Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Căsătoria - Încheierea căsătoriei -
SECȚIUNEA 1
Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei Puneri în aplicare (1)

Consimțământul la căsătorie

Art. 271. - Legislație conexă (2), Reviste (14), Doctrină (6), Modele (1)

Căsătoria se încheie între bărbat și femeie prin consimțământul personal și liber al acestora. Reviste (2)

Vârsta matrimonială

Art. 272. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (8), Modele (1)

(1) Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soți au împlinit vârsta de 18 ani. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(2) Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviințarea părinților săi sau, după caz, a tutorelui și cu autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție minorul își are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinți refuză să încuviințeze căsătoria, instanța de tutelă hotărăște și asupra acestei divergențe, având în vedere interesul superior al copilului. Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(3) Dacă unul dintre părinți este decedat sau se află în imposibilitate de a-și manifesta voința, încuviințarea celuilalt părinte este suficientă. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(4) De asemenea, în condițiile art. 398, este suficientă încuviințarea părintelui care exercită autoritatea părintească. Reviste (2), Doctrină (1)

(5) Dacă nu există nici părinți, nici tutore care să poată încuviința căsătoria, este necesară încuviințarea persoanei sau a autorității care a fost abilitată să exercite drepturile părintești. Reviste (6), Doctrină (2)

Bigamia

Art. 273. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6), Modele (2), Comentarii expert (1)

Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită. Jurisprudență

Interzicerea căsătoriei între rude

Art. 274. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (8), Modele (1)

(1) Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum și între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv. Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanța de tutelă în a cărei circumscripție își are domiciliul cel care cere încuviințarea. Instanța se va putea pronunța pe baza unui aviz medical special dat în acest sens. Reviste (2), Doctrină (2)

(3) În cazul adopției, dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude prin adopție, cât și între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopției. Reviste (2), Doctrină (1)

Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră

Art. 275. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6)

Căsătoria este oprită între tutore și persoana minoră care se află sub tutela sa. Jurisprudență

Alienația și debilitatea mintală

Art. 276. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5), Modele (1), Comentarii expert (1)

Este interzis să se căsătorească alienatul mintal și debilul mintal.

Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria

Art. 277. - Reviste (15), Doctrină (5)

(1) Este interzisă căsătoria dintre persoane de același sex. Reviste (9), Doctrină (1)

(2) Căsătoriile dintre persoane de același sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetățeni români, fie de cetățeni străini nu sunt recunoscute în România. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Reviste (14), Doctrină (1)

(3) Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de același sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetățeni români, fie de cetățeni străini nu sunt recunoscute în România. Reviste (12), Doctrină (1)

(4) Dispozițiile legale privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rămân aplicabile. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Reviste (13), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Încheierea căsătoriei de către persoanele care nu au împlinit 18 ani - Marian Orzață
Pentru a ca instanța de tutelă să autorizeze această căsătorie este necesar un aviz medical care să ateste situația în care se află minorul și faptul că acesta prezintă o dezvoltare psiho-somatică corespunzătoare pentru încheierea căsătoriei. Avizul medical trebuie să fie prealabil încuviințării părinților și autorizării instanței de tutelă.
Conform art. 46 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă aprobată prin H.G. 64/2011, încuviințarea căsătoriei minorilor de către părinți ori, după caz, de către tutore se face printr-o declarație dată la S.P.C.L.E.P. sau primăria competentă odată cu declarația de căsătorie; dacă părinții ori, după caz, tutorele locuiesc/locuiește în altă localitate decât cea în care se încheie căsătoria, încuviințarea se dă la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din localitatea de domiciliu a acestora, care o înaintează de îndată la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei competente pentru încheierea căsătoriei ori se poate prezenta o declarație pe proprie răspundere, autentificată, din care să rezulte că părintele este de acord cu încheierea căsătoriei de către copilul său minor, care a împlinit vârsta de 16 ani.
[ Mai mult... ]

Noțiunea de rudenie firescă și stabilirea gradului de rudenie în linie colaterală - Marian Orzață
Rudenia firescă în linie dreaptă este legătura bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană.
Rudenia firescă în linie colaterală este legătura bazată pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun.
[ Mai mult... ]

Principiul monogamiei - Marian Orzață
Codul civil consacră principliul monogamiei, conform căriua nu se admite contemporaneitatea a două sau mai multe căsătorii. Se pot căsători astfel doar persoanele necăsătorite, divorțate (după rămânerea definitivă a hotîrârii de divorț) sau văduve. Este interzisă astfel bigamia și implicit poligamia cu cele două forme ale sale: poliginia (căsătoria unui bărbat cu mai multe femei) și poliandria (căsătoria unei femei cu mai mulți bărbați).
Din punct de vedere civil, conform art. 293 Cod civil, căsătoria încheiată de către o persoană deja căsătorită este lovită de nulitate absolută, principiul monogamiei fiind de ordine publică.
[ Mai mult... ]

Terminologie, justificare, sancțiune - alienatul și debilul mintal - Marian Orzață
Din cauza incompetenței psihice de a acționa în mod critic și predictiv și de conștientiza care sunt consecințele social-juridice rezultate din exercitarea drepturilor și obligațiilor civile, alienatul și debilul mintal nu pot exprima un consimțământ valabil la căsătorie.
De asemenea, această interdicție poatea avea și rolul de a preveni nașterea unor copii cu deficiențe mintale.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    S-a considerat necesar, față de reglementarea din Codul familiei, menționarea expresă, într-o secțiune consacrată special condițiilor de fond pentru încheierea căsătoriei și într-o nouă formulare, aprimei dintre acestea, anume consimțământul viitorilor soți (care trebuie să fie „personal și liber”, subl.ns.), în acord cu dispozițiile constituționale ale art. 48 alin. (1) și cu prevederile din actele internaționale la care România este parte. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Potrivit celor cuprinse în art. 266 alin. (2), (3) și (5) C. civ.., promisiunea maritală reciprocă este supusă condițiilor de fond cerute pentru căsătorie – cu excepția avizului medical și aautorizării instanței de tutelă. Pe cale de consecință, din aplicarea prin analogie aprevederilor art. 271-277 C. civ.. referitoare la condițiile de fond pentru căsătoriei, logodna presupune îndeplinirea următoarelor cerințe de fond: [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiune. În materie de acte juridice în general, noțiunea „consimțământ” are o dublă semnificație, desemnând atât manifestarea de voință a unei persoane cu intenția de a produce efecte juridice, cât și întâlnirea concordantă a voințelor, acordul voințelor, pentru a crea între ele un raport juridic (a se vedea Gh. Beleiu, în P. Cosmovici (coordonator), Tratat de drept civil. Vol. I. Partea generală, Ed. Academiei R.S.R., București, 1989, p. 174). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Vom grupa elementele intrinseci ale actului juridic al căsătoriei, prevăzute expres și imperativ în cuprinsul art. 271-277 C. civ.., în cerințe de fond, a căror prezență este indispensabilă – anume, consimțământul la căsătorie și vârsta matrimonială – pe de o parte, și impedimente, a căror existență împiedică încheierea căsătoriei – bigamia, rudenia, starea de tutelă, alienația și debilitatea mintală, lipsa diferenței biologice de sex – pe de altă parte80. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   41. Noțiune. Enumerare. Condițiile de fond cerute pentru încheie­rea valabilă a căsătoriei reprezintă acele împrejurări care trebuie să existe la încheierea căsătoriei, pentru ca aceasta să se poată realiza în mod valabil(44). 
    Condițiile de fond sunt expres prevăzute de art. 271-277 NCC. Este vorba de condiții pozitive, și anume: consimțământul la căsătorie, vârsta matrimonială, diferența de sex, și de condiții negative, și anume: lipsa impedimentelor la căsătorie, ca starea de persoană căsătorită, rudenia, alienația sau debilitatea mintală, tutela. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Controlul exercitării tutelei
Încetarea tutelei
Dispoziții comune
Nulitatea persoanei juridice
Înregistrarea persoanei juridice
Capacitatea de folosință a persoanei juridice
Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice
Dispoziții generale
Dizolvarea persoanei juridice
Dispoziții speciale
Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei
Formalitățile pentru încheierea căsătoriei
Nulitatea absolută a căsătoriei
Nulitatea relativă a căsătoriei
Efectele nulității căsătoriei
Dispoziții comune
Regimul comunității legale
Regimul separației de bunuri
Regimul comunității convenționale
Modificarea regimului matrimonial
Cazurile de divorț
Reviste:
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Reglementarea logodnei în dreptul român
Parteneriatele civile înregistrate - o necesitate normativă?1/Les partenariats civils enregistres - une necessite normative?/Registered civil partnerships - a normative necessity?
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Ce lege guvernează nulitatea căsătoriei și efectele acestei nulități conform dispozițiilor din Codul civil român?
Opinii privind reglementarea logodnei în Codul Civil român
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 277 alin. (2) și (4) din Codul civil. Opinie separată
Infracțiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal. Monogamia vs. poligamia
Pactele civile de solidaritate
Ipostaze ale abuzului de drept în materia căsătoriei
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Modele:
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model general)
Cerere pentru autorizarea căsătoriei minorului care a împlinit vârsta de 16 ani
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model 2 - căsătorie anterioară nedesfăcută)
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 534/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 277 alin. (2) și (4) din Codul civil
Legislație conexă :
Convenția privind consimțămîntul la căsătorie, vîrsta minimă pentru căsătorie și înregistrarea căsătoriilor din 10.12.1962 *)
Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 16.12.1966 *)
Codul Penal din 2009
;
se încarcă...