Declararea judecătorească a morții | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana fizică - Capacitatea civilă a persoanei fizice -
SECȚIUNEA a 3-a

Declararea judecătorească a morții

Cazul general

Art. 49. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (8), Modele (2)

(1) În cazul în care o persoană este dispărută și există indicii că a încetat din viață, aceasta poate fi declarată moartă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, dacă au trecut cel puțin 2 ani de la data primirii ultimelor informații sau indicii din care rezultă că era în viață. Jurisprudență

(2) Dacă data primirii ultimelor informații sau indicii despre cel dispărut nu se poate stabili cu exactitate, termenul prevăzut în alin. (1) se socotește de la sfârșitul lunii în care s-au primit ultimele informații sau indicii, iar în cazul în care nu se poate stabili nici luna, de la sfârșitul anului calendaristic. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Cazuri speciale

Art. 50. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (8)

(1) Cel dispărut în împrejurări deosebite, cum sunt inundațiile, cutremurul, catastrofa de cale ferată ori aeriană, naufragiul, în cursul unor fapte de război sau într-o altă împrejurare asemănătoare, ce îndreptățește a se presupune decesul, poate fi declarat mort, dacă au trecut cel puțin 6 luni de la data împrejurării în care a avut loc dispariția. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Dacă ziua în care a intervenit împrejurarea când a avut loc dispariția nu poate fi stabilită, sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozițiile art. 49 alin. (2).

(3) Atunci când este sigur că decesul s-a produs, deși cadavrul nu poate fi găsit sau identificat, moartea poate fi declarată prin hotărâre judecătorească, fără a se aștepta împlinirea vreunui termen de la dispariție. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Procedura de declarare a morții

Art. 51. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Doctrină (6), Modele (1)

Soluționarea cererii de declarare a morții se face potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă.

Data prezumată a morții celui dispărut

Art. 52. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (7), Modele (2)

(1) Cel declarat mort este socotit că a încetat din viață la data pe care hotărârea rămasă definitivă a stabilit-o ca fiind aceea a morții. Dacă hotărârea nu arată și ora morții, se socotește că cel declarat mort a încetat din viață în ultima oră a zilei stabilite ca fiind aceea a morții. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În lipsa unor indicii îndestulătoare, se va stabili că cel declarat mort a încetat din viață în ultima oră a celei din urmă zile a termenului prevăzut de art. 49 sau 50, după caz. Jurisprudență

(3) Instanța judecătorească poate rectifica data morții stabilită potrivit dispozițiilor alin. (1) și (2), dacă se dovedește că nu era posibil ca persoana declarată moartă să fi decedat la acea dată. În acest caz, data morții este cea stabilită prin hotărârea de rectificare. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5), Modele (1)

Prezumție

Art. 53. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

Cel dispărut este socotit a fi în viață, dacă nu a intervenit o hotărâre declarativă de moarte rămasă definitivă.

Anularea hotărârii de declarare a morții

Art. 54. - Puneri în aplicare (1), Reviste (3), Doctrină (6), Modele (3)

(1) Dacă cel declarat mort este în viață, se poate cere, oricând, anularea hotărârii prin care s-a declarat moartea. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(2) Cel care a fost declarat mort poate cere, după anularea hotărârii declarative de moarte, înapoierea bunurilor sale în natură, iar dacă aceasta nu este cu putință, restituirea lor prin echivalent. Cu toate acestea, dobânditorul cu titlu oneros nu este obligat să le înapoieze decât dacă, sub rezerva dispozițiilor în materie de carte funciară, se va face dovada că la data dobândirii știa ori trebuia să știe că persoana declarată moartă este în viață. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Descoperirea certificatului de deces

Art. 55. - Reviste (1), Doctrină (6), Modele (1)

Orice persoană interesată poate cere oricând anularea hotărârii declarative de moarte, în cazul în care se descoperă certificatul de deces al celui declarat mort. Jurisprudență

Plata făcută moștenitorilor aparenți

Art. 56. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Plata făcută moștenitorilor legali sau legatarilor unei persoane, care reapare ulterior hotărârii declarative de moarte, este valabilă și liberatorie, dacă a fost făcută înainte de radierea din registrul de stare civilă a mențiunii privitoare la deces, cu excepția cazului în care cel care a făcut plata a cunoscut faptul că persoana declarată moartă este în viață.

Drepturile moștenitorului aparent

Art. 57. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

Moștenitorul aparent care află că persoana care a fost declarată decedată prin hotărâre judecătorească este în viață păstrează posesia bunurilor și dobândește fructele acestora, cât timp cel reapărut nu solicită restituirea lor.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Noul Cod civil nu mai preia procedura declarării dispariției prin hotărâre judecătoreasă, anterior declarării moții, iar în ceea ce privește procedura declarării judecătorește amorții există câteva modificări față de reglementarea anterioară, prevăzută la art. 16 din Decretul nr. 31/1954, principala constând în reducerea termenului de la 4 ani la 2 ani de la data primirii ultimelor informații sau indicii din care rezultă că persoana era în viață. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    22 În cazul hotărârii declarative de moarte, potrivit art. 52 noul C. civ., cel declarat mort este socotit că aîncetat din viață la data pe care hotărârea rămasă definitivă astabilit-o ca fiind aceea amorții. Dacă hotărârea nu arată și ora morții, se socotește că cel declarat mort aîncetat din viață în ultima oră azilei stabilite ca fiind aceea amorții. În lipsa unor indicii îndestulătoare, se va stabili că cel declarat mort aîncetat din viață în ultima oră acelei din urmă zile atermenului de 2 ani sau de 6 luni, care trebuie să curgă, pentru declararea morții unei persoane, conform art. 49 sau 50 noul C. civ., după caz. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Art. 49 C. civ.. reglementează cazurile generale de declarare judecătorească amorții unei persoane dispărute pentru care se cer întrunite trei condiții de fond: [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Noțiunea de declarare judecătorească a morții 
    1. Moartea prezumată. Încetarea capacității de folosință a persoanei fizice are loc la moartea acesteia, care poate fi fizic constatată sau declarată judecătorește. 
    Moartea fizic constatată este aceea care se stabilește pe baza examinării cadavrului. 
    Moartea declarată judecătorește este o moarte prezumată, care se declară prin hotărârea instanței de judecată și se referă la persoane fizice care au dispărut în împrejurări care fac credibilă ideea că dispariția lor este rezultatul morții. În toate situațiile de declarare judecătorească a morții nu a fost posibilă identificarea și examinarea cadavrului. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    19.Încetarea capacității de folosință apersoanei fizice. Prevederile art. 35 teza aII-a C. civ.. sunt în sensul că încetarea capacității de folosință apersoanei fizice are loc la moartea acesteia. Din coroborarea acestor prevederi cu cele ale art. 49 C. civ.. rezultă că moartea poate fi fizic constatată sau declarată judecătorește. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea de folosință
Capacitatea de exercițiu
Declararea judecătorească a morții
Dispoziții comune
Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice
Respectul vieții private și al demnității persoanei umane
Respectul datorat persoanei și după decesul său
Numele
Domiciliul și reședința
Actele de stare civilă
Deschiderea tutelei
Tutorele
Consiliul de familie
Reviste:
Despre declararea judecătorească a morții și efectele acesteia
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Lex causae în materia capacității persoanei fizice (art. 2572 din Codul civil)
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Acțiunile de carte funciară în interferență cu acțiunile de drept comun
Contribuții la studiul divorțului prin procedură notarială
Stabilire pensie de urmaș. Declararea decesului asiguratului prin hotărâre judecătorească. Admitere apel
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură civilă, coroborate cu art. 103 din Codul civil, ale art. 53 din Codul civil, coroborate cu art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă, vizând prezumția legală a capacității de folosință, posibilitatea înlăturării acesteia prin aplicarea unei prezumții judiciare, precum și raportul între cele două tipuri de prezumții
Lipsa dovezii calității de succesor în drepturi
Desființarea înscrisurilor și anularea actelor juridice în procesul penal^1 /L'annuellement des documents et l'annulation des actes juridiques dans la procedure penale/Cancellation of documents and annulment of acts in criminal proceedings
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Modele:
Declararea judecătorească a morții
Cerere de rectificare a datei morții.
Anularea hotărârii declarative de moarte
Cerere de declarare a morții prezumate.
Rectificarea datei morții
Cerere de anulare a hotărârii declarativă de moarte.
Cerere pentru anularea hotărârii declarative de moarte (caz militar luat prizonier)
Legislație conexă :
Codul de procedură civilă din 2010
;
se încarcă...