Data dobândirii capacității de exercițiu | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice - Capacitatea de exercițiu -
Data dobândirii capacității de exercițiu

Art. 209. - Jurisprudență relevantă (13), Referințe în jurisprudență (85), Reviste (12), Doctrină (9), Librăria Indaco (2)

(1) Persoana juridică își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor. Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (10), Doctrină (1)

(2) Au calitatea de organe de administrare, în sensul alin. (1), persoanele fizice sau persoanele juridice care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate să acționeze, în raporturile cu terții, individual sau colectiv, în numele și pe seama persoanei juridice. Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Raporturile dintre persoana juridică și cei care alcătuiesc organele sale de administrare sunt supuse, prin analogie, regulilor mandatului, dacă nu s-a prevăzut altfel prin lege, actul de constituire sau statut. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Din analiza acestor prevederi putem extrage ideea conform căreia persoana juridică poate ființa și în lipsa organelor de administrare, cu toate că „data dobândirii capacității de exercițiu apersoanei juridice” este cea aconstituirii „organelor sale de administrare” (art. 209 noul C. civ.), apoi putem vedea că „raporturile între persoana juridică și cei care alcătuiesc organele sale de administrare” sunt supuse regulilor mandatului, dar nu întotdeauna. De aici rezultă dezbaterile doctrinare privind „transferul de putere” în strânsă legătură cu mandatul încredințat ori lipsa aplicării acestor reguli de la mandat, dacă „nu s-a prevăzut prin lege, prin actul de constituire sau statut”. Nu putem pune deci egal între faptele ilicite și prejudiciabile săvârșite de organele de conducere și administrare în legătură cu funcțiile încredințate și faptele ilicite ale însăși persoanei juridice, cu atât mai mult cu cât prin depășirea acestor limite, cum vom vedea mai jos, organele mai sus precizate sunt ținute să răspundă personal, cu atât mai mult iarăși când prin actul constitutiv acționează ca mandatari ai persoanei juridice. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Organele de administrare ale persoanei juridice pot fi atât persoane fizice cât și persoane juridice. Relația dintre persoana juridică și organele sale de conducere este guvernată, ca și în vechea reglementare (art. 36 din Decretul nr. 31/1954), în lipsă de dispoziție contrară, de regulile mandatului. După cum reglementa și art. 35 din Decretul nr. 31/1954, actele juridice încheiate de organele persoanei juridice, în limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice însăși. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Persoana juridică își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor. Până la constituirea organelor de administrare, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor care privesc persoana juridică se fac de către fondatori ori de către persoanele fizice sau persoanele juridice desemnate în acest scop. Actele juridice astfel încheiate de către persoanele competente, în limitele puterilor ce le-au fost conferite, în vederea dobândirii personalității juridice, sunt însăși actele persoanei juridice. Însă, cel care contractează pentru persoana juridică rămâne personal ținut față de terți dacă aceasta nu se înființează ori dacă nu își asumă obligația contractată, în afara cazului când prin contract afost exonerat de această obligație. Raporturile dintre persoana juridică și cei care alcătuiesc organele sale de administrare sunt supuse regulilor mandatului, dacă nu s-a prevăzut altfel prin lege, actul de constituire sau statut A se vedea prevederile art. 205 alin. (3) - (4) și art. 209-210 noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    În ceea ce privește persoanele juridice, capacitatea de exercițiu constă, ca și în cazul persoanelor fizice, în aptitudinea acestora de aîncheia un contract prin organele sale de conducere. Potrivit art. 209 C. civ.., capacitatea de exercițiu apersoanei juridice se dobândește de la data constituirii organelor de conducere. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Categorii și efecte ale voinței persoanei juridice. Voința persoanei juridice legal constituită este o voință juridică. Aceasta este: a) fie intenția calificată prin scopul de a genera, prin acte juridice, drepturi și obligații, b) fie intenția prezumată de a deveni parte în raporturile juridice de răspundere pentru prejudicii rezultate din „fapta” proprie (răspunderea pentru culpă) sau din riscul de activitate (răspunderea obiectivă). Voința juridică a persoanei juridice se exprimă, în actele juridice, prin organele sale de administrare. Dacă sunt în limitele puterilor ce le-au fost încredințate, aceste acte juridice sunt considerate actele persoanei juridice însăși. Faptele juridice, licite sau ilicite, generatoare de răspundere civilă, ale organelor de administrare sunt faptele persoanei juridice însăși și obligă însăși persoana juridică, dar numai dacă ele au legătură cu atribuțiile sau cu scopul funcțiilor încredințate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Actele făcute în lipsa inventarului
Administrarea bunurilor minorului
Reprezentarea minorului
Regimul juridic al actelor de dispoziție
Autorizarea instanței de tutelă
Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Interzicerea unor acte juridice
Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Constituirea de depozite bancare
Cazurile de numire a curatorului special
Data dobândirii capacității de exercițiu
Lipsa organelor de administrare
Incapacități și incompatibilități
Actele emise de organele persoanei juridice
Obligațiile membrilor organelor de administrare
Separarea patrimoniilor
Contrarietatea de interese
Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Suspendarea actelor atacate
Participarea la circuitul civil
Răspunderea pentru fapte juridice
Reviste:
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Societăți comerciale. Contractul de administrație. Contractul managerial. Contractul de muncă
Societăți comerciale. Contractul de administrație. Contractul managerial. Contractul de muncă
Scurte considerații asupra obligației sub condiția suspensivă a aprobării adunării generale a acționarilor
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Aplicații practice ale contractului de mandat potrivit noului Cod civil
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Cuprinsul cererii de chemare în judecată formulate de o persoană juridică (procedură contencioasă)
Despre interogatoriul luat într-un proces
Relevanța juridică a clauzelor contractuale uzuale în cadrul afacerilor
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
Contractul de ipotecă în noul Cod civil
;
se încarcă...