Dispoziții generale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre persoane - Ocrotirea persoanei fizice -
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Interesul persoanei ocrotite

Art. 104. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5)

(1) Orice măsură de ocrotire a persoanei fizice se stabilește numai în interesul acesteia.

(2) La luarea unei măsuri de ocrotire trebuie să se țină seama de posibilitatea persoanei fizice de a-și exercita drepturile și de a-și îndeplini obligațiile cu privire la persoana și bunurile sale.

Persoanele ocrotite

Art. 105. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

Sunt supuși unor măsuri speciale de ocrotire minorii și cei care, deși capabili, din cauza bătrâneții, a bolii sau a altor motive prevăzute de lege nu pot să își administreze bunurile și nici să își apere interesele în condiții corespunzătoare.

Măsurile de ocrotire

Art. 106. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5)

(1) Ocrotirea minorului se realizează prin părinți, prin instituirea tutelei, prin darea în plasament sau, după caz, prin alte măsuri de protecție specială anume prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Ocrotirea majorului are loc prin punerea sub interdicție judecătorească sau prin instituirea curatelei, în condițiile prevăzute de prezentul cod. Jurisprudență

Instanța de tutelă

Art. 107. - Puneri în aplicare (2), Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (6)

(1) Procedurile prevăzute de prezentul cod privind ocrotirea persoanei fizice sunt de competența instanței de tutelă și de familie stabilite potrivit legii, denumită în continuare instanța de tutelă. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) În toate cazurile, instanța de tutelă soluționează de îndată aceste cereri. Jurisprudență, Reviste (1)

Ocrotirea persoanei prin tutelă

Art. 108. - Doctrină (5)

(1) Ocrotirea persoanei fizice prin tutelă se realizează de către tutore, desemnat sau numit, în condițiile prezentului cod, precum și de către consiliul de familie, ca organ consultativ. Doctrină (2)

(2) Consiliul de familie poate fi constituit de către instanța de tutelă numai la cererea persoanelor interesate.

(3) În cazul în care nu se constituie consiliul de familie, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de către instanța de tutelă.

Ocrotirea persoanei prin curatelă

Art. 109. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

Ocrotirea persoanei fizice prin curatelă are loc numai în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 104  
    Ocrotirea persoanei fizice se va realiza numai în interesul acesteia, fiind necesar să se țină seama dacă persoana în cauză este capabilă să-și exercite drepturile și să-și îndeplinească obligațiile în legătură cu bunurile și persoana sa. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Ocrotirea persoanei fizice. Considerații preliminare. Reglementările anterioare noului Cod civil în materia ocrotirii persoanei fizice se regăseau, în principal, în Codul familiei [Legea nr. 4/1953 (B.Of. nr. 1 din 4 ianuarie 1954)], respectiv în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată (M.Of. nr. 159 din 5 martie 2014) și Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, republicată (M.Of. nr. 259 din 19 aprilie 2012). Art. 65 alin. (2) din această lege (în forma republicată în M.Of. nr. 788 din 19 noiembrie 2009) se referea la posibilitatea instituirii tutelei copilului dacă, la desfacerea adopției, ca urmare anulității acesteia, părinții firești ai copilului nu redobândesc drepturile și îndatoririle părintești. Art. 65 alin. (2) afost abrogat prin art. 230 lit. y) LPA. Odată cu intrarea în vigoare anoului Cod civil și aLegii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare aLegii nr. 287/2009 privind Codul civil (M.Of. nr. 409 din 10 iunie 2011), aceste reglementări au fost abrogate total – Codul familiei și, parțial, Legea nr. 272/2004 [și anume art. 40 alin. (1), art. 41 și art. 42, așa cum rezultă din art. 230 lit. x) LPA], noul Cod civil devenind principalul act normativ care reglementează în mod unitar domeniul ocrotirii persoanei fizice (a se vedea M. Nicolae, Codex Iuris Civilis, tomul I, p. CX). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Noul Cod civil consacră ocrotirii persoanei fizice prevederile Titlului III – (art. 104-186) din Cartea I și pe cele care reglementează raporturile dintre părinți și copii, conținute de Titlul IV – Autoritatea părintească, din Cartea aII-a. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Mijloacele de drept prin care se realizează această ocrotire pot fi de drept constitu­țional, de drept civil, de dreptul familiei, drept administrativ etc., funcție de specificul relațiilor sociale pe care le reglementează. Prin ocrotirea juridică a persoanei fizice trebuie să înțelegem "aplicarea ansamblului mijloacelor de drept civil prin intermediul cărora se asigură recunoașterea și protecția drepturilor civile subiective și intereselor îndreptățite ale ocrotitorului, precum și mijloacele de protecție ale persoanei fizice, ca participante în circuitul civil" (E. Lupan, I. Sabău-Pop, Tratat de drept civil român. Vol. II. Persoanele, Ed. C.H. Beck, București, 2007, p. 194). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Cu caracter general, art. 104 C. civ.. stabilește că orice măsură de ocrotire apersoanei fizice se stabilește numai în interesul acesteia, iar la luarea unei asemenea măsuri trebuie să se țină seama de posibilitatea persoanei fizice de a-și exercita drepturile și de a-și îndeplini obligațiile cu privire la persoana și bunurile sale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea civilă a persoanei fizice
Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente
Identificarea persoanei fizice
Dispoziții generale
Tutela minorului
Ocrotirea interzisului judecătoresc
Curatela
Dispoziții generale
Înființarea persoanei juridice
Capacitatea civilă a persoanei juridice
Identificarea persoanei juridice
Reorganizarea persoanei juridice
Încetarea persoanei juridice
Logodna
Reviste:
Punerea sub interdicție în reglementarea noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă
ASPECTE PRIVIND EXECUTAREA SILITĂ ÎMPOTRIVA MOȘTENITORILOR
Aspecte privind executarea silită împotriva moștenitorilor (I)
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Unele reflecții privind reglementarea exercitării autorității părintești în noul Cod civil
Unele aspecte referitoare la protecția multidisciplinară și interinstituțională a copiilor exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, a copiilor victime ale traficului de persoane, precum și a copiilor români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
Tutela minorului
Termenul de exercitare a căii de atac în ipoteza respingerii cererii de instituire a curatelei în condițiile incidenței noului Cod de procedură civilă
Interesul superior al copilului/L'intérêt superieur de l'enfant/Child's best interest
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 28/2017 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța privind modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 107 din Codul civil, în sensul de a se stabili dacă instanța competentă să soluționeze cererile având ca obiect înlocuirea plasamentului în regim de urgență cu tutela este judecătoria sau tribunalul
Legislație conexă :
Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
;
se încarcă...