Conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Proprietatea privată - Dispoziții generale -
SECȚIUNEA 1
Conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată

Conținutul dreptului de proprietate privată

Art. 555. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (6), Modele (1), Librăria Indaco (5)

(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

(2) În condițiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalități și dezmembrăminte, după caz. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Limitele exercitării dreptului de proprietate privată

Art. 556. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Dreptul de proprietate poate fi exercitat în limitele materiale ale obiectului său. Acestea sunt limitele corporale ale bunului care formează obiectul dreptului de proprietate, cu îngrădirile stabilite prin lege. Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Prin lege poate fi limitată exercitarea atributelor dreptului de proprietate.

(3) Exercitarea dreptului de proprietate poate fi limitată și prin voința proprietarului, cu excepțiile prevăzute de lege.

Dobândirea dreptului de proprietate

Art. 557. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condițiile legii, prin convenție, moștenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de bună-credință în cazul bunurilor mobile și al fructelor, prin ocupațiune, tradițiune, precum și prin hotărâre judecătorească, atunci când ea este translativă de proprietate prin ea însăși. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(2) În cazurile prevăzute de lege, proprietatea se poate dobândi prin efectul unui act administrativ. Jurisprudență

(3) Prin lege se pot reglementa și alte moduri de dobândire a dreptului de proprietate. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Cu excepția cazurilor anume prevăzute de lege, în cazul bunurilor imobile dreptul de proprietate se dobândește prin înscriere în cartea funciară, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 888. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

Riscul pieirii bunului

Art. 558. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Proprietarul suportă riscul pieirii bunului, dacă acesta n-a fost asumat de o altă persoană sau dacă prin lege nu se dispune altfel. Reviste (1)

Întinderea dreptului de proprietate asupra terenurilor

Art. 559. - Jurisprudență, Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Proprietatea terenului se întinde și asupra subsolului și a spațiului de deasupra terenului, cu respectarea limitelor legale. Doctrină (1)

(2) Proprietarul poate face, deasupra și în subsolul terenului, toate construcțiile, plantațiile și lucrările pe care le găsește de cuviință, în afară de excepțiile stabilite de lege, și poate trage din ele toate foloasele pe care acestea le-ar produce. El este ținut să respecte, în condițiile și în limitele determinate de lege, drepturile terților asupra resurselor minerale ale subsolului, izvoarelor și apelor subterane, lucrărilor și instalațiilor subterane și altora asemenea. Doctrină (1)

(3) Apele de suprafață și albiile acestora aparțin proprietarului terenului pe care se formează sau curg, în condițiile prevăzute de lege. Proprietarul unui teren are, de asemenea, dreptul de a apropria și de a utiliza, în condițiile legii, apa izvoarelor și a lacurilor aflate pe terenul respectiv, apa freatică, precum și apele pluviale. Doctrină (1)

Obligația de grănițuire

Art. 560. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (6), Modele (2), Librăria Indaco (2)

Proprietarii terenurilor învecinate sunt obligați să contribuie la grănițuire prin reconstituirea hotarului și fixarea semnelor corespunzătoare, suportând, în mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta.

Dreptul de îngrădire

Art. 561. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Orice proprietar poate să își îngrădească proprietatea, suportând, în condițiile legii, cheltuielile ocazionate.

Stingerea dreptului de proprietate

Art. 562. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6)

(1) Dreptul de proprietate privată se stinge prin pieirea bunului, dar nu se stinge prin neuz. El poate fi însă dobândit de altul prin uzucapiune sau într-un alt mod, în cazurile și condițiile anume determinate de lege. Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Proprietarul poate abandona bunul său mobil sau poate renunța, prin declarație autentică, la dreptul de proprietate asupra bunului imobil, înscris în cartea funciară. Dreptul se stinge în momentul părăsirii bunului mobil, iar dacă bunul este imobil, prin înscrierea în cartea funciară, în condițiile legii, a declarației de renunțare. Doctrină (2), Modele (1), Proceduri (1)

(3) Exproprierea se poate face numai pentru o cauză de utilitate publică stabilită potrivit legii, cu justă și prealabilă despăgubire, fixată de comun acord între proprietar și expropriator. În caz de divergență asupra cuantumului despăgubirilor, acesta se stabilește pe cale judecătorească. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(4) Nu pot fi supuse confiscării decât bunurile destinate sau folosite pentru săvârșirea unei infracțiuni ori contravenții sau cele rezultate din acestea. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Primul alineat al art. 555 noul C. civ. definește dreptul de proprietate privată, completând textul art. 480 C. civ. din 1864, prin exprimarea conținutului său juridic (a celor trei atribute ale dreptului), respectiv posesia, folosința și dispoziția, și prin evidențierea caracterelor juridice ale acestui drept real (este un drept exclusiv, absolut și perpetuu). 
    Alineatul (2) al art. 555 noul C. civ. exprimă opțiunea legiuitorului de a se realiza o distincție între dreptul de proprietate, în forma sa pură și simplă, și modalitățile sale (proprietatea comună, proprietatea anulabilă și proprietatea rezolubilă), precum și între forma completă a dreptului de proprietate și dezmembrămintele sale (reglementate în noul Cod civil în cadrul Titlului al III-lea – „Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată”). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    O definiție legală anoțiunii de drept subiectiv civil nu există în dreptul nostru. În legile civile întâlnim doar unele definiții pentru anumite drepturi subiective ca, de exemplu, în art. 555 noul C. civ., privind conținutul dreptului de proprietate privată, după care: „Proprietatea privată este dreptul titularului de aposeda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege”. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Fiduciarul este considerat un adevărat proprietar al bunurilor care fac obiectul fiduciei și, în această calitate, poate exercita toate drepturile care intră în conținutul proprietății, conform art. 555 noul C. civ.55. Constituitorul își poate păstra drepturi asupra bunurilor transmise, așa cum este cazul păstrării nudei proprietăți, însoțită de transferul uzufructului56. Exercitarea acestor drepturi se face însă de către fiduciar nu în interesul său, ci în acela al beneficiarului, motiv pentru care drepturile patrimoniale care fac obiectul fiduciei formează omasă patrimonială distinctă în patrimoniul fiduciarului, cu un regim juridic diferit de restul acestui patrimoniu. Acesta este motivul pentru care fiducia este menționată de art. 31 noul C. civ. ca fiind una din formele de manifestare adivizibilității patrimoniului. 
    55 R. Constantinovici,în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), op. cit., p. 823. 
    56 A se vedea I. Popa, loc. cit., p. 226.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Conținutul și caracterele dreptului de proprietate privată 
    1. Definiția dreptului de proprietate. În doctrină au fost elaborate mai multe definiții ale dreptului de proprietate. Înțelegem s-o reproducem pe aceea conform căreia dreptul de proprietate privată este „acel drept subiectiv ce aparține persoanelor fizice, persoanelor juridice, statului sau unităților administrativ-teritoriale asupra oricărui bun, cu excepția celor aflate exclusiv în proprietate publică, bunuri asupra cărora titularul exercită posesia, folosința și dispoziția, în putere proprie și în interes propriu, însă în limitele determinate de lege” (C. Bîrsan, Drepturile reale principale, p. 51). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Textul, corespondent al art. 480 C. civ. 1864, definește dreptul de proprietate privată prin referire la prin atributele și caracterele sale juridice, într-o manieră asemănătoare celei anterioare. Forma art. 555 NCC este influențată de cea a art. 947 CCQ ["(1) La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, sous réserve des limites et des conditions d'exercice fixées par la loi. (2) Elle est susceptible de modalités et de démembrements"], dar și de definițiile formulate în doctrină dreptului de proprietate: "Dreptul de proprietate constituie o unitate a trei atribute importante: posesia, folosința și dis­poziția; exercitarea lui comportă punerea în valoare a acestor atribute de către proprietar direct și nemijlocit, prin putere proprie și interes propriu, sau de către persoanele în fa­voa­rea cărora el a constituit anumite drepturi reale principale, conferindu-le puterea de a se bucura de unele din prerogativele acestuia" (M.N. Costin, Marile instituții ale dreptului civil român, vol. I, Dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale principale, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1982, p. 18); "acel drept real care conferă titularului atributele de posesie, folosință și dispoziție asupra unui bun, atribute pe care numai el le poate exercita în plenitudinea lor, în putere proprie și în interesul său propriu, cu respectarea normelor juridice în vigoare" (L. Pop, L.M. Harosa, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Universul Juridic, București, 2006, p. 84-85); "acel drept subiectiv, care dă expresia aproprierii unui bun, drept care per­mite titularului să posede, să folosească și să dispună de acel lucru, în putere proprie și în interes propriu, în cadrul și cu respectarea legislației existente" (C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, București, 2007, p. 31). Pentru o definire a dreptului de proprietate ca drept real ce dă expresie aproprierii într-o anumită formă socia­lă a unui lucru, a se vedea I.P. Romoșan, Drept civil. Drepturile reale, Ed. Imprimeriei de Vest, Oradea, 1996, p. 38. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Efectele divorțului
Stabilirea filiației
Reproducerea umană asistată medical cu terț donator
Situația legală a copilului
Dispoziții generale
Condițiile de fond ale adopției
Efectele adopției
Încetarea adopției
Despre distincția bunurilor
Produsele bunurilor
Conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată
Apărarea dreptului de proprietate privată
Dispoziții generale
Accesiunea imobiliară naturală
Accesiunea imobiliară artificială
Accesiunea mobiliară
Limite legale
Limite convenționale
Limite judiciare
Dispoziții generale
Coproprietatea obișnuită
Reviste:
OPINII ÎN LEGĂTURĂ CU UNELE ASPECTE CONTROVERSATE ALE REGIMULUI JURIDIC ACTUAL AL DREPTULUI DE COPROPRIETATE FORȚATĂ
Opinii în legătură cu unele aspecte controversate ale regimului juridic actual al dreptului de coproprietate forțată
Considerații privitoare la modurile de dobândire a drepturilor reale principale în noul Cod civil
2. Bun mobil preluat de către stat prin rechiziționare în scop economic. Nevalabilitatea titlului statului; obligarea la plata contravalorii navei. Acțiune reală în revendicare, imprescriptibilă, sau acțiune personală în despăgubiri, supusă termenului de prescripție?
Legea ca modalitate de dobândire a dreptului de proprietate
Accesiune imobiliară artificială. Edificarea construcției fără autorizație de construire/Artificial real estate ascension. Edification of the building without a building permit
Studiu de caz. Proba dreptului de proprietate în litigiul privind acțiunea în revendicare imobiliară
Acțiunea în contrafacere în dreptul intern (IV)
Dreptul material la acțiune în materia drepturilor reale principale/Le droit materiel à l'action en matière des droits reels principaux/Material right to action in the matter of main real rights
Transferul proprietății și riscul în contractul de vânzare-cumpărare potrivit noului Cod civil
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Modele:
Acțiune în revendicare imobiliară (model 1)
Acțiune în grănițuire.
Acțiune de grănițuire (și revendicare).
DECLARAȚII DE RENUNȚARE LA DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA UNUI BUN IMOBIL
Proceduri:
Procedură privind radierea din cartea funciară
Referințe în cărți:
Drept civil. Drepturile reale
Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul și publicitatea imobiliară asupra terenurilor
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
Noile Coduri ale României - Studii și cercetări juridice
Drepturile morale și drepturile patrimoniale de autor
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Riscurile în contracte - de la vechiul la noul Cod civil
;
se încarcă...