Dispoziții generale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre persoane -
TITLUL I
Dispoziții generale

Subiectele de drept civil

Art. 25. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4), Librăria Indaco (4)

(1) Subiectele de drept civil sunt persoanele fizice și persoanele juridice. Doctrină (1)

(2) Persoana fizică este omul, privit individual, ca titular de drepturi și de obligații civile. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Persoana juridică este orice formă de organizare care, întrunind condițiile cerute de lege, este titulară de drepturi și de obligații civile. Reviste (6), Doctrină (2)

Recunoașterea drepturilor și libertăților civile

Art. 26. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

Drepturile și libertățile civile ale persoanelor fizice, precum și drepturile și libertățile civile ale persoanelor juridice sunt ocrotite și garantate de lege.

Cetățenii străini și apatrizii

Art. 27. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Cetățenii străini și apatrizii sunt asimilați, în condițiile legii, cu cetățenii români, în ceea ce privește drepturile și libertățile lor civile. Doctrină (1)

(2) Asimilarea se aplică în mod corespunzător și persoanelor juridice străine.

Capacitatea civilă

Art. 28. - Jurisprudență, Doctrină (7), Librăria Indaco (1)

(1) Capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor. Doctrină (3)

(2) Orice persoană are capacitate de folosință și, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, capacitate de exercițiu. Doctrină (2)

Limitele capacității civile

Art. 29. - Reviste (2), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

(1) Nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosință sau lipsit, în tot sau în parte, de capacitatea de exercițiu, decât în cazurile și condițiile expres prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(2) Nimeni nu poate renunța, în tot sau în parte, la capacitatea de folosință sau la capacitatea de exercițiu. Reviste (2), Doctrină (2)

Egalitatea în fața legii civile

Art. 30. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

Rasa, culoarea, naționalitatea, originea etnică, limba, religia, vârsta, sexul sau orientarea sexuală, opinia, convingerile personale, apartenența politică, sindicală, la o categorie socială ori la o categorie defavorizată, averea, originea socială, gradul de cultură, precum și orice altă situație similară nu au nicio influență asupra capacității civile.

Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune

Art. 31. - Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (8), Librăria Indaco (4)

(1) Orice persoană fizică sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care include toate drepturile și datoriile ce pot fi evaluate în bani și aparțin acesteia. Reviste (22), Doctrină (5)

(2) Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afectațiuni numai în cazurile și condițiile prevăzute de lege. Reviste (9), Doctrină (3)

(3) Patrimoniile de afectațiune sunt masele patrimoniale fiduciare, constituite potrivit dispozițiilor titlului IV al cărții a III-a, cele afectate exercitării unei profesii autorizate, precum și alte patrimonii determinate potrivit legii. Reviste (7), Doctrină (2)

Transferul intrapatrimonial

Art. 32. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (7)

(1) În caz de diviziune sau afectațiune, transferul drepturilor și obligațiilor dintr-o masă patrimonială în alta, în cadrul aceluiași patrimoniu, se face cu respectarea condițiilor prevăzute de lege și fără a prejudicia drepturile creditorilor asupra fiecărei mase patrimoniale. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1), transferul drepturilor și obligațiilor dintr-o masă patrimonială în alta nu constituie o înstrăinare. Reviste (1), Doctrină (1)

Patrimoniul profesional individual

Art. 33. - Reviste (5), Doctrină (8)

(1) Constituirea masei patrimoniale afectate exercitării în mod individual a unei profesii autorizate se stabilește prin actul încheiat de titular, cu respectarea condițiilor de formă și de publicitate prevăzute de lege. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul măririi sau micșorării patrimoniului profesional individual. Doctrină (1)

(3) Lichidarea patrimoniului profesional individual se face în conformitate cu dispozițiile art. 1.941-1.948, dacă prin lege nu se dispune altfel. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 25. Spre deosebire de reglementarea anterioară referitoare la persoanele fizice și juridice (Decretul nr. 31/1954), în noua reglementare s-a dedicat un titlu special dispozițiilor comune celor două subiecte de drept civil. Definițiile celor două persoane, fizică și juridică, sunt preluate din literatura de specialitate. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    – Cartea I – Despre persoane (art. 25-257); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Noțiune 
    1. Persoanele. Subiectele dreptului civil sunt titularii de drepturi și de obligații civile, care participă individual sau colectiv la raporturile juridice civile. Subiectele constituie prima mare categorie cu care operează dreptul civil, în opoziție cu cea de a doua mare categorie, formată din bunuri, care sunt obiecte, iar această diviziune ființează încă din vremea romanilor, cei care au făcut distincția cuvenită între personae și res. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Cuvântul "persoană", folosit în text, nu are accepțiunea din vorbirea curentă, ci una tehnico-juridică: pe de o parte, această accepțiune este mai largă decât în vorbirea curentă, în sensul că se referă nu numai la individ (persoana fizică), ci și la o entitate juridică (persoana juridică); pe de altă parte, are un sens mai restrâns decât în vorbirea curentă, în sensul că nu se referă decât la raporturile sociale ale omului sau entității juridice, supuse unei norme de drept (deci numai la raporturile juridice) (T. Ionașcu ș.a., Persoana fizică în dreptul R.P.R., Ed. Academiei, București, 1963, p. 16). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    – Cartea I – Despre persoane (art. 25-257); [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Persoana fizică
Ocrotirea persoanei fizice
Persoana juridică
Apărarea drepturilor nepatrimoniale
Dispoziții generale
Căsătoria
Rudenia
Autoritatea părintească
Obligația de întreținere
Bunurile și drepturile reale în general
Reviste:
Patrimoniul persoanei fizice profesionist/The assets of the professional individual
Observații asupra includerii unui bun comun în masa de afectațiune profesională a soțului care exercită o profesie autorizată
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Patrimoniile de afectațiune și teoria personalistă a patrimoniului
De ce primarul sau primăria nu pot fi executați silit?/Pourquoi la saisie n'est-elle pas possible pour le maire ou la mairie?/Why the mayor or the town hall may not be subject to compulsory enforcement?
Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Lex causae în materia capacității persoanei fizice (art. 2572 din Codul civil)
Despre (ne)executarea patrimoniului de afectațiune
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
Referințe în cărți:
Atributele de identificare ale persoanei fizice
Drept civil. Persoanele
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. Vol. 2
Moștenirea în noul Cod civil - Studii teoretice și practice - Ediția a II-a, revăzută și adăugită
Drept civil. Drepturile reale
Dreptul Afacerilor. Teoria generală. Contractul
Tratat de drept comercial român
;
se încarcă...