Condițiile morale și materiale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Condițiile de fond ale adopției - Persoanele care pot adopta -
Condițiile morale și materiale

Art. 461. - Reviste (1), Doctrină (6)

(1) Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanțiile morale și condițiile materiale necesare creșterii, educării și dezvoltării armonioase a copilului. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se atestă de către autoritățile competente, potrivit legii speciale.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În privința persoanelor care pot adopta, în afară de observația că, în mare parte, dispozițiile art. 459-462 noul C. civ. se regăsesc în art. 7 alin. (2) - (3), art. 8 alin. (3), art. 9 și 10 din Legea nr. 273/2004, remarcăm următoarele: 
    a) în ce privește diferența de vârstă, ipoteza de excepție, art. 460 alin. (2) noul C. civ. permite, pentru motive temeinice, odiferență de vârstă mai mică 18 ani, dar nu mai puțin de 16 ani (nu 15 ani, ca în reglementarea Legii nr. 273/2004); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Polisemantica termenului „familie” este chiar mai pronunțată în cuprinsul dispozițiilor Cărții aII-a, „Despre familie”: art. 316 C. civ.. face vorbire despre actele de dispoziție ale unuia dintre soți care pun în pericol grav „interesele familiei”, art. 321-324 C. civ.. stabilesc regimul juridic al „locuinței familiei”, art. 452 lit. b) C. civ.. enunță cerința creșterii și educării copilului într-un „mediu familial” ca unul din principiile adopției, art. 461 C. civ.. instituie condiții morale și garanții materiale privind „familia adoptatoare”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Aptitudinea de a adopta. În deplină concordanță cu principiul adopției în interesul superior al copilului, încuviințarea adopției presupune ca persoana sau familia adoptatoare să îndeplinească garanțiile morale și condițiile materiale necesare creșterii, educării și dezvoltării armonioase a copilului și, de asemenea, să dispună de abilități parentale [art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată], toate acestea dovedite prin atestatul eliberat adoptatorului potrivit art. 16 din Legea nr. 273/2004, republicată. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    În principiu, orice persoană poate deveni părinte adoptiv, indiferent de starea civilă, de sex, rasă naționalitate etc. A nu se înțelege că asemenea atribute ale persoanei, precum și altele, asemănătoare, de natură să individualizeze o anumită persoană, sunt cu totul irelevante. De pildă, în ceea ce privește sexul celui care dorește să devină părinte adoptator, ori de câte ori copilul urmează a fi adoptat de către o singură persoană, ar fi de analizat cu seriozitate motivația gestului; unele legislații interzic adopția între persoane de sex diferit, dar consideră de asemenea riscantă adopția între persoane de același sex996. Apoi, rasa, naționalitatea, chiar și credința religioasă a adoptatorului vor constitui criterii de eligibilitate, în promovarea principiului continuității în educarea copilului, ținând seama de originea sa etnică, lingvistică, religioasă și culturală [art. 452 lit. c) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Îndeplinirea garanțiilor și condițiilor se atestă de direcția generală de asistență socială și protecția copilului de la domiciliul adoptatorului sau al familiei adoptatoare, care eliberează un atestat de persoană/familie aptă să adopte. 
    Rezultatele evaluării adoptatorului sau ale familiei adoptatoare (ce re­­prezintă procesul prin care se realizează identificarea abilită­ți­­­lor pa­­rentale, se analizează îndeplinirea garanțiilor morale și a con­­­di­țiilor materiale ale adoptatorului sau familiei adoptatoare, pre­cum și pre­gătirea acestora pentru asumarea, în cunoștință de cauză, a rolului de părinte) se consemnează într-un raport final de eva­luare a capacității de a adopta a solicitantului, care conține și pro­pu­nerea privind eliberarea sau neeliberarea atestatului. Raportul se întocmește în maximum 120 de zile de la depunerea cererii de eva­luare și se comunică solicitantului. În cazul unui rezultat favorabil al evaluării, direcția emite dispoziția privind eliberarea atestatului. În cazul unui rezultat nefavorabil al evaluării, adoptatorul sau familia adoptatoare poate formula contestație în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea raportului. În cazul în care rezultatul evaluării nu este contestat în termenul prevăzut, direcția emite dispoziția privind neeliberarea atestatului. Contestația se depune și se înregistrează la direcția care a realizat evaluarea, aceasta având obligația ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației, să o transmită spre soluționare Oficiului. Contestația se transmite însoțită de copia dosarului persoanei/familiei în cauză. Con­testația se soluționează de către Oficiu în termen de 30 de zile de la înregistrare(351). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Recunoașterea de către minorul necăsătorit
Nulitatea absolută a recunoașterii
Nulitatea relativă a recunoașterii
Contestarea recunoașterii de filiație
Vârsta adoptatului
Pluralitatea de adoptați frați și surori
Interzicerea adopției între frați
Situația soților
Capacitatea și starea de sănătate
Diferența de vârstă
Condițiile morale și materiale
Adopția simultană sau succesivă
Persoanele care consimt la adopție
Situații speciale privind consimțământul părinților
Libertatea consimțământului părinților
Darea și revocarea consimțământului părinților
Refuzul părinților de a și da consimțământul
Condițiile exprimării consimțământului
Dobândirea lucrării de către proprietarul imobilului
Categoriile de lucrări
Prezumțiile în favoarea proprietarului imobilului
Reviste:
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta minorului cu privire la care a fost încuviințată adopția
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...