Dispoziții generale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre legea civilă -
CAPITOLUL I
Dispoziții generale Reviste (1)

Izvoarele dreptului civil Reviste (3)

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (32), Doctrină (4)

(1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzanțele și principiile generale ale dreptului. Jurisprudență, Reviste (45), Doctrină (1)

(2) În cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanțele, iar în lipsa acestora, dispozițiile legale privitoare la situații asemănătoare, iar când nu există asemenea dispoziții, principiile generale ale dreptului. Jurisprudență, Reviste (47), Doctrină (3)

(3) În materiile reglementate prin lege, uzanțele se aplică numai în măsura în care legea trimite în mod expres la acestea. Jurisprudență, Reviste (16), Modele (1)

(4) Numai uzanțele conforme ordinii publice și bunelor moravuri sunt recunoscute ca izvoare de drept. Jurisprudență, Reviste (6)

(5) Partea interesată trebuie să facă dovada existenței și a conținutului uzanțelor. Uzanțele publicate în culegeri elaborate de către entitățile sau organismele autorizate în domeniu se prezumă că există, până la proba contrară. Reviste (6)

(6) În sensul prezentului cod, prin uzanțe se înțelege obiceiul (cutuma) și uzurile profesionale. Reviste (3), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Obiectul și conținutul Codului civil

Art. 2. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

(1) Dispozițiile prezentului cod reglementează raporturile patrimoniale și nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil. Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Prezentul cod este alcătuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se referă litera sau spiritul dispozițiilor sale. Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (2)

Aplicarea generală a Codului civil

Art. 3. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (35), Doctrină (4)

(1) Dispozițiile prezentului cod se aplică și raporturilor dintre profesioniști, precum și raporturilor dintre aceștia și orice alte subiecte de drept civil. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (2)

(2) Sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (5), Modele (1)

(3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una ori mai multe persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea sau înstrăinarea de bunuri ori în prestarea de servicii, indiferent dacă are ori nu un scop lucrativ. Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (4)

Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privind drepturile omului

Art. 4. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4)

(1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispozițiile privind drepturile și libertățile persoanelor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Constituția, Declarația Universală a Drepturilor Omului, pactele și celelalte tratate la care România este parte. Reviste (1)

(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și prezentul cod, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care prezentul cod conține dispoziții mai favorabile.

Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (4)

În materiile reglementate de prezentul cod, normele dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul părților. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Exemplu de uzanțe acceptate de jurisprudență - Horatiu Sasu
Un exemplu de uzanțe pe care jurisprudența le-a considerat valabile chiar sub imperiul Codului Civil anterior l-am dat într-unul din comentariile de la art. 1.719 Cod civil, la care trimitem. Cu atât mai mult sunt valabile decizii similare ale instanțelor acum, când uzanțele sunt recunoscute ca izvor de drept în articolul pe care îl adnotăm. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Prin acest articol este reglementată ierarhia izvoarelor dreptului civil. Izvorul primordial este legea. În cazul în care legea nu reglementează situațiile deduse judecății vor fi aplicate uzanțele, iar acolo unde acestea nu există vor fi aplicate dispozițiile legale privitoare la situațiile asemănătoare, fiind permisă, în acest fel, aplicarea legii prin analogie. Dacă nu există nici reglementări asemănătoare, se vor aplica principiile generale ale dreptului (principiul asigurării bazelor legale de funcționare a statului, principiul libertății și al legalității, principiul responsabilității, principiul echității și al justiției). Noua reglementare nu mai folosește noțiunea de obicei, ci pe cea de uzanță. Aceste uzanțe nu vor putea fi aplicate în materiile reglementate prin lege decât dacă aceasta face trimitere în mod expres la uzanțe. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Noțiunea de izvor al dreptului civil poate fi definită ca forma specifică de exprimare aregulilor de conduită cuprinse în normele juridice civile. În cadrul normelor de conduită sociale (morale, religioase, politice, sportive etc.) care definesc relațiile dintre oameni sau dintre aceștia și societate, un loc important îl ocupă normele de drept A se vedea I. Urs, Drept civil român. Teoria generală,Editura Oscar Print, București, 2001, p. 56.. Formele specifice de exprimare anormelor de drept civil constituie izvoare ale dreptului civil. Cu alte cuvinte, izvoarele dreptului civil reprezintă formele în care sunt exprimate regulile de conduită generale, abstracte și impersonale, de aplicabilitate repetată, care privesc comportarea părților raporturilor juridice civile. Concret, conform prevederilor art. 1 noul C. civ., izvoarele dreptului civil (regulile de conduită generale, abstracte și impersonale) sunt legea, uzanțele și principiile generale ale dreptului, în această ordine de preferință imperativă. Noul Cod civil acordă prioritate legii, ca izvor de drept, și numai în cazurile neprevăzute de lege se vor aplica uzanțele, iar în lipsa acestora, dispozițiile legale privitoare la situații asemănătoare, iar când nu există asemenea dispoziții, principiile generale ale dreptului. În materiile reglementate de lege, uzanțele se aplică numai dacă legea face trimitere la acestea. Totodată, aceste uzanțe trebuie să fie conforme ordinii publice și bunelor moravuri. Partea interesată trebuie să facă dovada existenței și aconținutului uzanțelor. Cele publicate în culegeri elaborate de către entitățile sau organismele autorizate în domeniu se prezumă că există, până la proba contrară. În sensul noului Cod civil, prin uzanțe se înțelege obiceiul (cutuma) și uzurile profesionale A se vedea art. 1 alin. (1)-(6) noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiunea de izvor al dreptului. Norma juridică (regula de conduită) reprezintă forma internă a dreptului. Formularea normei juridice constituie forma de exprimare exterioară a dreptului, denumită izvor propriu-zis de drept sau sursă creatoare nemijlocită de drept (a se vedea Y. Eminescu, Izvoarele dreptului civil, în T. Ionașcu ș.a., Tratat de drept civil, vol. I, p. 53; N. Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Beck, București, 2005, p. 161 și urm.). Cu alte cuvinte, izvoarele dreptului civil reprezintă formele în care sunt exprimate regulile de conduită generale, abstracte și impersonale, de aplicabilitate repetată, care privesc comportarea părților raporturilor juridice civile (E. Lupan, Drept civil, p. 36). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În Codul civil din 1864 nu exista un text care să precizeze izvoarele dreptului civil. Aces­tea au reprezentat o creație a doctrinei și practicii judiciare, valorificată în noul Cod civil. 
   2. Noțiunea de izvor de drept civil are un sens formal și un sens material. În sens formal, prin izvor de drept civil se înțelege forma specifică de exprimare a normelor juridice civile. În sens material, izvorul de drept civil reprezintă condițiile materiale de existență care generează normele ramurii dreptului civil (O. Ungureanu, Drept civil. Introducere, ed. a 6-a, Ed. Rosetti, București, 2002, p. 30). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Noțiunea de izvor al dreptului civil poate fi definită ca forma specifică de exprimare aregulilor de conduită cuprinse în normele juridice civile. În cadrul normelor de conduită sociale (morale, religioase, politice, sportive etc.) care definesc relațiile dintre oameni sau dintre aceștia și societate, un loc important îl ocupă normele de drept A se vedea I. Urs, Drept civil român. Teoria generală,Editura Oscar Print, București, 2001, p. 56.. Formele specifice de exprimare anormelor de drept civil constituie izvoare ale dreptului civil. Cu alte cuvinte, izvoarele dreptului civil reprezintă formele în care sunt exprimate regulile de conduită generale, abstracte și impersonale, de aplicabilitate repetată, care privesc comportarea părților raporturilor juridice civile. Concret, conform prevederilor art. 1 noul C. civ., izvoarele dreptului civil (regulile de conduită generale, abstracte și impersonale) sunt legea, uzanțele și principiile generale ale dreptului, în această ordine de preferință imperativă. Noul Cod civil acordă prioritate legii, ca izvor de drept, și numai în cazurile neprevăzute de lege se vor aplica uzanțele, iar în lipsa acestora, dispozițiile legale privitoare la situații asemănătoare, iar când nu există asemenea dispoziții, principiile generale ale dreptului. În materiile reglementate de lege, uzanțele se aplică numai dacă legea face trimitere la acestea. Totodată, aceste uzanțe trebuie să fie conforme ordinii publice și bunelor moravuri. Partea interesată trebuie să facă dovada existenței și aconținutului uzanțelor. Cele publicate în culegeri elaborate de către entitățile sau organismele autorizate în domeniu se prezumă că există, până la proba contrară. În sensul noului Cod civil, prin uzanțe se înțelege obiceiul (cutuma) și uzurile profesionale A se vedea art. 1 alin. (1)-(6) noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Aplicarea legii civile
Interpretarea și efectele legii civile
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Reviste:
Rolul uzanțelor
Uzanțele din comerțul internațional (I)
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2019
Limitele libertății de a contracta în afaceri: în căutarea unor repere în materia "bunelor moravuri"
Provocări juridice în arhitectura contractelor de distribuție
O nouă perspectivă asupra mandatului în reglementarea actualului Cod civil
Incidente în cursul executării silite
Magistrați. Principiile organizării judiciare. Norme de drept public. Lipsa raportului de prepușenie între stat și magistrați. Răspunderea statului. Condiții/Magistrates. Principles of judicial organization. Public law rules. No principal-agent relation between the state and magistrates. The state's liability. Conditions
Aplicații ale autonomiei de voință în dreptul internațional privat al familiei/Des applications de l'autonomie de la volonte dans le droit international prive de la famille/Applications of the autonomy of will in the family private international law
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Modele:
ACT DE CONSTATARE/DECLARARE A NULITĂȚII CONTRACTULUI DE VÂNZARE AUTENTIFICAT SUB NR . . . . . . . . . . DE NOTARUL PUBLIC . . . . . . . . . .
Cerere de deschidere a procedurii insolvenței formulată de creditor (insolvență)
;
se încarcă...