Convenția matrimonială | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Alegerea regimului matrimonial -
Convenția matrimonială

Art. 329. - Reviste (13), Doctrină (8), Modele (8)

Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunității legale se face prin încheierea unei convenții matrimoniale.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Convenția matrimonială reprezintă, sub sancțiunea nulității absolute, actul autentificat de notarul public, prin care soții își vor exprima consimțământul (personal sau prin mandatar cu procură autentică specială), în vederea stabilirii regimului matrimonial aplicabil [art. 330 alin. (1) noul C. civ.]. Însă, menționăm că, prin încheierea unei convenții matrimoniale, nu se poate aduce atingere principiilor egalității între soții, autorității părintești ori devoluțiunii succesorale legale [art. 332 alin. (2) noul C. civ.]. De asemenea, potrivit alin. (1) al art. 332 noul C. civ., sub sancțiunea nulității absolute, nu se poate deroga prin convenție matrimonială de la dispozițiile legale privind regimul matrimonial ales, decât în cazurile anume prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Facem aici precizarea că nu este obligatorie încheierea unei convenții matrimoniale decât dacă viitorii soți își doresc un alt regim decât cel al comunității legale (art. 329 C. civ..). În lipsa convenției (sau în cazul nulității convenției) între soți se aplică regimul comunității legale (art. 338 C. civ..). Altfel spus, existența unui regim matrimonial este consecință implacabilă aîncheierii căsătoriei, dar viitorii soți sunt cei care hotărăsc dacă respectivul regim va fi unul convențional sau „de plin drept”. Decizia lor va fi consemnată în actul de căsătorie122. 
    122 Reamintim că viitorii soți trebuie să facă indicarea regimului matrimonial ales în cuprinsul declarației de căsătorie [art. 281 alin. (1) C. civ..]; dacă până la încheierea căsătoriei își vor reconsidera opțiunea, este necesară reînnoirea declarației de căsătorie (art. 284 C. civ..).
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Sediul materiei îl constituie art. 312 cu raportare la art. 329 C. civ.. care conferă soților sau viitorilor soți dreptul de „a-și alege un alt regim matrimonial decât cel al comunității legale, prin încheierea unei convenții matrimoniale sub forma unui act juridic solemn”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Alegerea regimurilor matrimoniale convenționale. După cum am arătat (a se vedea supra, comentariul de la art. 312 noul C. civ.), prin dispozițiile noului Cod civil se instituie principiul libertății convențiilor matrimoniale, care permite viitorilor soți sau, după caz, soților, să opteze pentru unul din cele două regimuri matrimoniale alternative, respectiv pentru regimul separației de bunuri sau pentru regimul comunității convenționale (mai largă ori mai restrânsă decât cea legală). Regimurile matrimoniale convenționale pot fi activate așadar pe cale voluntară, prin încheierea unei convenții matrimoniale. Încheierea unei astfel de convenții nu este necesară decât dacă viitorii soți aleg un alt regim matrimonial decât cel legal sau doresc să deroge, sub anumite aspecte, de la regimul legal. Prin urmare, alegerea de către viitorii soți aregimului matrimonial legal nu necesită încheierea unei convenții matrimoniale, în lipsa acesteia regimul legal al comunității de bunuri fiind aplicabil ope legis. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
Secțiunea 1
Considerații generale 

§1 Noțiunea de „convenție matrimonială”. Reglementare 

    Convenția matrimonială338, reglementată de art. 329-338 C. civ.., este actul juridic prin care viitorii soți își stabilesc propriul regim matrimonial sau, după caz, prin care soții modifică regimul lor matrimonial339. Pentru a putea fi calificată drept „matrimonială”, convenția trebuie să se fi realizat în considerarea căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Încetarea regimului matrimonial
Lichidarea regimului matrimonial
Noțiune
Regimul unor acte juridice
Drepturile soților asupra locuinței închiriate
Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Contribuția soților
Munca în gospodărie
Veniturile din profesie
Dreptul la compensație
Convenția matrimonială
Încheierea convenției matrimoniale
Simulația convenției matrimoniale
Obiectul convenției matrimoniale
Clauza de preciput
Publicitatea convenției matrimoniale
Inopozabilitatea convenției matrimoniale
Modificarea convenției matrimoniale
Încheierea convenției matrimoniale de către minor
Nulitatea convenției matrimoniale
Condiții
Reviste:
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil. Abordare comparativă (I)
Criza de identitate a contractului în spațiul juridic european
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Clauza de preciput - Instituție nou introdusă în Codul civil
Calificarea în conflictele de legi și în conflictele de jurisdicții
Despre capacitatea matrimonială a minorului
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil român
Aplicații ale autonomiei de voință în dreptul internațional privat al familiei/Des applications de l'autonomie de la volonte dans le droit international prive de la famille/Applications of the autonomy of will in the family private international law
Modalități de exercitare a dreptului de opțiune matrimonială
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegearea regimului separației de bunuri
Convenție matrimonială între soți privind alegearea regimului separației de bunuri
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
;
se încarcă...