Dispoziții generale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Rudenia - Adopția -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

Noțiune

Art. 451. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (10), Proceduri (1), Librăria Indaco (2)

Adopția este operațiunea juridică prin care se creează legătura de filiație între adoptator și adoptat, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului.

Principiile adopției

Art. 452. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Modele (1), Librăria Indaco (3)

Adopția este supusă cumulativ următoarelor principii: Jurisprudență

a) interesul superior al copilului; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

b) necesitatea de a asigura creșterea și educarea copilului într-un mediu familial; Doctrină (2)

c) continuitatea creșterii și educării copilului, ținându-se seama de originea sa etnică, lingvistică, religioasă și culturală; Doctrină (2)

d) celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopției. Doctrină (1)

Adopția internațională

Art. 453. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (2)

Condițiile și procedura adopției internaționale, ca și efectele acesteia asupra cetățeniei copilului se stabilesc prin lege specială. Jurisprudență

Procedura adopției

Art. 454. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5), Modele (4), Librăria Indaco (2)

(1) Adopția se încuviințează de către instanța de tutelă, dacă este în interesul superior al copilului și sunt îndeplinite toate celelalte condiții prevăzute de lege. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Procedura adopției este reglementată prin lege specială. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    1043 Adopția este reglementată în art. 451-482 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Comparând dispozițiile art. 1 și 2 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției (republicată M.Of. nr. 788 din 19 noiembrie 2009), cu cele ale art. 451-454 noul C. civ., observăm următoarele: 
    a) ca o trăsătură generală, noul Cod civil păstrează aceeași viziune asupra adopției, prin reținerea, ca și în reglementarea Legii nr. 273/2004, a unui singur tip de adopție, anume cea cu efecte depline; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Rudenia civilă rezultă din operațiunea juridică aadopției încuviințată de instanța de tutelă [art. 454 alin. (1) C. civ..]; exigențele și efectele adopției, cazurile și efectele încetării adopției, sunt cuprinse în art. 451-482 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Reglementări de natură generală privind adopția se regăsesc în Codul civil, art. 451-482, care constituie norme generale în raport cu Legea nr. 273/2004. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Definiție legală. Legiuitorul definește adopția din perspectiva scopului urmărit prin realizarea acesteia, anume nașterea legăturii de filiație civilă între adoptator și adoptat, precum și alegăturilor de rudenie civilă între adoptat și rudele adoptatorului, de la data rămânerii definitive ahotărârii judecătorești prin care afost încuviințată (art. 469 noul C. civ.). Rudenia civilă astfel creată [art. 405 alin. (2) noul C. civ.] este efectul principal al încuviințării adopției; drepturile și obligațiile fondate pe legătura de filiație și de rudenie civilă nu sunt efecte distincte ale adopției, ci efectele implicite, nicidecum secundare ca importanță, ale filiației și rudeniei așa cum au fost modelate prin operațiunea juridică realizată – avem în vedere transferul drepturilor și îndatoririlor părintești în favoarea părinților sau părintelui adoptiv al copilului (art. 471 noul C. civ.), modificarea numelui și, eventual, al prenumelui adoptatului (art. 473 noul C. civ.), obligația legală de întreținere în cadrul familiei adoptive [art. 516 alin. (2) noul C. civ.], vocația succesorală reciprocă între rudele civile etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții comune
Regimul comunității legale
Regimul separației de bunuri
Regimul comunității convenționale
Modificarea regimului matrimonial
Cazurile de divorț
Efectele divorțului
Stabilirea filiației
Reproducerea umană asistată medical cu terț donator
Situația legală a copilului
Dispoziții generale
Condițiile de fond ale adopției
Efectele adopției
Încetarea adopției
Despre distincția bunurilor
Produsele bunurilor
Conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată
Apărarea dreptului de proprietate privată
Dispoziții generale
Accesiunea imobiliară naturală
Accesiunea imobiliară artificială
Reviste:
Unele aspecte privind revizuirea cadrului normativ actual al adopției internaționale în România
Interesul superior al copilului/L'intérêt superieur de l'enfant/Child's best interest
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta minorului cu privire la care a fost încuviințată adopția
Considerații în legătură cu competența instanțelor judecătorești în materie de adopție
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (I). Reglementarea legislativă anterioară
Câteva considerații cu privire la definirea fiduciei în Codul civil român
4. Contribuții la studiul procedurii de judecată în cazul cererilor din materia adopției
Inadmisibilitate și prescripție. Ordinea de soluționare/Inadmissibility and prescription. Order of settlement
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Doctrină:
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Cerere de încuviințarea adopției formulată de unul dintre soți pentru copilul celuilalt soț.
Cerere de încuviințare a adopției internaționale^1
Cerere de încuviințare a adopției.
Cerere de deschidere a procedurii adopției interne^1
Cerere de încredințare în vederea adopției^1
Cerere de încuviințare a adopției interne
Proceduri:
Procedură privind încheierea unei adopții
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
Atributele de identificare ale persoanei fizice
Legislație conexă :
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
;
se încarcă...