Consultarea registrelor publice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre legea civilă - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice -
Consultarea registrelor publice

Art. 24. - Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (6), Modele (1)

Orice persoană, chiar fără a justifica un interes, poate, în condițiile legii, să consulte registrele publice privitoare la un drept, act, fapt sau o anumită situație juridică și să obțină extrase sau copii certificate de pe acestea.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 24. Fiind supuse publicității, informațiile înregistrate în registrele publice sunt informații de interes general. Fiind informații de interes general, orice persoană, chiar și una fără interes, va putea solicita eliberarea de extrase sau copii certificate de pe acestea. Reglementarea este binevenita, constituind un temei legal suplimentar față de cel edictat de Legea nr. 544/2001 care permite oricărei persoane accesul la informații publice. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    c) Condiții de publicitate care sunt cerute de lege pentru ca anumite acte juridice civile să devină opozabile față de terțe persoane. Drepturile, actele și faptele privitoare la starea și capacitatea persoanelor, cele în legătură cu bunurile care aparțin acestora, precum și orice alte raporturi juridice sunt supuse publicității în cazurile expres prevăzute de lege. Publicitatea se realizează prin cartea funciară, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, denumită în cuprinsul prezentului cod și arhivă, prin registrul comerțului, precum și prin alte forme de publicitate prevăzute de lege Art. 18 noul C. civ.. A se vedea și art. 19-24 noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Publicitatea registrelor. Prin publicitate, în sens formal, înțelegem că oricine are dreptul să consulte registrele în care se înscriu drepturile, actele, faptele sau alte raporturi juridice, chiar dacă nu justifică un interes, pentru că aceste informații sunt de interes public. De asemenea, orice persoană poate obține extrase din aceste registre sau copii certificate de pe acestea, în condițiile legii (a se vedea P. Demény, Cărțile funciare, p. 21). Astfel, de exemplu, art. 66 alin. (2) din Ordinul nr. 700/2014 al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (care aabrogat Ordinul nr. 633/2006) prevede că „orice persoană, fără ajustifica un interes, poate solicita informații din sistemul integrat de cadastru și carte funciară”. De asemenea, mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuării înscrierilor în cartea funciară poate fi consultată de orice persoană interesată, cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație aacestor date [a se vedea art. 883 alin. (1) fraza finală noul C. civ.].

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil - Contractul de vânzare și contractul de schimb (art. 1650-1765)
   a) cartea funciară, în privința imobilelor, referindu-se la descrierea lor, precum și la drepturile reale care au obiect asemenea bunuri [art. 876 alin. (1) NCC]; 
   b) Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, în cazul opera­țiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, precum și a altor operațiuni prevăzute de lege [art. 2413 alin. (1) NCC]; astfel, cesiunea unei universalități de creanțe, actuale sau virtuale, nu este opozabilă terților decât prin înscrierea cesiunii în arhivă; [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
    De asemenea, persoanele care consultă registrele publice, chiar în lipsa unui interes, au dreptul să obțină extrase sau copii certificate de pe acestea, cu respectarea dispozițiilor legale care reglementează eli­berarea acestor înscrisuri. Funcționarul însărcinat cu atribuții în materia publicității nu poate solicita persoanei dovezi ale interesului, ca și în cazul consultării, deoarece textul legal nu distinge și acolo unde legiuitorul nu distinge nici interpretul nu trebuie să o facă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Buna credință
Abuzul de drept
Vinovăția
Eroarea comună și invincibilă
Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Condițiile de publicitate
Efectele publicității
Prezumțiile
Lipsa publicității Sancțiuni
Concursul dintre formele de publicitate
Consultarea registrelor publice
Subiectele de drept civil
Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Cetățenii străini și apatrizii
Capacitatea civilă
Limitele capacității civile
Egalitatea în fața legii civile
Patrimoniul Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Transferul intrapatrimonial
Patrimoniul profesional individual
Ocrotirea personalității umane
Reviste:
Consultarea registrelor publice
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Publicitatea mobiliară prin arhiva electronică de garanții reale mobiliare
Natura juridică a publicității legale și a cărților funciare (I)
Partajul în timpul regimului comunității în noi practici notariale din perspectiva Noului Cod Civil și a Noului Cod de Procedură Civilă în actualul context european
Consecințele nerespectării normelor referitoare la publicitate și opozabilitate
Ce e prea mult strică: Despre eficiență în sistemele de publicitate (i)mobiliară
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Decizie de debit emisă unui beneficiar de pensie de invaliditate, gradul III, ca urmare a angajării cu contract individual de muncă de 8 ore
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură civilă, coroborate cu art. 103 din Codul civil, ale art. 53 din Codul civil, coroborate cu art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă, vizând prezumția legală a capacității de folosință, posibilitatea înlăturării acesteia prin aplicarea unei prezumții judiciare, precum și raportul între cele două tipuri de prezumții
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Contractul de vânzare și contractul de schimb (art. 1650-1765)
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Convenție matrimonială între soți privind alegearea regimului separației de bunuri
;
se încarcă...