Controlul exercitării tutelei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Ocrotirea persoanei fizice - Tutela minorului -
SECȚIUNEA a 5-a

Controlul exercitării tutelei

Controlul instanței de tutelă

Art. 151. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6)

(1) Instanța de tutelă va efectua un control efectiv și continuu asupra modului în care tutorele și consiliul de familie își îndeplinesc atribuțiile cu privire la minor și bunurile acestuia.

(2) În îndeplinirea activității de control, instanța de tutelă va putea cere colaborarea autorităților administrației publice, a instituțiilor și serviciilor publice specializate pentru protecția copilului sau a instituțiilor de ocrotire, după caz.

Darea de seamă

Art. 152. - Jurisprudență, Doctrină (5)

(1) Tutorele este dator să prezinte anual instanței de tutelă o dare de seamă despre modul cum s-a îngrijit de minor, precum și despre administrarea bunurilor acestuia. Doctrină (1)

(2) Darea de seamă se va prezenta instanței de tutelă în termen de 30 de zile de la sfârșitul anului calendaristic. Jurisprudență

(3) Dacă averea minorului este de mică însemnătate, instanța de tutelă poate să autorizeze ca darea de seamă privind administrarea bunurilor minorului să se facă pe termene mai lungi, care nu vor depăși însă 3 ani. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) În afară de darea de seamă anuală, tutorele este obligat, la cererea instanței de tutelă, să dea oricând dări de seamă despre felul cum s-a îngrijit de minor, precum și despre administrarea bunurilor acestuia.

Descărcarea tutorelui

Art. 153. - Jurisprudență, Doctrină (6)

Instanța de tutelă va verifica socotelile privitoare la veniturile minorului și la cheltuielile făcute cu întreținerea acestuia și cu administrarea bunurilor sale și, dacă sunt corect întocmite și corespund realității, va da descărcare tutorelui.

Interzicerea dispensei de a da socoteală

Art. 154. - Doctrină (4), Comentarii expert (1)

Dispensa de a da socoteală acordată de părinți sau de o persoană care ar fi făcut minorului o liberalitate este considerată ca nescrisă.

Plângerea împotriva tutorelui

Art. 155. - Jurisprudență, Doctrină (5)

(1) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, consiliul de familie, oricare membru al acestuia, precum și toți cei prevăzuți la art. 111 pot face plângere la instanța de tutelă cu privire la actele sau faptele tutorelui păgubitoare pentru minor. Doctrină (1)

(2) Plângerea se soluționează de urgență, prin încheiere executorie, de către instanța de tutelă, cu citarea părților și a membrilor consiliului de familie. Minorul care a împlinit vârsta de 10 ani va fi ascultat, dacă instanța de tutelă consideră că este necesar.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Despre clauzele nescrise - Marian Orzață
Codul civil nu oferă o definiție clară a termenului de "nescris" dar sensul acestuia se poate deduce din interpretarea art. 1.255 Cod civil.
Din interpretarea acestui articol se poate desprinde ideea că aceste clauze sunt clauze care contravin dispozițiilor legale imperative și care, nefiind esențiale pentru încheierea acelui actului juridic, pot fi considerate ca inexistente în cardul acestuia fără a-i afecta valabilitatea.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În vechea reglementare (art. 136 Codul familiei.), controlul asupra tutelei era exercitat de autoritatea tutelară. noul C. civ. impune această obligație în sarcina instanței de tutelă care are un rol de control efectiv și continuu asupra modului în care sunt îndeplinite atribuțiile cu privire la minor și bunurile acestuia de către tutore și consiliul de familie. Această reglementare atenuează și pe alocuri derogă de la principiul disponibilității procesului civil, instanța de tutelă fiind în drept, din oficiu, să dispună anumite măsuri care au rolul de aocroti interesele minorului. În acest sens va putea solicita concursul autorităților administrației publice, ainstituțiilor și serviciilor publice specializate pentru protecția copilului sau ainstituțiilor de ocrotire, după caz. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Sediul materiei: art. 151 din Legea nr. 36/1995 și art. 318-323 din Regulament. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Instanța de tutelă. Tutorele are obligația de aocroti minorul, atât cu privire la persoana sa (a se vedea art. 136-139 noul C. civ.), cât și cu privire la bunurile sale (a se vedea art. 140-150 noul C. civ.). Îndeplinirea acestor obligații este permanent urmărită, prin exercitarea controlului de către autoritatea competentă. Această soluție nu reprezintă onoutate în materie, fiind, de fapt, opreluare atextului art. 136 Codul familiei. Ceea ce aduce nou art. 151 noul C. civ. constă însă în schimbarea competenței efectuării controlului, ca urmare aînființării instanței de tutelă care înlocuiește autoritatea tutelară. Totodată controlul instanței de tutelă este extins, conform noii reglementări, și cu privire la activitatea consiliului de familie (reglementat la art. 124-132 noul C. civ.). Rațiunea acestei extinderi este dată de rolul pe care îl are consiliul de familie în exercitarea tutelei, acesta având, după caz, atât rol consultativ, cât și decizional cu privire la activitatea tutorelui. Controlul efectuat de instanța de tutelă are un caracter efectiv și continuu „în scopul cunoașterii condițiilor de trai, afelului în care sunt îngrijiți, crescuți și educați copiii”. Un astfel de control are menirea de averifica felul în care sunt apărate interesele minorilor (a se vedea M. Rusu, Protecția juridică aminorului, p. 174). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    tutela se exercită sub supravegherea consiliului de familie (art. 124 C. civ..) și controlul efectiv și continuu al instanței de tutelă (art. 151 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Potrivit principiului controlului permanent exercitat de către stat asupra tutelei, instanța de tutelă va efectua un control efectiv și continuu asupra modului în care tutorele și consiliul de familie își îndeplinesc atribuțiile cu privire la minor și bunurile acestuia. În îndeplinirea acestui control, instanța de tutelă va putea cere colaborarea autorităților administrației publice, a instituțiilor și serviciilor publice specializate pentru protecția copilului sau a instituțiilor de ocrotire (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 247). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice
Respectul vieții private și al demnității persoanei umane
Respectul datorat persoanei și după decesul său
Numele
Domiciliul și reședința
Actele de stare civilă
Deschiderea tutelei
Tutorele
Consiliul de familie
Exercitarea tutelei
Controlul exercitării tutelei
Încetarea tutelei
Dispoziții comune
Nulitatea persoanei juridice
Înregistrarea persoanei juridice
Capacitatea de folosință a persoanei juridice
Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice
Dispoziții generale
Dizolvarea persoanei juridice
Dispoziții speciale
Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei
Reviste:
Tutela minorului
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
;
se încarcă...