Dispoziții generale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie -
TITLUL I
Dispoziții generale

Familia

Art. 258. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (8), Comentarii expert (1)

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (3)

(2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(3) Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice și sociale, încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(4) În sensul prezentului cod, prin soți se înțelege bărbatul și femeia uniți prin căsătorie. Reviste (2), Doctrină (1)

Căsătoria

Art. 259. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (6), Comentarii expert (1)

(1) Căsătoria este uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie, încheiată în condițiile legii. Reviste (7), Doctrină (2)

(2) Bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(3) Celebrarea religioasă a căsătoriei poate fi făcută numai după încheierea căsătoriei civile. Reviste (4), Doctrină (2)

(4) Condițiile de încheiere și cauzele de nulitate ale căsătoriei se stabilesc prin prezentul cod. Reviste (1)

(5) Căsătoria încetează prin decesul sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți. Reviste (4), Doctrină (2)

(6) Căsătoria poate fi desfăcută prin divorț, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (1)

Egalitatea în drepturi a copiilor

Art. 260. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (8), Comentarii expert (1)

Copiii din afara căsătoriei sunt egali în fața legii cu cei din căsătorie, precum și cu cei adoptați.

Îndatorirea părinților

Art. 261. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

Părinții sunt cei care au, în primul rând, îndatorirea de creștere și educare a copiilor lor minori.

Relațiile dintre părinți și copii

Art. 262. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Copilul nu poate fi separat de părinții săi fără încuviințarea acestora, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Doctrină (1)

(2) Copilul care nu locuiește la părinții săi sau, după caz, la unul dintre ei are dreptul de a avea legături personale cu aceștia. Exercițiul acestui drept nu poate fi limitat decât în condițiile prevăzute de lege, pentru motive temeinice, luând în considerare interesul superior al copilului. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Principiul interesului superior al copilului

Art. 263. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Orice măsură privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie să fie luată cu respectarea interesului superior al copilului. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

(2) Pentru rezolvarea cererilor care se referă la copii, autoritățile competente sunt datoare să dea toate îndrumările necesare pentru ca părțile să recurgă la metodele de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Procedurile referitoare la relațiile dintre părinți și copii trebuie să garanteze că dorințele și interesele părinților referitoare la copii pot fi aduse la cunoștința autorităților și că acestea țin cont de ele în hotărârile pe care le iau. Jurisprudență

(4) Procedurile privitoare la copii trebuie să se desfășoare într-un timp rezonabil, astfel încât interesul superior al copilului și relațiile de familie să nu fie afectate. Jurisprudență, Reviste (2)

(5) În sensul prevederilor legale privind protecția copilului, prin copil se înțelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nici nu a dobândit capacitatea deplină de exercițiu, potrivit legii. Reviste (6), Doctrină (2)

Ascultarea copilului

Art. 264. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (35), Doctrină (8), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) În procedurile administrative sau judiciare care îl privesc, ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie. Cu toate acestea, poate fi ascultat și copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar pentru soluționarea cauzei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(2) Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere și a primi orice informație, potrivit cu vârsta sa, de a-și exprima opinia și de a fi informat asupra consecințelor pe care le poate avea aceasta, dacă este respectată, precum și asupra consecințelor oricărei decizii care îl privește. Reviste (5), Doctrină (1)

(3) Orice copil poate cere să fie ascultat, potrivit prevederilor alin. (1) și (2). Respingerea cererii de către autoritatea competentă trebuie motivată. Reviste (2)

(4) Opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare în raport cu vârsta și cu gradul său de maturitate. Reviste (5), Doctrină (1)

(5) Dispozițiile legale speciale privind consimțământul sau prezența copilului, în procedurile care îl privesc, precum și prevederile referitoare la desemnarea de către instanță a unui reprezentant în caz de conflict de interese rămân aplicabile.

Instanța competentă

Art. 265. - Referințe (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

Toate măsurile date prin prezenta carte în competența instanței judecătorești, toate litigiile privind aplicarea dispozițiilor prezentei cărți, precum și măsurile de ocrotire a copilului prevăzute în legi speciale sunt de competența instanței de tutelă. Dispozițiile art. 107 sunt aplicabile în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aspecte generale despre principala îndatorire a părinților - Marian Orzață
Principala îndatorire a părinților este aceea de creștere și educare a copiilor lor minori fără a deosebi după cum aceștia sunt din căsătorie sau din afara acesteia, activitate care trebuie să pună întâietate pe principiul interesului superior al copilului.
Fără pretenția de a epuiza subiectul, precizăm că exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești trebuie să aibă în vedere interesul superior al copilului și să asigure bunăstarea materială și spirituală a copilului, în special prin îngrijirea acestuia, prin menținerea relațiilor personale cu el, prin asigurarea creșterii, educării și întreținerii sale, precum și prin reprezentarea sa legală și administrarea patrimoniului său. (art. 36 legea nr. 272/2004)
[ Mai mult... ]

Aspecte privind locuința copilului minor - Marian Orzață
Părinții au dreptul și obligația de a se ocupa în mod efectiv de creșterea și educarea copiilor lor minori iar pentru a face acest lucru, regula stabilită prin lege a fost aceea că domiciliul copiilor este la părinții săi, părintele având dreptul de a solicita instanței de tutelă înapoierea copilului minor de la orice persoană care îl ține fără drept.
De asemenea, copilul nu poate fi separat de părinții săi sau de unul dintre ei, împotriva voinței acestora, cu excepția cazurilor expres și limitativ prevăzute de lege, sub rezerva revizuirii judiciare și numai dacă acest lucru este impus de interesul superior al copilului.
[ Mai mult... ]

Despre competența materială a instanțelor de tutelă - Marian Orzață
Articolul 265 C. civ. stabilește competența instanței de tutelă pentru toate măsurile date în competența instanței judecătorești în cauzele privind aplicarea dispozițiilor Cărții a II-a din Codul civil.
De asemenea, articolul face trimitere și la aplicarea art. 107 C.Civ. conform căruia procedurile prevăzute de prezentul cod privind ocrotirea persoanei fizice sunt de competența instanței de tutelă și de familie stabilite potrivit legii.
[ Mai mult... ]

Despre interesul superior al copilului - Marian Orzață
Principiul interesului superior al copilului trebuie interpretat în concordanță cu prevederile Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989, ratificată prin Legea nr. 18 din 28 septembrie 1990 și publicată în Monitorul Oficial nr. 314 din 13 iunie 1990.
Conform convenției O.N.U. prin copil se înțelege orice ființă umană sub vârsta de 18 ani, exceptând cazurile în care legea aplicabilă copilului stabilește limita majoratului sub această vârstă.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În fapt, art. 258 noul C. civ. reprezintă o reiterare a unor dispoziții din Constituție și din Codul familiei. Astfel, alin. (1) preia normele constituționale din art. 48 alin. (1) și pe cele ale art. 1 alin. (3) - (4) Codul familiei., reglementând, cu rang de principiu, liberul consimțământ al soților și egalitatea dintre aceștia, precum și dreptul și îndatorirea părinților de a veghea la creșterea și educația copiilor lor [cu privire la acesta din urmă, în virtutea art. 260 noul C. civ., precum și a art. 48 alin. (3) din Constituție, prevederea este aplicabilă și copiilor din afara căsătoriei]. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Legiuitorul nostru aînțeles să cuprindă, în art. 258-534 noul C. civ., toate reglementările referitoare la relațiile de familie. Cu toții ne putem da seama că această soluție corespunde întru totul nevoilor comune, în această materie, ale societății actuale și, mai ales, ale celei pe care ne străduim să ofăurim, fiind un travaliu cu totul excepțional în existența unui popor. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Principii. Legiuitorul nu definește familia, ci oferă odescriere aacesteia în termenii art. 48 alin. (1) din Constituție, indicând căsătoria ca principal fundament al familiei și enunță principiile relațiilor interpersonale, precum și ale celor patrimoniale din interiorul grupului familial, principii reluate spre afi detaliate în cuprinsul acestei secțiuni consacrate dispozițiilor cu caracter general – avem în vedere, îndeosebi, art. 259, art. 261-262 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Astfel, din prevederile art. 258 C. civ.., acărui denumire marginală este chiar „familia” rezultă că familia, în sens restrâns, este formată din soț, soție și copii acestora. La cealaltă extremă se situează prevederile art. 516 C. civ.., consacrate obligației de întreținere între foștii soți, ceea ce conduce la concluzia că relațiile dintre aceștia sunt asimilate relațiilor de familie. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Având ca reper definiția dată dreptului familiei – ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile personale și cele patrimoniale izvorâte din căsătorie, din rudenie, inclusiv rudenia din adopție, precum și din alte relații asimilate de lege, sub unele aspecte, relațiilor de familie9 – vom spune că obiectul de reglementare al normelor de dreptul familiei îl constituie raporturile de familie, adică: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Persoana fizică
Ocrotirea persoanei fizice
Persoana juridică
Apărarea drepturilor nepatrimoniale
Dispoziții generale
Căsătoria
Rudenia
Autoritatea părintească
Obligația de întreținere
Bunurile și drepturile reale în general
Proprietatea privată
Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
Fiducia
Administrarea bunurilor altuia
Proprietatea publică
Reviste:
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Relații de familie. Noutăți și precizări
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
4. Contribuții la studiul procedurii de judecată în cazul cererilor din materia adopției
Identificarea, evidența și asistența copiilor aflați în situații de risc
Considerații privind exercitarea autorității părintești după divorț
Despre ordinea publică clasică și ordinea publică modernă
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Interesul superior al copilului/L'intérêt superieur de l'enfant/Child's best interest
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Modele:
PROCES-VERBAL DE AUDIERE MINOR CU VÂRSTA DE PESTE 10 ANI*
Legislație conexă :
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
Codul de procedură civilă din 2010
Convenția asupra cetățeniei femeii căsătorite, din 29 ianuarie 1957**)
Legea locuinței nr. 114/1996
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
Convenția privind consimțămîntul la căsătorie, vîrsta minimă pentru căsătorie și înregistrarea căsătoriilor din 10.12.1962 *)
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
Convenția cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989 *)
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
;
se încarcă...