Curatela | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre persoane - Ocrotirea persoanei fizice -
CAPITOLUL IV
Curatela

Cazuri de instituire

Art. 178. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (5), Modele (1), Comentarii expert (1)

În afară de cazurile prevăzute de lege, instanța de tutelă poate institui curatela: Jurisprudență

a) dacă, din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, o persoană, deși capabilă, nu poate, personal, să își administreze bunurile sau să își apere interesele în condiții corespunzătoare și, din motive temeinice, nu își poate numi un reprezentant sau un administrator; Jurisprudență, Reviste (1)

b) dacă, din cauza bolii sau din alte motive, o persoană, deși capabilă, nu poate, nici personal, nici prin reprezentant, să ia măsurile necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amânare; Jurisprudență

c) dacă o persoană, fiind obligată să lipsească vreme îndelungată de la domiciliu, nu a lăsat un mandatar sau un administrator general; Jurisprudență, Reviste (2)

d) dacă o persoană a dispărut fără a exista informații despre ea și nu a lăsat un mandatar sau un administrator general. Jurisprudență, Reviste (3)

Competența instanței de tutelă

Art. 179. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Instanța de tutelă competentă este:

a) în cazul prevăzut la art. 178 lit. a), instanța de la domiciliul persoanei reprezentate; Jurisprudență

b) în cazul prevăzut la art. 178 lit. b), fie instanța de la domiciliul persoanei reprezentate, fie instanța de la locul unde trebuie luate măsurile urgente;

c) în cazurile prevăzute la art. 178 lit. c) sau d), instanța de la ultimul domiciliu din țară al celui lipsă ori al celui dispărut. Jurisprudență

Persoana care poate fi numită curator

Art. 180. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Poate fi numită curator orice persoană fizică având deplină capacitate de exercițiu și care este în măsură să îndeplinească această sarcină. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Când cel interesat a desemnat, prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în formă autentică, o persoană care să fie numită curator, aceasta va fi numită cu prioritate. Numirea poate fi înlăturată numai pentru motive temeinice, dispozițiile art. 114-120 aplicându-se în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (2)

Efectele curatelei

Art. 181. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (5)

În cazurile prevăzute la art. 178, instituirea curatelei nu aduce nicio atingere capacității celui pe care curatorul îl reprezintă.

Procedura de instituire

Art. 182. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Modele (1)

(1) Curatela se poate institui la cererea celui care urmează a fi reprezentat, a soțului său, a rudelor sau a celor prevăzuți la art. 111. Jurisprudență, Doctrină (3)

(2) Curatela nu se poate institui decât cu consimțământul celui reprezentat, în afară de cazurile în care consimțământul nu poate fi dat. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Modele (1)

(3) Numirea curatorului se face de instanța de tutelă, cu acordul celui desemnat, printr-o încheiere care se comunică în scris curatorului și se afișează la sediul instanței de tutelă, precum și la primăria de la domiciliul celui reprezentat. Jurisprudență, Reviste (2)

Conținutul curatelei

Art. 183. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) În cazurile în care se instituie curatela, se aplică regulile de la mandat, cu excepția cazului în care, la cererea persoanei interesate ori din oficiu, instanța de tutelă va hotărî că se impune învestirea curatorului cu drepturile și obligațiile unui administrator însărcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Dacă sunt aplicabile regulile de la mandat, instanța de tutelă poate stabili limitele mandatului și poate da instrucțiuni curatorului, în locul celui reprezentat, în toate cazurile în care acesta din urmă nu este în măsură să o facă. Jurisprudență, Doctrină (2)

Înlocuirea curatorului

Art. 184. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Curatorul este în drept să ceară înlocuirea sa după 3 ani de la numire.

(2) Pentru motive temeinice curatorul poate cere înlocuirea sa și înaintea împlinirii termenului de 3 ani.

Încetarea curatelei

Art. 185. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

Dacă au încetat cauzele care au provocat instituirea curatelei, aceasta va fi ridicată de instanța de tutelă la cererea curatorului, a celui reprezentat sau a celor prevăzuți la art. 111.

Dispoziții speciale

Art. 186. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

Dispozițiile prezentului capitol nu se aplică și curatorului special prevăzut la art. 150, 159 și 167. În aceste din urmă cazuri, drepturile și obligațiile stabilite de lege în sarcina tutorelui se aplică, în mod corespunzător, și curatorului special.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Este posibilă instituirea curatelei pentru o persoană fără discernământ, căreia i s-a numit legal un tutore, fiind pusă sub interdicție? - Mădălina Moceanu
Dispozițiile art. 178 cod civil care reglementează cazurile  în care se instituie curatela nu sunt aplicabile în cazul persoanelor fără discernământ, față de care s-a luat măsura punerii sub interdicție, s-a numit legal un tutore iar acesta se află în exercițiul normal al mandatului său.
În afara cazurilor prevăzute de acest text nu există nicio situație stabilită prin lege în care să se impună necesitatea numirii unui curator pentru o persoană fără discernământ, căreia i s-a numit legal un tutore iar acesta se află în exercițiul normal al mandatului său.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 178 
    Curatela, reglementată anterior prin art. 152 Codul familiei., se instituie în acele cazuri în care opersoană, deși capabilă, nu poate personal să-și administreze bunurile. Art. 178 noul C. civ. enumeră 4 situații în care se poate institui curatela, la lit. a)-d). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Definiția curatelei. Curatela nu reprezintă o instituție recentă, ea datând încă din dreptul roman, când putea fi instituită în numeroase cazuri, cele mai importante dintre acestea fiind curatela nebunului, curatela prodigului și curatela minorului de 25 de ani (a se vedea I. Imbrescu, Tratat de dreptul familiei, p. 439). 
    Curatela reprezintă, potrivit doctrinei, o instituție juridică temporară și subsidiară de ocrotire a persoanelor capabile, care din diferite motive nu-și pot îngriji interesele (a se vedea: I. Imbrescu, p. 440; A. Bacaci ș.a., Dreptul familiei, p. 350; Gh. Beleiu, Drept civil român. Subiectele dreptului civil, p. 299; D. Lupașcu, Dreptul familiei, p. 351). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    371 În astfel de situații persoanei respective ise va putea numi un curator, în condițiile reglementate de art. 178-185 C. civ.. În sensul că punerea sub interdicție nu poate fi dispusă în cazul unor boli care nu provoacă lipsa de discernământ, cum este cazul demenței vasculare, care presupune odeteriorare avaselor sanguine și nu este echivalentă cu demența senilă, care implică aafectare psihică apersonalității, ase vedea I.C.C.J, Secția civilă, decizia nr. 2196 din 16 martie 2004, în Dreptul nr. 3/2005, p. 258. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Curatela este instituția prin care se realizează ocrotirea temporară și subsidiară a persoanei fizice capabile, aflată în anumite situații expres prevăzute de lege, care o împiedică să-și exercite drepturile, să-și îndeplinească obligațiile și să-și apere interesele (C.T. Ungureanu, op. cit., p. 407). 
   2. Curatela este o instituție temporară și subsidiară de ocrotire și nu este specifică ocrotirii persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu, ci poate interveni în cazul persoanelor capabile, care din diferite motive nu-și pot îngriji interesele (I. Imbrescu, Tratat de dreptul familiei. Curs de teorie și practică, Ed. Lumina Lex, București, 2006, p. 440). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    407 În astfel de situații persoanei respective ise va putea numi un curator, în condițiile reglementate de art. 178-185 C. civ.. În sensul că punerea sub interdicție nu poate fi dispusă în cazul unor boli care nu provoacă lipsa de discernământ, cum este cazul demenței vasculare, care presupune odeteriorare avaselor sanguine și nu este echivalentă cu demența senilă, care implică oafectare psihică apersonalității, ase vedea I.C.C.J, Secția civilă, decizia nr. 2196 din 16 martie 2004, în Dreptul nr. 3/2005, p. 258. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea civilă a persoanei fizice
Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente
Identificarea persoanei fizice
Dispoziții generale
Tutela minorului
Ocrotirea interzisului judecătoresc
Curatela
Dispoziții generale
Înființarea persoanei juridice
Capacitatea civilă a persoanei juridice
Identificarea persoanei juridice
Reorganizarea persoanei juridice
Încetarea persoanei juridice
Logodna
Încheierea căsătoriei
Formalități ulterioare încheierii căsătoriei
Nulitatea căsătoriei
Reviste:
Analiza dispozițiilor alin. (2) al art. 150 noul C. civ.. Problematica instituirii curatelei în situația inexistenței contrarietății de interese între minor și reprezentantul său legal
Desemnarea tutorelui sau a curatorului persoanei fizice în vederea luării în viitor a unei măsuri de protecție, conform Codului civiL
Considerații în legătură cu subiectele obligațiilor fiscale
Protecția persoanelor capabile. Regimul de Drept internațional privat
Ocrotirea anumitor persoane fizice prin măsura punerii sub interdicție judecătorească în lumina dispozițiilor noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
2. Instituirea curatelei în vederea reprezentării minorului la perfectarea actelor de dispoziție. Validarea curatorului și autorizarea încheierii actelor de dispoziție de către instanța de tutelă. Sultă compensatorie. Radierea dreptului de ipotecă
Rolul și funcțiile autorității tutelare în protejarea persoanelor vulnerabile. Simplu apendice al organelor judiciare sau instituție cu rol propriu?*/Le rôle et les fonctions de l’autorité tutélaire relatives à la protection des personnes vulnérables. Une simple annexe des organes judiciaires ou une institution ayant son propre rôle?
Termenul de exercitare a căii de atac în ipoteza respingerii cererii de instituire a curatelei în condițiile incidenței noului Cod de procedură civilă
Internarea nevoluntară a persoanelor fizice cu tulburări psihice
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Modele:
Cerere instituire curatela
Contract de constituire a unui drept de abitație
;
se încarcă...