Dispoziții generale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie - Autoritatea părintească -
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Autoritatea părintească

Art. 483. - Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (5), Librăria Indaco (5)

(1) Autoritatea părintească este ansamblul de drepturi și îndatoriri care privesc atât persoana, cât și bunurile copilului și aparțin în mod egal ambilor părinți. Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (5)

(2) Părinții exercită autoritatea părintească numai în interesul superior al copilului, cu respectul datorat persoanei acestuia, și îl asociază pe copil la toate deciziile care îl privesc, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3)

(3) Ambii părinți răspund pentru creșterea copiilor lor minori. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Durata autorității părintești

Art. 484. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

Autoritatea părintească se exercită până la data când copilul dobândește capacitatea deplină de exercițiu.

Îndatorirea de respect

Art. 485. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (5)

Copilul datorează respect părinților săi indiferent de vârsta sa.

Neînțelegerile dintre părinți

Art. 486. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (6), Librăria Indaco (3)

Ori de câte ori există neînțelegeri între părinți cu privire la exercițiul drepturilor sau la îndeplinirea îndatoririlor părintești, instanța de tutelă, după ce îi ascultă pe părinți și luând în considerare concluziile raportului referitor la ancheta psihosocială, hotărăște potrivit interesului superior al copilului. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Dispozițiile generale privind autoritatea părintească preiau parte din prevederile Legii nr. 272/2004, referitoare la: consacrarea principiului interesului superior al copilului (existent, de altfel, cu titlu de exemplu, și în art. 263, 272, 398, 452, 472 noul C. civ.) – alin. (2) al art. 483 noul C. civ., cu referire la art. 2 și art. 31 alin. (2) din Legea nr. 272/2004; soluționarea neînțelegerilor dintre părinți – art. 486 noul C. civ., cu referire la art. 31 alin. (3) din legea mai sus menționată. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    - raporturile de rudenie, firească sau civilă; rudenia firească, înțeleasă ca legătura bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun art. 405 alin. (1) C. civ..], implică, înainte de toate, fixarea modurilor de stabilire afiliației față de mamă art. 408 alin. (1) C. civ..], cât și față de tatăl din căsătorie sau din afara căsătoriei art. 408 alin. (2) și (3) C. civ..]. De asemenea, normele dreptului familiei sunt cele care determină drepturile și îndatoririle personale și patrimoniale dintre părinți și copiii lor (art. 483-513 C. civ.., Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată10). 
    10 M.Of. nr. 159 din 5 martie 2014.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Definirea conceptului de autoritate părintească. Ca principală formă de ocrotire aminorului (a se vedea și art. 106 noul C. civ.), autoritatea părintească este un concept juridic complex, care cuprinde drepturile pe care părinții le au cu privire la persoana și la bunurile copilului minor, atât în raport cu acesta, cât și în raport cu terții, precum și obligațiile pe care calitatea de părinte le implică, în vederea creșterii copilului, pentru dezvoltarea lui fizică, mentală, spirituală, morală și socială. Legea acordă aceeași ocrotire copiilor, prin autoritatea părintească, indiferent că sunt din căsătorie, din afara căsătoriei, firești sau adoptați (art. 260 noul C. civ.). Conținutul autorității părintești este detaliat în art. 487 noul C. civ.. Optând pentru utilizarea noțiunii de „îndatorire” în locul conceptului de „obligație” în tot cuprinsul Titlului IV, legiuitorul apus în evidență caracterul esențialmente moral al relațiilor dintre părinți și copii, caracter care, desigur, nu exclude sancțiunile juridice specifice în cazul nerespectării obligațiilor. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Autoritatea părintească se exercită de părinții copilului, ținându-se seama de: 
   - interesul superior al copilului; 
   - respectul datorat persoanei copilului; 
   - necesitatea informării copilului cu privire la deciziile care se iau în privința sa, în funcție de vârsta și gradul de maturitate ale acestuia. 
    Beneficiarul drepturilor și îndatoririlor părintești ce intră în cu­prinsul autorității părintești este numai copilul, adică persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nici nu a dobândit anterior acestei vârste capacitate deplină de exercițiu (prin căsătorie sau anticipat, în baza art. 40 NCC). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Prin "părinți" înțelegem atât părinții firești, cât și părinții adoptatori. Ocrotirea minorului nu ar mai putea fi asigurată de către părinți atunci când aceștia ar fi amândoi morți, necunoscuți, decăzuți din drepturile părintești, puși sub interdicție, dispăruți ori declarați morți, precum și în alte situații când, deși părinții nu se află în niciuna dintre situațiile de mai sus, dezvoltarea fizică, morală sau intelectuală a copilului este primejduită în casa părintească și când copilul poate fi încredințat unei alte persoane ori instituții de ocrotire; tot astfel, ocrotirea minorului poate fi încredințată altor persoane decât părinților firești ori înfietori (T.R. Popescu, Dreptul familiei. Tratat, vol. II, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1965, p. 281). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Logodna
Încheierea căsătoriei
Formalități ulterioare încheierii căsătoriei
Nulitatea căsătoriei
Drepturile și îndatoririle personale ale soților
Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților
Desfacerea căsătoriei
Dispoziții generale
Filiația
Adopția
Dispoziții generale
Drepturile și îndatoririle părintești
Exercitarea autorității părintești
Decăderea din exercițiul drepturilor părintești
Dispoziții generale
Persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează
Condițiile obligației de întreținere
Stabilirea și executarea obligației de întreținere
Despre bunuri în general
Drepturile reale în general
Dispoziții generale
Reviste:
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
Autoritatea părintească
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Exercitarea autorității părintești în lumina dispozițiilor noului Cod civil
Exercitarea autorității părintești în comun. Exercițiul exclusiv al autorității părintești. Întreținere în natură, cât și prin plata unei sume de bani
Câteva aspecte privind rolul jurisprudenței în exercitarea autorității părintești în caz de divorț
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
O măsură în interesul copiilor?
Opinii privind drepturile și îndatoririle părintești ale părintelui minor conform art. 490 C. Civ.
Autoritatea părintească comună între teorie și funcționalitate. Exemplul altor sisteme de drept
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Exercitarea autorității părintești după divorț
Drept civil. Persoanele
Dreptul familiei
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
Legislație conexă :
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
;
se încarcă...