Dispoziții generale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre persoane - Persoana juridică -
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Elementele constitutive

Art. 187. - Jurisprudență, Reviste (29), Doctrină (8)

Orice persoană juridică trebuie să aibă o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit și moral, în acord cu interesul general. Jurisprudență

Calitatea de persoană juridică

Art. 188. - Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (7)

Sunt persoane juridice entitățile prevăzute de lege, precum și orice alte organizații legal înființate care, deși nu sunt declarate de lege persoane juridice, îndeplinesc toate condițiile prevăzute la art. 187.

Categorii de persoane juridice

Art. 189. - Reviste (3), Doctrină (7)

Persoanele juridice sunt de drept public sau de drept privat.

Persoana juridică de drept privat

Art. 190. - Reviste (2), Doctrină (5)

Persoanele juridice de drept privat se pot constitui, în mod liber, în una dintre formele prevăzute de lege.

Persoana juridică de drept public

Art. 191. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (7)

(1) Persoanele juridice de drept public se înființează prin lege. Reviste (2)

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), în cazurile anume prevăzute de lege, persoanele juridice de drept public se pot înființa prin acte ale autorităților administrației publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevăzute de lege. Reviste (1)

Regimul juridic aplicabil

Art. 192 - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (6)

Persoanele juridice legal înființate se supun dispozițiilor aplicabile categoriei din care fac parte, precum și celor cuprinse în prezentul cod, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Efectele personalității juridice

Art. 193. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (5)

(1) Persoana juridică participă în nume propriu la circuitul civil și răspunde pentru obligațiile asumate cu bunurile proprii, afară de cazul în care prin lege s-ar dispune altfel. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Nimeni nu poate invoca împotriva unei persoane de bună-credință calitatea de subiect de drept a unei persoane juridice, dacă prin aceasta se urmărește ascunderea unei fraude, a unui abuz de drept sau a unei atingeri aduse ordinii publice. Reviste (10)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    În completare, art. 188 noul C. civ. prevede că: „Sunt persoane juridice și entitățile prevăzute de lege, precum și orice alte organizații legal înființate care, deși nu sunt declarate de lege persoane juridice, îndeplinesc toate condițiile prevăzute de art. 187”, respectiv „au oorganizare de sine stătătoare, un patrimoniu propriu afectat realizării unui scop licit și moral, în acord cu interesul general”.977 
    977 Ibidem.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Pentru a fi dobândită personalitate juridică, trebuie îndeplinite o serie de condiții: a) o organizare de sine stătătoare, b) patrimoniu propriu, c) un scop licit și moral. În lipsa de dispoziție contrară, prevederile noul C. civ. privitoare la regimul juridic general aplicabil persoanelor juridice se vor aplica și persoanelor juridice în ființă la data intrării sale în vigoare, cu excepția situațiilor în care prin dispozițiile speciale se prevede altfel. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Și alte dispoziții ale noului act normativ evocă noțiunea de patrimoniu. Astfel, art. 187 enumeră patrimoniul propriu printre elementele constitutive ale persoanei juridice; art. 792 reglementează posibilitatea administrării patrimoniului altei persoane; potrivit art. 953, „Moștenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă”; în definiția legatului, conținută de art. 986, se arată că legatarii pot dobândi întreg patrimoniul defunctului sau ofracțiune din acesta; în materia liberalităților, reglementând materia substituțiilor, prin art. 995 se vorbește despre „bunurile care au constituit obiectul liberalității și care la data decesului instituitului pot fi identificate și se află în patrimoniul său”; reglementând liberalitățile reziduale (acele liberalități prin care substituitul este gratificat cu ceea ce rămâne, la data decesului instituitului, din donațiile sau legatele făcute în favoarea acestuia din urmă), Noul Cod instituie principiul independenței patrimoniale ainstituitului (art. 1004); conform art. 1035, testamentul poate conține, printre altele, dispoziții referitoare la patrimoniul succesoral; potrivit art. 1079, executorul testamentar are dreptul să administreze pe timp de doi ani patrimoniul succesoral; art. 1114 alin. (2) prevede că „Moștenitorii legali și legatarii universali sau cu titlu universal răspund pentru datoriile și sarcinile moștenirii numai cu bunurile din patrimoniul succesoral, proporțional cu cota fiecăruia”, iar prin alin. (4) dispune că „În cazul înstrăinării bunurilor moștenirii după deschiderea acesteia, bunurile intrate în patrimoniul succesoral prin efectul subrogației pot fi afectate stingerii datoriilor și sarcinilor moștenirii”; în toate cazurile de acceptare amoștenirii notarul public, va face, la cerere, un inventar al bunurilor din „patrimoniul succesoral”; art. 1119 reglementează acceptarea forțată amoștenirii și sancțiunea care ise aplică succesibilului care, „cu rea-credință, asustras ori aascuns bunuri din patrimoniul succesoral”; reglementând sezina, art. 1125 face și el referire la noțiunea de „patrimoniu succesoral”, noțiunea fiind folosită și în materia petiției de ereditate (art. 1130-1131), dar și în cea acertificatului de moștenitor (art. 1132). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiune. Persoana juridică este: 
    (i) oformă de organizare care poate fi titulară de drepturi și de obligații civile doar dacă întrunește condițiile cerute de lege, conform art. 25 alin. (3) noul C. civ.; 
    (ii) o tehnică juridică producătoare de efecte juridice, conform art. 193 noul C. civ.; 
    (iii) o imitație a realității, care este dotată (de la lege, și nu de la natură), cu subiectivitate proprie, organe de conducere și administrare proprii, organe care îi exprimă voința juridică orientată către un scop prestabilit, precum și cu patrimoniu și atribute de identificare proprii. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Nici noul Cod civil nu definește persoana juridică, dar reglementările sale oferă suficiente elemente pentru elaborarea unei definiții. Esențiale sub acest aspect sunt prevederile art. 187, potrivit cărora elementele constitutive ale oricărei persoane juridice sunt oorganizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit și moral, în acord cu interesul general și cele ale art. 188, care arată că sunt persoane juridice entitățile prevăzute de lege, precum și orice alte organizații legal înființate (s.n. – E.C.) care, deși nu sunt declarate de lege persoane juridice, îndeplinesc toate condițiile prevăzute la articolul precedent. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea civilă a persoanei fizice
Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente
Identificarea persoanei fizice
Dispoziții generale
Tutela minorului
Ocrotirea interzisului judecătoresc
Curatela
Dispoziții generale
Înființarea persoanei juridice
Capacitatea civilă a persoanei juridice
Identificarea persoanei juridice
Reorganizarea persoanei juridice
Încetarea persoanei juridice
Logodna
Încheierea căsătoriei
Formalități ulterioare încheierii căsătoriei
Nulitatea căsătoriei
Drepturile și îndatoririle personale ale soților
Reviste:
Personalitatea juridică a colectivităților ca graniță de sistem. De ce economiștii descriu organizațiile mai bine decât juriștii
Autorități publice vs. instituții publice/instituțiile de interes și utilitate publică. Delimitări conceptuale
Lost in translation... Despre natura juridică a obștii de moșneni
Daune morale. Articole defăimătoare publicate în mass media. Modificarea cererii de chemare în judecată cu depășirea termenului legal. Lipsa capacității de folosință a cotidienelor on-line. Calitatea procesuală pasivă a comitentului
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ/The new regulation of the ruling competency in contentious administrative matters
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ
Noțiunea de interes public, între definiții juridice și speculații economice/La notion d’intérêt public, entre définitions juridiques et spéculations économiques/The notion of public interest, between legal definitions and economic speculations
Întreprinderea individuală nu are calitate de persoană juridică și, prin urmare, nu poate răspunde penal
Teoriile clasice privind persoana juridică și utilizările lor politice. Utilizarea ambivalentă a teoriilor pentru revendicări politice
2. Amendă judiciară pentru neprezentarea de înscrisuri. Subiectul activ al abaterii judiciare. Cerere de reexaminare. Înlocuirea amenzii cu avertisment
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...