Despre distincția bunurilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Bunurile și drepturile reale în general - Despre bunuri în general -
SECȚIUNEA 1
Despre distincția bunurilor

Noțiune

Art. 535. - Jurisprudență, Reviste (40), Doctrină (5), Librăria Indaco (6)

Sunt bunuri lucrurile, corporale sau necorporale, care constituie obiectul unui drept patrimonial. Reviste (1)

Bunurile mobile și imobile

Art. 536. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (5)

Bunurile sunt mobile sau imobile. Jurisprudență

Bunurile imobile

Art. 537. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (7), Librăria Indaco (1)

Sunt imobile terenurile, izvoarele și cursurile de apă, plantațiile prinse în rădăcini, construcțiile și orice alte lucrări fixate în pământ cu caracter permanent, platformele și alte instalații de exploatare a resurselor submarine situate pe platoul continental, precum și tot ceea ce, în mod natural sau artificial, este încorporat în acestea cu caracter permanent.

Bunurile care rămân sau devin imobile

Art. 538. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Rămân bunuri imobile materialele separate în mod provizoriu de un imobil, pentru a fi din nou întrebuințate, atât timp cât sunt păstrate în aceeași formă, precum și părțile integrante ale unui imobil care sunt temporar detașate de acesta, dacă sunt destinate spre a fi reintegrate. Jurisprudență, Doctrină (3)

(2) Materialele aduse pentru a fi întrebuințate în locul celor vechi devin bunuri imobile din momentul în care au dobândit această destinație. Jurisprudență, Doctrină (1)

Bunurile mobile

Art. 539. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Bunurile pe care legea nu le consideră imobile sunt bunuri mobile. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(2) Sunt bunuri mobile și undele electromagnetice sau asimilate acestora, precum și energia de orice fel produse, captate și transmise, în condițiile legii, de orice persoană și puse în serviciul său, indiferent de natura mobiliară sau imobiliară a sursei acestora. Reviste (1), Doctrină (1)

Bunurile mobile prin anticipație

Art. 540. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Proceduri (1), Librăria Indaco (1)

(1) Bogățiile de orice natură ale solului și subsolului, fructele neculese încă, plantațiile și construcțiile încorporate în sol devin mobile prin anticipație, atunci când, prin voința părților, sunt privite în natura lor individuală în vederea detașării lor. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Pentru opozabilitate față de terți, este necesară notarea în cartea funciară. Puneri în aplicare (1)

Universalitatea de fapt

Art. 541. - Reviste (16), Doctrină (8), Librăria Indaco (1)

(1) Constituie o universalitate de fapt ansamblul bunurilor care aparțin aceleiași persoane și au o destinație comună stabilită prin voința acesteia sau prin lege. Reviste (8), Doctrină (1)

(2) Bunurile care alcătuiesc universalitatea de fapt pot, împreună sau separat, să facă obiectul unor acte sau raporturi juridice distincte. Reviste (8), Doctrină (1)

Regulile aplicabile drepturilor purtând asupra bunurilor

Art. 542. - Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Dacă nu se prevede altfel, sunt supuse regulilor referitoare la bunurile imobile și drepturile reale asupra acestora. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Celelalte drepturi patrimoniale sunt supuse, în limitele prevăzute de lege, regulilor referitoare la bunurile mobile. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Bunurile fungibile și bunurile nefungibile

Art. 543. - Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Bunurile sunt fungibile sau nefungibile.

(2) Sunt fungibile bunurile determinabile după număr, măsură sau greutate, astfel încât pot fi înlocuite unele prin altele în executarea unei obligații. Reviste (1)

(3) Prin act juridic, un bun fungibil prin natura sa poate fi considerat ca nefungibil. Reviste (3)

Bunurile consumptibile și bunurile neconsumptibile

Art. 544. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(1) Bunurile sunt consumptibile sau neconsumptibile. Doctrină (1)

(2) Sunt consumptibile bunurile mobile a căror întrebuințare obișnuită implică înstrăinarea sau consumarea substanței. Reviste (1)

(3) Un bun consumptibil prin natura sa poate deveni neconsumptibil dacă, prin act juridic, i se schimbă întrebuințarea. Reviste (6)

Bunurile divizibile și bunurile indivizibile

Art. 545. - Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Bunurile sunt divizibile sau indivizibile.

(2) Bunurile care nu pot fi împărțite în natură fără a li se schimba destinația sunt bunuri indivizibile.

(3) Prin act juridic, un bun divizibil prin natura lui poate fi considerat indivizibil. Reviste (1)

Bunurile principale și bunurile accesorii

Art. 546. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

(1) Bunul care a fost destinat, în mod stabil și exclusiv, întrebuințării economice a altui bun este accesoriu atât timp cât satisface această utilizare. Reviste (1)

(2) Destinația comună poate să fie stabilită numai de proprietarul ambelor bunuri. Reviste (2)

(3) Dacă nu se prevede altfel, bunul accesoriu urmează situația juridică a bunului principal, inclusiv în caz de înstrăinare sau de grevare a bunului principal. Reviste (3)

(4) Încetarea calității de bun accesoriu nu poate fi însă opusă unui terț care a dobândit anterior drepturi privitoare la bunul principal.

(5) Separarea temporară a unui bun accesoriu de bunul principal nu îi înlătură această calitate.

(6) Drepturile unui terț privitoare la un bun nu pot fi încălcate prin transformarea acestuia în bun accesoriu.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Norma cuprinde definiția legală a noțiunii de bun, prin raportare la genul proxim al acesteia identificat de către legiuitor – lucrurile. 
    Distincția care se face cu privire la lucruri – ca fiind corporale sau necorporale – este eronată, deoarece noțiunea de „lucru” desemnează, în sensul său principal, un obiect care se poate percepe prin intermediul simțurilor, care presupune o expresie materială. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    – Cartea aIII-a – Despre bunuri (art. 535-952); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    418 Dreptul de proprietate, spre deosebire de celelalte drepturi patrimoniale, practic se contopește cu bunul care este obiectul său material (I. Reghini, Ș. Diaconescu, în Introducere în dreptul civil, de I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, op. cit., p. 384). 
    419 I. Reghini, Ș. Diaconescu, în Introducere..., de I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, op. cit., p. 386-387. În doctrină s-a propus următoarea grupare a bunurilor necorporale: 1) drepturile reale, altele decât dreptul de proprietate; 2) proprietățile incorporale, categorie ce include bunuri a căror existență depinde de activitatea și puterea creatoare a omului, anume fondurile de comerț și drepturile de proprietate industrială, drepturile de autor și drepturile conexe acestora; 3) titlurile de valoare, categorie ce reunește valorile mobiliare – acțiunile, obligațiunile, instrumentele financiare derivate sau orice alte titluri de credit încadrate de Comisia Națională de Valori Imobiliare în această clasă – precum și efectele de comerț, deci cambia, biletul la ordin și cecul; 4) drepturile de creanță. A se vedea G. Boroi, C.A. Angelescu, Curs de drept civil. Partea generală, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 82.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Preliminarii. Figura centrală a dreptului civil este persoana. Tot ceea ce îi este exterior are relevanță juridică doar în măsura în care se poate stabili o legătură, fie ea și indirectă, cu aceasta. De aici derivă și ierarhia care se stabilește între cele două elemente, care constituie distincția fundamentală a dreptului civil – persoanele și bunurile: bunurile își justifică existența juridică prin aceea că îi sunt utile persoanei (a se vedea Ph. Malaurie, L. Aynès, Les biens, p. 3-7). Relațiile dintre persoane stabilindu-se adesea în legătură cu bunuri, acestea din urmă sunt considerate a fi obiecte derivate ale raportului juridic civil (Gh. Beleiu, Drept civil român, p. 95). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Textul nu are un corespondent în Codul civil din 1864, întrucât în acesta nu a fost formulată o definiție a bunurilor. Articolul 535 NCC definește noțiunea de "bun" prin prisma clasificării realizate după modul de percepere. Potrivit textului de lege, sunt "bunuri" doar acele lucruri care constituie obiectul unui drept patrimonial, indiferent de caracterul lor corporal sau incorporal. "Definiția cuprinsă în art. 535 NCC este inedită în peisajul nostru juridic. S-a urmărit, neîndoios, ca definiția bunurilor să nu fie nici prea îngustă (restrângând bunurile la obiectele materiale), dar nici prea extensivă, acordând această calificare la tot felul de obiecte, de drepturi și de interese, viziune care însă este împărtășită de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (art. 1 din Protocolul adițional nr. 1 la Convenția europeană a drepturilor omului). Apoi, prin această definiție s-a urmărit posibilitatea aproprierii nu nu­mai a lucrurilor corporale, ci și a celor incorporale; în temeiul acestei definiții drep­turile reale nu vor mai fi privite ca bunuri decât în cazul în care ele sunt apropriabile" (O. Ungureanu, C. Munteanu, Eseu asupra clasificării bunurilor în dreptul civil, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 54-55). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Modificarea regimului matrimonial
Cazurile de divorț
Efectele divorțului
Stabilirea filiației
Reproducerea umană asistată medical cu terț donator
Situația legală a copilului
Dispoziții generale
Condițiile de fond ale adopției
Efectele adopției
Încetarea adopției
Despre distincția bunurilor
Produsele bunurilor
Conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată
Apărarea dreptului de proprietate privată
Dispoziții generale
Accesiunea imobiliară naturală
Accesiunea imobiliară artificială
Accesiunea mobiliară
Limite legale
Limite convenționale
Limite judiciare
Reviste:
Ce e prea mult strică: Despre eficiență în sistemele de publicitate (i)mobiliară
Reflecții privind unele categorii de bunuri și corelațiile dintre ele: res genera, bunuri fungibile și bunuri consumptibile
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Bunurile incorporale și proprietatea virtuală. Codurile de computer (computer codes) - balansări între proprietatea intelectuală, proprietatea virtuală și proprietatea pură și simplă asupra bunurilor incorporale
Bunurile incorporale și proprietatea virtuală. Codurile de computer (computer codes) - balansări între proprietatea intelectuală, proprietatea virtuală și proprietatea pură și simplă asupra bunurilor incorporale
Considerații privind conținutul juridic și exercitarea dreptului de uzufruct în reglementarea noului Cod civil: Aplicabilitatea abuzului de drept
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Patrimoniile de afectațiune și teoria personalistă a patrimoniului
Despre (ne)executarea patrimoniului de afectațiune
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil Posesia. Uzucapiunea(art. 916-952)
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Proceduri:
Procedură privind notarea în cartea funciară
Referințe în cărți:
Contractul de ipotecă în noul Cod civil
Noile Coduri ale României - Studii și cercetări juridice
Partajul bunurilor comune ale soților
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Contracte civile speciale - Elaborare, comentarii, modele
Noul Cod civil. Studii și comentarii
Regimul contractelor de concesiune
Tehnica redactării unui contract. Elementele contractului. Redactarea clauzelor contractuale
;
se încarcă...