Dispoziții generale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Desfacerea căsătoriei - Cazurile de divorț -
§1.
Dispoziții generale

Motive de divorț

Art. 373. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (9), Modele (1)

Divorțul poate avea loc: Jurisprudență

a) prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4), Modele (2)

b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (5), Modele (2)

c) la cererea unuia dintre soți, după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (4), Modele (1)

d) la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (5), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Dispoziții privitoare la divorț întâlnim și în Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, respectiv în art. 373-404.Acesta consacră următoarele forme ale divorțului: divorțul prin acordul soților pe cale judiciară; divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedura notarială; divorțul din culpă și divorțul din cauza stării sănătății unui soț. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Regimul matrimonial ales, convențional sau legal, este, așa cum precizam anterior (a se vedea nota de la art. 339-340 noul C. civ.), un regim mutabil, putând fi înlocuit cu un alt regim sau cel existent, modificat, fie în temeiul convenției părților (încheiată după cel puți 1 an de la data căsătoriei – potrivit art. 369 noul C. civ.), fie în baza hotărârii judecătorești (art. 370 noul C. civ.). 
    În ceea ce privește modificarea convențională a regimului matrimonial, facem precizarea că, potrivit alin. (2)-(3) ale art. 369 noul C. civ., creditorii prejudiciați prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial pot introduce acțiune revocatorie, în termen de 1 an, calculat diferit, după caz, de la data îndeplinirii formalităților de publicitate ori de la data la care au luat cunoștință de aceste modificări pe altă cale, aceștia putând invoca oricând, pe cale de excepție, inopozabilitatea modificării ori a lichidării regimului matrimonial, atunci când aceste operațiuni au fost făcute în frauda intereselor lor. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    639 Avem în vedere efectele patrimoniale posibile ale divorțului din culpa exclusivă aunuia dintre soți și care, dacă e să ținem seama de natura umană – și nu avem cum oignora – sunt descurajante: prestația compensatorie la care poate fi obligat soțul exclusiv vinovat de divorț după ocăsnicie care adurat cel puțin 20 de ani pentru acompensa un dezechilibru semnificativ cauzat condițiilor de trai ale celuilalt soț (art. 390 C. civ..) și, distinct de această prestație, obligația soțului exclusiv în culpă de aplăti despăgubiri pentru prejudiciul încercat de celălalt prin desfacerea căsătoriei (art. 388 C. civ..). Din punctul nostru de vedere legiuitorul aprocedat cu înțelepciune; în fond, perspectiva divorțului cu urmările sale pecuniare deloc neglijabile ar putea fi (ar trebui) receptat, teoretic cel puțin, ca îndemn la un comportament conjugal, intrafamilial rezonabil, acceptabil pentru fiecare din membrii cuplului, care să nu furnizeze niciunuia dintre soți „avantajele” motivelor de divorț din culpa exclusivă aceluilalt. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Noua reglementare prezintă, spre deosebire de vechiul Cod al familiei, în art. 373, enumerarea motivelor de divorț. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Noțiune. Ca și în cazul reglementării anterioare [art. 37 alin. (2) Codul familiei.], noul Cod civil prevede, în art. 259 alin. (6): „Căsătoria poate fi desfăcută prin divorț, în condițiile legii” (a se vedea supra comentariul acestui text). Divorțul poate fi definit ca acea formă de disoluție acăsătoriei, care constă în desfacerea ei, cu efecte pentru viitor, prin acordul soților sau pe cale judecătorească. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului
Capacitatea de exercițiu
Dispoziții speciale
Despre regimul matrimonial în general
Locuința familiei
Alegerea regimului matrimonial
Modificarea convențională
Modificarea judiciară
Dispoziții generale
Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Divorțul din culpă
Divorțul din cauza stării sănătății unui soț
Data desfacerii căsătoriei
Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori
Dispoziții generale
Prezumția de paternitate
Reviste:
Din nou despre prestația compensatorie și dreptul la despăgubiri. Trecut și viitor sau între sancțiune și recompensă
Aspecte teoretice și practice privind culpa în desfacerea căsătoriei
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Avantajele patrimoniale ale divorțului din culpa exclusivă a unuia dintre soți/ Les avantages patrimoniaux du divorce par la faute exclusive de l'un des époux/The property benefits of the divorce due to the exclusive fault of one of the spouses
Considerații în legătură cu taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri în materia raporturilor de familie reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Motivele de divorț în reglementarea noului Cod civil. Comentarii și explicații aferente art. 373 noul C. civ.
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Disoluția căsătoriei cu element de extraneitate
Aplicații ale autonomiei de voință în dreptul internațional privat al familiei/Des applications de l'autonomie de la volonte dans le droit international prive de la famille/Applications of the autonomy of will in the family private international law
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițților art. 64 alin. (2) și art. 59 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în sensul de a se stabili dacă instanța de judecată poate lua act de acordul de mediere, prin care părțile s-au înțeles cu privire la desfacerea căsătoriei și la rezolvarea aspectelor accesorii divorțului
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul familiei, ediția 6
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Cerere de divorț.
Cerere de divorț când ambele părți sunt de acord cu desfacerea căsătoriei.
Acțiune de divorț prin acordul soților
Acțiune de divorț, prin care se cere și încredințarea copiilor, păstrarea numelui de familie, împărțirea bunurilor comune și atribuirea spațiului locativ.
Acțiune de divorț din culpă^1, pentru motive temeinice
Acțiune de divorț din culpa exclusivă a reclamantului (după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani)
Acțiune de divorț din cauza stării sănătății unui soț
Legislație conexă :
Ordonanța de urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
;
se încarcă...