prejudicii particularilor, se apreciază în doctrina recentă, acestea vor putea fi reparate în condițiile dreptului comun privind răspunderea persoanelor juridice de drept public pentru faptele organelor lor, în condițiile art. 221 din noul Cod civil (A. Trăilescu, A. Trăilescu, op. cit., 2017, p. 128). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Regula. Prin legi speciale se poate deroga de la regula răspunderii persoanei juridice pentru faptele organelor sale de administrare săvârșite în legătură cu atribuțiile sau scopul împuternicirii acestor organe. În lipsă de prevedere specială, persoanele juridice de drept public se supun acelorași canoane prevăzute de art. 219 noul C. civ. pentru persoanele juridice de drept privat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului
Capacitatea de exercițiu
Dispoziții speciale
Despre regimul matrimonial în general
Locuința familiei
Alegerea regimului matrimonial
Modificarea convențională
Modificarea judiciară
Dispoziții generale
Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Divorțul din culpă
Divorțul din cauza stării sănătății unui soț
Reviste:
Discuții privitoare la aspecte în legătură cu contractele de finanțare din fonduri europene și natura juridică a răspunderii pentru neregulile constatate în atribuirea acestor contracte
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2017
Impactul Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal asupra răspunderii civile
Impactul Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal asupra răspunderii civile
Obligațiile autorităților administrative în cazul conflictului dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul național – Cauza Costanzo și urmările ei
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Răspunderea penală a societăților
Evaziunea fiscală organizată
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 13/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 500/2002), ale art. 7 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007
;
se încarcă...