Destinația bunurilor rămase după lichidare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea persoanei juridice - Dizolvarea persoanei juridice -
Destinația bunurilor rămase după lichidare

Art. 249. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6)

(1) Oricare ar fi cauzele dizolvării, bunurile persoanei juridice rămase după lichidare vor primi destinația stabilită în actul de constituire sau statut ori destinația stabilită în hotărârea organului competent luată înainte de dizolvare.

(2) În lipsa unei asemenea prevederi în actul de constituire sau statut ori în lipsa unei hotărâri luate în condițiile alin. (1), precum și în cazul în care prevederea sau hotărârea este contrară legii sau ordinii publice, la propunerea lichidatorului, bunurile rămase după lichidare se atribuie de instanța competentă, prin hotărâre supusă numai apelului, unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător, dacă prin lege nu se prevede altfel. Atunci când există mai multe astfel de persoane juridice, lichidatorul propune cel puțin 3 persoane juridice, caz în care bunurile se atribuie prin tragere la sorți. Reviste (1)

(3) În cazul în care persoana juridică a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 245 lit. d), precum și în cazul în care nicio persoană juridică nu este de acord cu preluarea bunurilor rămase după lichidare în condițiile alin. (2), acestea vor trece în proprietatea comunei, orașului sau municipiului în a cărui rază teritorială se află bunurile.

(4) În toate cazurile, transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după lichidare are loc la data preluării lor de către beneficiari, dacă prin lege nu se prevede altfel. Procesul-verbal de predare-primire și hotărârea judecătorească rămasă definitivă, în cazurile prevăzute la alin. (2) ori (3), constituie titlu de proprietate sau, după caz, pot servi drept temei juridic pentru intabularea în cartea funciară. În cazul bunurilor imobile, dispozițiile art. 1.244 și cele în materie de carte funciară rămân aplicabile.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Destinația bunurilor rămase după finalizarea lichidării și achitării pasivului persoanei juridice este stabilită fie prin actele constitutive ale societății, fie prin hotărârea organului competent (e.g. Adunarea Generală). În cazul în care destinația nu este stabilită în aceste condiții sau dacă hotărârea este contrară legii sau ordinii publice, la propunerea lichidatorului, bunurile rămase vor fi atribuite de instanța de judecată competentă unei alte persoane juridice cu scop identic sau asemănător. Dacă nicio persoană nu dorește atribuirea acestor bunuri, ele vor trece în proprietatea comunei, orașului sau municipiului în a cărui rază teritorială se află bunurile. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Sarcina probei elementelor răspunderii pentru ruperea logodnei revine reclamantului, în temeiul dispoziției de principiu cuprinse în art. 249 C. proc. civ.., anume, „Cel care face osusținere în cursul procesului trebuie să odovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Dobândirea proprietății. Indiferent de cauza dizolvării, bunurile persoanei juridice rămase după lichidare vor primi destinația stabilită în actul de constituire sau statut ori destinația stabilită în hotărârea organului competent luată înainte de dizolvare. În cazul persoanelor juridice cu scop lucrativ, surplusul rămas după lichidare se atribuie asociatului unic sau se împarte între membri, asociați sau acționari. Dacă o astfel de clauză sau prevedere lipsește sau dacă acestea sunt contrare legii sau ordinii publice, la propunerea lichidatorului, bunurile rămase după lichidare se atribuie de instanța competentă, prin hotărâre supusă numai apelului, unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător, dacă prin lege nu se prevede altfel. Atunci când există mai multe astfel de persoane juridice, lichidatorul propune cel puțin 3 persoane juridice, caz în care bunurile se atribuie prin tragere la sorți. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    99. Destinația bunurilor rămase după lichidare. Art. 249 C. civ.. reglementează situația bunurilor care pot rămâne după lichidare, situație care se întâlnește atunci când activul persoanei juridice este mai mare decât pasivul său. Regula este conținută de primul alineat al textului de lege citat, potrivit căruia bunurile persoanei juridice rămase după lichidare vor primi destinația stabilită în actul de constituire sau statut ori destinația stabilită în hotărârea organului competent luată înainte de dizolvare. Această regulă se aplică indiferent care a fost cauza dizolvării. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Dizolvarea persoanei juridice, deși este reglementată de lege, nu este definită de aceasta, astfel încât doctrina a formulat câteva definiții, toate subliniind faptul că este vorba despre un mod de încetare a per­soanei juridice. 
    Dizolvarea este o operațiune aplicabilă în cazurile și condițiile statuate de lege, care antrenează lichidarea și urmărește încetarea persoanei juridice(480). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Data dobândirii capacității de folosință
Conținutul capacității de folosință
Desfășurarea activităților autorizate
Capacitatea de a primi liberalități
Modurile de încetare
Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Opoziții
Lichidarea
Destinația bunurilor rămase după lichidare
Desființarea unor persoane juridice
Data încetării personalității juridice
Consimțământul la căsătorie
Vârsta matrimonială
Bigamia
Interzicerea căsătoriei între rude
Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Alienația și debilitatea mintală
Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Comunicarea stării de sănătate
Reviste:
Insolvență. Răspunderea patrimonială în condițiile art. 138 din Legea nr. 85/2006
12. Ordonanța președințială în materia contenciosului administrativ
Insolvență. Răspunderea patrimonială în condițiile art. 138 din Legea nr. 85/2006
Prevederi de drept comun aplicabile în materia răspunderii asociaților pentru datoriile unei societăți comerciale. Analiză teoretică și jurisprudențială
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...