Desfășurarea activităților autorizate | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea civilă a persoanei juridice - Capacitatea de folosință a persoanei juridice -
Desfășurarea activităților autorizate

Art. 207. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5)

(1) În cazul activităților care trebuie autorizate de organele competente, dreptul de a desfășura asemenea activități se naște numai din momentul obținerii autorizației respective, dacă prin lege nu se prevede altfel. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Actele și operațiunile săvârșite fără autorizațiile prevăzute de lege sunt lovite de nulitate absolută, iar persoanele care le-au făcut răspund nelimitat și solidar pentru toate prejudiciile cauzate, independent de aplicarea altor sancțiuni prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Dacă persoana juridică dorește să desfășoare anumite activități care presupun o autorizare prealabilă, alta decât cea necesară dobândirii personalității juridice, activitățile respective vor putea fi derulate numai ulterior obținerii autorizării, sub sancțiunea nulității absolute. Persoanele care derulează aceste activități fără autorizarea prealabilă vor răspunde nelimitat și solidar pentru prejudiciile cauzate. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    – încălcarea regulilor privind conținutul capacității de folosință apersoanelor juridice (persoana juridică poate avea orice drepturi și obligații civile, afară de acelea care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparține decât persoanei fizice; persoanele juridice fără scop lucrativ pot avea doar acele drepturi și obligații civile care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut) Art. 206 noul C. civ..; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Obligația autorizării. Prin legi speciale se stabilesc unele activități care nu sunt permise liberei inițiative decât în condiții restrictive consfințite în autorizații sau licențe de operare (producția și comercializarea de armament, producția de medicamente, activitățile de explorare și exploatare a rezervelor din minerit și energie etc.), precum și activitățile ce se constituie în monopol al statului sau al unei anumite categorii de persoane juridice (bănci, societăți de asigurări, societăți de intermediere financiară, avocați, practicieni în insolvență, notari, executori etc.). Aceste activități trebuie autorizate de organele competente, înainte de a începe derularea lor. Autorizarea acestor activități este, de regulă, prealabilă constituirii. Când legislația specială impune o asemenea autorizare prealabilă, în lipsa autorizării persoana juridică nu se poate constitui. Spre exemplu, în cazul activităților bancare, al celor de asigurări sau al celor aferente pieței de capital, este necesară o autorizare prealabilă din partea unei autorități de supraveghere și control (BNR, ASF). În cazul asociațiilor sau cluburilor sportive este necesară o autorizație din partea ministerului de resort. În cazul organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor este necesar un aviz prealabil din partea Oficiului Român pentru Drepturi de Autor (ORDA). În cazul societăților de avocați cu personalitate juridică sau al societăților de practicieni în insolvență este necesară o prealabilă autorizare din partea organelor profesiei pentru oricare dintre asociați, ca membri definitivi ai acelei profesii. Pe de altă parte, în anumite situații de încălcare a legislației sau de reducere a capitalurilor proprii sub limitele minime, aceste autorizații pot fi suspendate sau retrase. Dizolvarea persoanei juridice reprezintă, implicit, o retragere a autorizației de derulare a activității. În toate aceste situații, dreptul de a derula aceste activități pentru care legea impune autorizarea din partea organelor competente se naște sau subzistă doar în cazul în care există (încă) autorizația. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Același regim îl au și activitățile ce se constituie în monopol al statului sau al unei anumite categorii de persoane juridice (bănci, socie­tăți de asigurări, societăți specializate de pază și protecție, avocați, practicieni în insolvență, executori judecătorești etc.). 
    Activitățile care necesită autorizarea fac obiect de reglementare al unor legi speciale: Legea nr. 13/2007 a energiei electrice; Legea nr. 238/2004 a petrolului; Legea nr. 85/2003 a minelor; O.U.G. nr. 34/2006 pri­vind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de con­ce­siune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii etc. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Față de riscul major pe care îl comportă anumite activități și în scopul de a proteja terții creditori, asociații, persoana juridică însăși și piața în general, legea condiționează desfășurarea anumitor activități de obținerea prealabilă a autorizației sau a licenței emise de persoane juridice de drept public (de exemplu, în domeniul petrolier, Agenția Națională pentru Resurse Minerale; în domeniul energiei electrice, Autoritatea Națională de Regle­mentare în Domeniul Energiei; în domeniul serviciilor publice, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală; în domeniul utilizării eficiente a energiei, Agenția Română pentru Conservarea Energiei; în domeniul furnizării gazelor, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale; autorizația de încredere emisă pentru activitatea de învățământ în licee, de către Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; pentru activitatea universitară, Guvernul etc.). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Aspectele speciale privind regimul nulității
Efectele nulității
Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Înregistrarea persoanei juridice
Obligația de verificare a documentelor publicate
Lipsa înregistrării
Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Data dobândirii capacității de folosință
Conținutul capacității de folosință
Desfășurarea activităților autorizate
Capacitatea de a primi liberalități
Modurile de încetare
Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Opoziții
Lichidarea
Destinația bunurilor rămase după lichidare
Desființarea unor persoane juridice
Data încetării personalității juridice
Consimțământul la căsătorie
Reviste:
Reprezentarea convențională a persoanei juridice în procesul civil. Reglementare și aspecte practice
Condițiile substanțiale și procesuale generale ale nulității civile [General substantive conditions of civil nullity]
Relevanța juridică a clauzelor contractuale uzuale în cadrul afacerilor
Capacitatea juridică a societății comerciale
Capacitatea juridică a societății comerciale
Daune morale. Articole defăimătoare publicate în mass media. Modificarea cererii de chemare în judecată cu depășirea termenului legal. Lipsa capacității de folosință a cotidienelor on-line. Calitatea procesuală pasivă a comitentului
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...