Desemnarea tutorelui de către părinte | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Tutela minorului - Tutorele -
Desemnarea tutorelui de către părinte

Art. 114. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Modele (5)

(1) Părintele poate desemna, prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în formă autentică, ori, după caz, prin testament, persoana care urmează a fi numită tutore al copiilor săi. Doctrină (1)

(2) Desemnarea făcută de părintele care în momentul morții era decăzut din drepturile părintești sau pus sub interdicție judecătorească este lipsită de efecte.

(3) Desemnarea făcută în condițiile prezentului articol poate fi revocată oricând de către părinte, chiar și printr-un înscris sub semnătură privată. Modele (4)

(4) Înscrisul prin care se revocă persoana desemnată pentru a fi numită tutore se va înscrie în registrul prevăzut la art. 1.046 sau la art. 2.033, după caz. Modele (1)

(5) Notarul public sau instanța de tutelă, după caz, are obligația să verifice la registrele prevăzute la alin. (4) dacă persoana desemnată pentru a fi tutore nu a fost revocată.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Desemnarea tutorelui se poate realiza de părinți prin act autentic sau prin testament. Revocare se poate realiza în orice moment, inclusiv prin act sub semnătură privată. Desemnarea prin această modalitate nu va fi valabilă dacă în momentul decesului părinților, aceștia erau puși sub interdicție judecătorească, inclusiv în situația în care desemnarea a fost realizată anterior intervenirii punerii sub interdicție. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Impedimentul fondat pe starea de tutelă este explicabil din punct de vedere moral prin aceea că instituirea tutelei este una din formele alternative de înfăptuire aocrotirii părintești [art. 106 alin. (1) C. civ..], ca atare tutorele (sau, după caz, soții tutori), desemnat de părinte (art. 114 C. civ..) sau numit de instanța de tutelă (art. 118 C. civ..) se substituie menirii protective apărinților, inclusiv în ceea ce privește dreptul de aîncuviința căsătoria minorului [art. 272 alin. (2) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Desemnarea tutorelui de către părinte. Noul Cod civil reglementează onouă formă de tutelă, tutela dativă (tutorele poate fi numit de instanță, însă poate fi desemnat și de părinții minorului). Se completează, astfel, cadrul juridic actual care prevedea că tutorele poate fi numit doar de către instanța judecătorească [a se vedea fostul art. 42 din Legea nr. 272/2004 (în forma anterioară republicării), abrogat prin art. 230 lit. x) LPA]. Actul prin care părintele/părinții poate/pot desemna un tutore pentru copiii lor poate îmbrăca forma unui act unilateral, aunui contract de mandat încheiat în formă autentică sau, după caz, aunui testament (a se vedea și O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod civil, p. 273). Coroborând dispozițiile art. 114 noul C. civ. cu cele ale art. 118 noul C. civ. – care prevede că instanța de tutelă numește tutorele numai în lipsa unui tutore desemnat, rezultă că regula în materie oreprezintă desemnarea tutorelui de către părinți, iar excepția numirea acestuia de către instanță. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Cu titlu de inovație, părinții au posibilitatea să desemneze ei înșiși pe viitorul tutore al copilului lor. Legiuitorul afirmă astfel, o dată în plus, principiul întâietății familiei cu privire la minor. Prin urmare, pe viitor, părinții, tatăl sau mama, pot desemna persoana care, fie la decesul lor, fie în momentul în care ei ar deveni inapți, își va asuma tutela copiilor lor minori. Desigur, în cazul decesului unuia dintre părinți, părintele supraviețuitor devine unicul titular al autorității părintești (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 249). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Părintele poate desemna, prin act juridic unilateral sau prin contract de mandat, persoana care urmează afi numită tutore al copiilor săi. Actul juridic, unilateral sau bilateral, trebuie să îmbrace forma autentică, cu excepția cazurilor în care acesta este conținut de un testament olograf sau de un testament privilegiat [art. 114 alin. (1) C. civ..]. El îl poate revoca însă oricând pe tutorele astfel desemnat, actul revocator putând avea și forma înscrisului sub semnătură privată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Starea civilă
Dovada stării civile
Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Alte mijloace de dovadă a stării civile
Cazurile de instituire
Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Persoana care poate fi numită tutore
Persoanele care nu pot fi numite tutore
Desemnarea tutorelui de către părinte
Desemnarea mai multor tutori
Măsuri provizorii
Garanții
Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Procedura de numire
Refuzul continuării tutelei
Înlocuirea tutorelui
Caracterul personal al tutelei
Gratuitatea tutelei
Rolul consiliului de familie
Reviste:
Aplicații practice ale contractului de mandat potrivit noului Cod civil
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Unele considerații privind instituția testamentului
Clasificarea contractelor în accepțiunea noului Cod civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Modele:
Act de desemnare a tutorelui de către părinte
CONTRACT DE MANDAT PENTRU DESEMNAREA TUTORELUI/TUTORILOR
ACT DE DESEMNARE A TUTORELUI DE CĂTRE PĂRINTE
TESTAMENT CARE CUPRINDE O DISPOZIȚIE DE DESEMNARE A TUTORELUI*
CONTRACT DE MANDAT PENTRU DESEMNAREA TUTORELUI/TUTORILOR
Declarație de revocare a actului de desemnare a tutorelui
;
se încarcă...