Continuarea acțiunii de divorț | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cazurile de divorț - Divorțul din culpă -
Continuarea acțiunii de divorț

Art. 380. - Reviste (5), Doctrină (7)

(1) În situația prevăzută la art. 379 alin. (1), dacă soțul reclamant decedează în timpul procesului, moștenitorii săi pot continua acțiunea de divorț. Doctrină (1)

(2) Acțiunea continuată de moștenitori este admisă numai dacă instanța constată culpa exclusivă a soțului pârât. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Divorțul din culpă poate fi obținut în situația în care, din motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și nu mai este posibilă continuarea căsătoriei [art. 373 lit. b), coroborat cu art. 379 alin. (1) noul C. civ. – ipoteză existentă și în art. 38 alin. (1) Codul familiei.], precum și în cazul separației în fapt care a durat cel puțin 2 ani [art. 373 lit. c), coroborat cu art. 379 alin. (2) noul C. civ. – reglementare nouă față de dispozițiile Codului familiei]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    177 La noi, dar și în alte legislații, adulterul și-a pierdut statutul de cauză peremptorie de divorț [art. 211 C. civ.. 1864, stabilind că „Bărbatul sau femeia poate cere despărțenia pentru cauză de adulter” afost abrogat prin art. 49 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare aCodului familiei și aDecretului privitor la personale fizice și persoanele juridice (M.Of. nr. 9 din 31 ianuarie 1954)] și, de asemenea, infracțiunea de adulter afost dezincriminată [art. I. pct. 65 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal (M.Of. nr. 601 din 12 iulie 2006)]. Legea franceză aretras infidelitatea dintre cauzele peremptorii de divorț abia în 1975, prin același act normativ care adezincriminat adulterul (Legea din 11 iulie 1975). În cazul Franței, este interesant faptul că dezincriminarea adulterului afost argumentată prin necesitatea renunțării la inegalitatea dinte sexe promovată prin diferențierea condițiilor de incriminare: în cazul soției, adulterul era pedepsit cu privare de libertate, în vreme ce soțul adulterin nu se expunea decât unei amenzi penale, afară numai dacă fapta sa afost comisă la domiciliul său conjugal. A se vedea P. Courbe, op. cit., p. 80. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Separat de divorțul prin acord, art. 379-380 C. civ.. reglementează divorțul din culpă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Precizări introductive. Art. 380 noul C. civ. conține oreglementare nouă, dar întru totul justificată: potrivit Codului familiei, în cazul unei cereri de divorț întemeiate pe culpa soțului pârât, dacă reclamantul deceda în timpul procesului, căsătoria înceta prin moarte [art. 37 alin. (1) Codul familiei.], iar nu prin divorț, deoarece decesul intervenea în timpul căsătoriei, care – în absența decesului – ar fi durat până în momentul rămânerii irevocabile ahotărârii de divorț (art. 39 Codul familiei.). Din punct de vedere procedural, nu exista osoluție legală, ci doar una jurisprudențială și doctrinară, potrivit căreia instanța închidea dosarul [a se vedea I.P. Filipescu ș.a., Dreptul familiei, p. 252; această soluție procedurală este prevăzută astăzi expres în art. 925 alin. (1) noul C. proc. civ.]. Se ajungea astfel ca, din cauza decesului reclamantului, soțul pârât să îl moștenească pe defunct, deși – dacă ar fi continuat procesul – s-ar fi putut ajunge la divorț din culpa pârâtului, cu consecința pierderii de către acesta adrepturilor succesorale de soț supraviețuitor. „Paradoxul” moral al unei asemenea situații consta în faptul că soțul vinovat de deteriorarea căsniciei ajungea să îl moștenească pe cel care cerea divorțul, din cauza decesului accidental al acestuia din urmă în timpul procesului de divorț. Art. 380 noul C. civ. înlătură acest „paradox” (pentru analiza acestui text, ase vedea A.T. Enache, Unele considerații referitoare la continuarea acțiunii de divorț de către moștenitori, în RRDP nr. 4/2012, p. 90 și urm.; Tr. Dârjan, Aplicarea legii în timp. Reclamant decedat în timpul procesului de divorț. Continuarea acțiunii de către moștenitori, în RRDJ nr. 1/2013, p. 35 și urm.; B.D. Moloman, L.-C. Ureche, Implicații ale continuării acțiunii de divorț de către moștenitorii soțului reclamant decedat. Inadvertențe între dispozițiile de drept material și cele de drept procedural, în RRDJ nr. 2/2013, p. 193 și urm.) [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Prin excepție de la această regulă, a închiderii dosarului în caz de deces, în situația în care cererea de divorț se întemeiază pe dispozițiile art. 373 lit. b) NCC, adică pe existența unor motive temeinice care fac ca raporturile dintre soți să fie grav vătămate, iar căsătoria să nu poată continua (ceea ce înseamnă că divorțul poate fi solicitat fie din culpa unuia dintre soți, fie din culpă comună), iar reclamantul decedează în cursul judecării cererii, moștenitorii acestuia au recunoscut dreptul de a continua acțiunea pornită de reclamant. Scopul este, desigur, acela de înlăturare de la moștenirea soțului defunct a soțului pârât, vinovat de destrămarea căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Separația judiciară de bunuri
Efectele între soți
Efectele față de terți
Motive de divorț
Condiții
Condiții
Procedura
Mențiunea în actul de căsătorie
Refuzul ofițerului de stare civilă sau notarului public
Condiții
Continuarea acțiunii de divorț
Condițiile divorțului
Data desfacerii căsătoriei
Numele de familie după căsătorie
Drepturile soțului divorțat
Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori
Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte
Exercitarea autorității părintești de către alte persoane
Locuința copilului după divorț
Drepturile părintelui separat de copil
Reviste:
Unele aspecte privind procedura divorțului în reglementarea Noului Cod de procedură civilă
Aspecte teoretice și practice privind culpa în desfacerea căsătoriei
Procedura divorțului. Decesul uneia dintre soți
Motivele de divorț în reglementarea noului Cod civil. Comentarii și explicații aferente art. 373 noul C. civ.
EMESE FLORIAN, DREPTUL FAMILIEI. CĂSĂTORIA. REGIMURI MATRIMONIALE. FILIAȚIA, EDIȚIA A 6-A, REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ, EDITURA C.H. BECK, BUCUREȘTI, 2018, 617 PAGINI*
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...