Consimțământul la adopție | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Adopția - Condițiile de fond ale adopției -
§3.
Consimțământul la adopție

Persoanele care consimt la adopție

Art. 463. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5)

(1) Pentru încheierea unei adopții este necesar consimțământul următoarelor persoane: Reviste (1), Doctrină (1)

a) părinții firești ori, după caz, tutorele copilului ai cărui părinți firești sunt decedați, necunoscuți, declarați morți sau dispăruți ori puși sub interdicție, în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1), Modele (1)

b) adoptatul care a împlinit 10 ani; Reviste (2), Doctrină (1)

c) adoptatorul sau, după caz, soții din familia adoptatoare, când aceștia adoptă împreună; Reviste (2), Doctrină (1)

d) soțul celui care adoptă, cu excepția cazului în care lipsa discernământului îl pune în imposibilitatea de a-și manifesta voința.

(2) Nu este valabil consimțământul dat în considerarea promisiunii sau obținerii efective a unor foloase, indiferent de natura acestora. Reviste (2), Doctrină (1)

Situații speciale privind consimțământul părinților

Art. 464. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Dacă unul dintre părinții firești este necunoscut, mort, declarat mort, precum și dacă se află, din orice motiv, în imposibilitate de a-și manifesta voința, consimțământul celuilalt părinte este îndestulător. Când ambii părinți se află în una dintre aceste situații, adopția se poate încheia fără consimțământul lor Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Părintele sau părinții decăzuți din exercițiul drepturilor părintești ori cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești păstrează dreptul de a consimți la adopția copilului. În aceste cazuri, consimțământul celui care exercită autoritatea părintească este și el obligatoriu. Reviste (4), Doctrină (3)

(3) Persoana căsătorită care a adoptat un copil trebuie să consimtă la adopția aceluiași copil de către soțul său. Consimțământul părinților firești nu mai este necesar în acest caz. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Libertatea consimțământului părinților

Art. 465. - Reviste (1), Doctrină (4), Modele (1)

Părinții firești ai copilului sau, după caz, tutorele trebuie să consimtă la adopție în mod liber, necondiționat și numai după ce au fost informați în mod corespunzător asupra consecințelor adopției, în special asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de origine.

Darea și revocarea consimțământului părinților

Art. 466. - Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Consimțământul la adopție al părinților firești sau, după caz, al tutorelui poate fi dat numai după trecerea unui termen de 60 de zile de la data nașterii copilului. Doctrină (2)

(2) Consimțământul dat în condițiile alin. (1) poate fi revocat în termen de 30 de zile de la data exprimării lui. Reviste (1)

Refuzul părinților de a-și da consimțământul

Art. 467. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6)

În mod excepțional, instanța de tutelă poate trece peste refuzul părinților firești sau, după caz, al tutorelui de a consimți la adopție, dacă se dovedește, cu orice mijloc de probă, că acesta este abuziv și instanța apreciază că adopția este în interesul superior al copilului, ținând seama și de opinia acestuia, dată în condițiile legii, cu motivarea expresă a hotărârii în această privință.

Condițiile exprimării consimțământului

Art. 468. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (5), Modele (1)

Condițiile în care își exprimă consimțământul persoanele chemate să consimtă la adopție sunt reglementate prin lege specială. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 463 noul C. civ. preia, în mare parte reformulând, dispozițiile art. 11 și ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 273/2004.Precizăm doar că noua reglementare folosește sintagma de „obținere efectivă aunor foloase”, renunțându-se la vechea exprimare „efectuarea unei contraprestații” și chiar la distincția dintre momentul în care aceste contraprestații intervin (anterior sau ulterior adopției). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    972 A se vedea, exemplificativ: I. Albu, I. Reghini, P.A. Szabo, op. cit., p. 53; I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, op. cit., p. 494; Al. Bacaci, V.C. Dumitrache,V. Hageanu, op. cit., p. 237; M. Avram, Drept civil. Familia, op. cit., p. 423; E. Florian, Dreptul familiei, op. cit., 2010, p. 569. 
    973 Chestiunea adopției propriului copil firesc, în aparență de domeniul absurdului, nu este doar o ipoteză de școală, cu neputință de întâlnit în practica judiciară. Să nu uităm că filiația firească din afara căsătoriei există ca realitate biologică chiar dacă nu a fost stabilită potrivit legii, iar dacă părintele „natural” ar ezita să-și mărturisească filiația, dar nu-și poate înfrânge nici sentimentul datoriei, adopția ar fi soluția de compromis. Totuși, practica judiciară s-a confruntat rar cu astfel de stări de fapt. În cuprinsul uneia din deciziile de speță se arată că persoana care a cărei filiație paternă din afara căsătoriei a fost stabilită prin recunoașterea voluntară a tatălui nu poate fi adoptată de către acesta (Trib. Suprem, Secția civilă, decizia nr. 30/1973, în C.D. 1973, p. 252). Art. 7 alin. (2) din Convenția europeană în materia adopției de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967, la care țara noastră a aderat prin Legea nr. 15/1993, prevede posibilitatea adopției de către părintele firesc; cum am precizat în contextul cerinței privitoare la vârsta adoptatorului, România a făcut rezervă la dispozițiile art. 7 din Convenție.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Enumerare. Încuviințarea adopției presupune consimțământul acelor persoane față de care efectele filiației civile se vor produce în mod nemijlocit, anume consimțământul părinților firești ai adoptatului minor sau, după caz, al tutorelui, consimțământul adoptatului care a împlinit 10 ani, al adoptatorului sau al fiecăruia din soții adoptatori, precum și, în cazul adoptatorului căsătorit care adoptă singur, consimțământul la adopție al soțului acestuia; în ipoteza adopției copilului de către partenerul de viață al părintelui adoptiv [art. 6 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 273/2004, republicată], sunt incidente dispozițiile privitoare la adopția copilului de către soțul părintelui firesc sau adoptiv [art. 6 alin. (3) și (4) din aceeași lege]. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   a) părinților firești, sau, după caz, tutorelui copilului ai cărui părinți sunt decedați, necunoscuți, declarați morți sau dispăruți ori puși sub interdicție; consimțământul părinților firești este cerut numai în cazul adopției unui minor, nefiind necesar în situația adopției persoanei majo­re, a minorului care prin căsătorie a dobândit capacitate de exercițiu sau a minorului căruia i s-a recunoscut, în condițiile art. 40 NCC, capacitate deplină de exercițiu; consimțământul părinților este necesar ori de câte ori se adoptă copilul lor minor, fără a deosebi după cum acest copil este din căsătorie sau din afara căsătoriei, după cum părinții sunt căsătoriți, separați în fapt sau divorțați; de asemenea, po­trivit art. 464 alin. (3) NCC, consimțământul părinților firești nu mai este necesar în cazul adopției aceluiași copil de către soțul per­soanei adoptatoare; în vechea reglementare nu era obligatoriu con­simțământul tutorelui; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Consimțământul la adopție, care constituie una dintre condițiile de fond ale adop­ției, este cerut categoriilor de persoane expres și limitativ prevăzute de lege, și anume: a) părinților firești, sau, după caz, tutorelui copilului ai cărui părinți sunt decedați, necu­nos­cuți, declarați morți sau dispăruți ori puși sub interdicție; consimțământul părinților firești este cerut numai în cazul adopției unui minor, nefiind necesar în situația adopției per­soanei majore, a minorului care prin căsătorie a dobândit capacitate de exercițiu sau a mino­rului căruia i s-a recunoscut, în condițiile art. 40 NCC, capacitate deplină de exercițiu; con­simțământul părinților este necesar ori de câte ori se adoptă copilul lor minor, fără a deosebi după cum acest copil este din căsătorie sau din afara căsătoriei, după cum pă­rinții sunt căsătoriți, separați în fapt sau divorțați; de asemenea, potrivit art. 464 alin. (3) NCC, consimțământul părinților firești nu mai este necesar în cazul adopției aceluiași copil de către soțul persoanei adoptatoare; în vechea reglementare nu era obligatoriu con­simțământul tutorelui; b) copilului adoptat care a împlinit 10 ani; c) adoptatorului sau, după caz, soților din familia adoptatoare, când aceștia adoptă împreună; d) soțul celui care adoptă, cu excepția cazului în care lipsa discernământului îl pune în imposibilitatea de a-și manifesta voința; consimțământul acestui soț este necesar chiar dacă la momentul în­cu­viințării adopției soții ar fi despărțiți în fapt. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Data desfacerii căsătoriei
Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori
Dispoziții generale
Prezumția de paternitate
Recunoașterea copilului
Acțiuni privind filiația
Persoanele care pot fi adoptate
Persoanele care pot adopta
Consimțământul la adopție
Dispoziții comune
Realizarea lucrării cu materialele altuia
Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia
Înțelesul unor termeni
Dispoziții speciale
Dispoziții comune
Folosirea apelor
Picătura streșinii
Distanța și lucrările intermediare cerute pentru anumite construcții, lucrări și plantații
Reviste:
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Consimțământul la adopție
Consimțământul - actor important în procedura adopției
Aprecieri privind drepturile și îndatoririle părintelui în situația în care, după divorț, autoritatea părintească se exercită în mod unilateral de către celălalt părinte
Opinii privind semnificația juridică a expresiei "actele de stare civilă"
Suplinirea consimțământului părinților de către instanță în cazul abuzului de drept
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (I). Reglementarea legislativă anterioară
Opinia copilului și alte probleme de drept, cu privire specială asupra cazului Sorina
Recunoaștere hotărâre judecătorească străină. Diferența minimă de vârstă între adoptat și adoptator, element al ordinii publice de drept internațional privat român/Acknowledgment of foreign judgment. The minimum age difference between the adopted child and the adopter, a public order element of Romanian private international law
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta minorului cu privire la care a fost încuviințată adopția
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Modele:
Acțiune de desfacere a înfierii pentru lipsa consimțământului unuia dintre părinții firești.
Cerere de încuviințare a adopției.
;
se încarcă...