Decăderea din exercițiul drepturilor părintești | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie - Autoritatea părintească -
CAPITOLUL IV
Decăderea din exercițiul drepturilor părintești

Condiții

Art. 508. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (10), Modele (1), Librăria Indaco (3)

(1) Instanța de tutelă, la cererea autorităților administrației publice cu atribuții în domeniul protecției copilului, poate pronunța decăderea din exercițiul drepturilor părintești dacă părintele pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin relele tratamente aplicate acestuia, prin consumul de alcool sau stupefiante, prin purtarea abuzivă, prin neglijența gravă în îndeplinirea obligațiilor părintești ori prin atingerea gravă a interesului superior al copilului. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(2) Cererea se judecă de urgență, cu citarea părinților și pe baza raportului de anchetă psihosocială. Participarea procurorului este obligatorie. Reviste (4), Doctrină (1)

Întinderea decăderii

Art. 509. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Decăderea din exercițiul drepturilor părintești este totală și se întinde asupra tuturor copiilor născuți la data pronunțării hotărârii. Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, instanța poate dispune decăderea numai cu privire la anumite drepturi părintești ori la anumiți copii, dar numai dacă, în acest fel, nu sunt primejduite creșterea, educarea, învățătura și pregătirea profesională a copiilor. Reviste (3), Doctrină (1)

Obligația de întreținere

Art. 510. - Reviste (7), Doctrină (4)

Decăderea din exercițiul drepturilor părintești nu scutește părintele de obligația sa de a da întreținere copilului.

Instituirea tutelei

Art. 511. - Reviste (3), Doctrină (5)

În cazul în care, după decăderea din exercițiul drepturilor părintești, copilul se află în situația de a fi lipsit de îngrijirea ambilor părinți, se instituie tutela.

Redarea exercițiului drepturilor părintești

Art. 512. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (6), Modele (2), Librăria Indaco (1)

(1) Instanța redă părintelui exercițiul drepturilor părintești, dacă au încetat împrejurările care au dus la decăderea din exercițiul acestora și dacă părintele nu mai pune în pericol viața, sănătatea și dezvoltarea copilului. Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Până la soluționarea cererii, instanța poate îngădui părintelui să aibă legături personale cu copilul, dacă aceasta este în interesul superior al copilului. Reviste (3), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Decăderea din exercițiul drepturilor părintești rămâne, ca și în reglementarea anterioară (art. 109-113 Codul familiei.), drept sancțiunea cea mai aspră care poate fi dispusă de către instanță (instanța de tutelă, potrivit noului Cod civil), împotriva părintelui care pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului său, prin rele tratamente aplicate acestuia, consum de alcool sau stupefiante, purtare abuzivă ori neglijență gravă în îndeplinirea obligațiilor părintești sau prin atingerea gravă ainteresului superior al copilului. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    În legislația românească, art. 15 noul C. civ. cuprinde un text de referință pentru materia abuzului de drept, și anume: „Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de avătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe”. Dar, în același timp, noul Cod civil cuprinde și câteva alte articole referitoare la abuzul de drept, cum sunt art. 158, 193, 269, 367, 378, 467, 508, 641, 879, 2321, 2492, 2496 etc. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În raporturile cu autoritățile publice însă, dreptul în discuție își dezvăluie alte valențe. El nu poate fi refuzat cu titlu de sancțiune niciunei persoane, indiferent de circumstanțe – de pildă, persoanei aflate în executarea unei pedepse privative de libertate21 – așa cum se întâmplă, de exemplu, cu exercițiul drepturilor părintești, care pot fi retrase cu titlu sancțiune (art. 508 C. civ..). Însă, dreptul la căsătorie, ca de altfel și dreptul la întemeierea unei familii, neavând caracter absolut22, legea stabilește limitele exercițiului lui fixând condiții de fond și de formă pentru încheierea valabilă acăsătoriei: din rațiuni superioare, căsătoria unor persoane sau căsătoria între anumite categorii de persoane poate fi prohibită – este cazul alienatului sau debilului mintal (art. 276 C. civ..), al persoanei care este căsătorită (art. 273 C. civ..), al căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum și între rudele în linie colaterală până la al patrulea grad, inclusiv (art. 274 C. civ..). 
    21 C. Bîrsan, op. cit., p. 919-921, nr. 33-37. 
    22 Idem, p. 914, nr. 28.
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În ceea ce privește creșterea și educarea copiilor, principiul de la care nu se poate deroga prin convenție matrimonială se regăsește în art. 508 C. civ.. care prevede că „părinții exercită împreună și în mod egal autoritatea părintească”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Funcții. Decăderea din drepturile părintești, privită în mod constant ca sancțiune de drept civil, are și o a doua funcție: aceea de protejare a minorului, prin pierderea de către părinte a drepturilor prin intermediul cărora copilul este supus unor comportamente care îi pun în pericol dezvoltarea fizică, psihică, sănătatea sau chiar viața. 
    2. Condiții. Pentru a atrage decăderea, cea mai severă sancțiune civilă ce se poate aplica părintelui, faptele acestuia trebuie să fie de o anumită gravitate și natură, și anume: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Nulitatea căsătoriei
Drepturile și îndatoririle personale ale soților
Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților
Desfacerea căsătoriei
Dispoziții generale
Filiația
Adopția
Dispoziții generale
Drepturile și îndatoririle părintești
Exercitarea autorității părintești
Decăderea din exercițiul drepturilor părintești
Dispoziții generale
Persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează
Condițiile obligației de întreținere
Stabilirea și executarea obligației de întreținere
Despre bunuri în general
Drepturile reale în general
Dispoziții generale
Accesiunea
Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Proprietatea comună
Reviste:
Scurte considerații privind decăderea din exercițiul drepturilor părintești
3. Răspunderea părinților pentru neîndeplinirea îndatoririlor părintești în condițiile incidenței Codului civil.
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Considerații privind exercitarea autorității părintești și decăderea din exercițiul autorității părintești
Autoritatea părintească
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Considerații privind exercitarea autorității părintești după divorț
Executarea silită a dreptului de a avea legături personale cu minorul. Iluzie sau realitate?
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Exercitarea autorității părintești în lumina dispozițiilor noului Cod civil
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Cerere de decădere a părintelui din drepturile părintești.
Cerere de redare a exercițiului drepturilor părintești.
Cerere a părintelui decăzut din drepturile părintești de a i se reda exercițiul acestor drepturi.
Referințe în cărți:
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
Legislație conexă :
Codul de procedură civilă din 2010
;
se încarcă...