Condițiile de fond ale adopției | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Rudenia - Adopția -
SECȚIUNEA a 2-a

Condițiile de fond ale adopției
Legislație conexă (2)

§1. Persoanele care pot fi adoptate

Vârsta adoptatului

Art. 455. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6), Modele (2)

(1) Copilul poate fi adoptat până la dobândirea capacității depline de exercițiu. Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, poate fi adoptată, în condițiile legii, și persoana care a dobândit capacitate deplină de exercițiu, dacă a fost crescută în timpul minorității de către cel care dorește să o adopte. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Pluralitatea de adoptați - frați și surori

Art. 456. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6)

Adopția fraților, indiferent de sex, de către persoane sau familii diferite se poate face numai dacă acest lucru este în interesul lor superior.

Interzicerea adopției între frați

Art. 457. - Reviste (1), Doctrină (4)

Adopția între frați, indiferent de sex, este interzisă.

Situația soților

Art. 458. - Reviste (1), Doctrină (4)

Adopția a 2 soți sau foști soți de către același adoptator sau familie adoptatoare, precum și adopția între soți sau foști soți sunt interzise.

§2. Persoanele care pot adopta

Capacitatea și starea de sănătate

Art. 459. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6)

Persoanele care nu au capacitate deplină de exercițiu, precum și persoanele cu boli psihice și handicap mintal nu pot adopta.

Diferența de vârstă

Art. 460. - Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Adoptatorul trebuie să fie cu cel puțin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate încuviința adopția chiar dacă diferența de vârstă dintre adoptat și adoptator este mai mică decât 18 ani, dar nu mai puțin de 16 ani. Reviste (2)

Condițiile morale și materiale

Art. 461. - Reviste (1), Doctrină (6)

(1) Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanțiile morale și condițiile materiale necesare creșterii, educării și dezvoltării armonioase a copilului. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se atestă de către autoritățile competente, potrivit legii speciale.

Adopția simultană sau succesivă

Art. 462. - Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan și nici succesiv, cu excepția cazului în care sunt soț și soție. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, o nouă adopție poate fi încuviințată atunci când: Jurisprudență, Reviste (1)

a) adoptatorul sau soții adoptatori au decedat; în acest caz, adopția anterioară se consideră desfăcută pe data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a noii adopții; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

b) adopția anterioară a încetat din orice alt motiv. Reviste (2)

(3) Două persoane de același sex nu pot adopta împreună.

§3. Consimțământul la adopție

Persoanele care consimt la adopție

Art. 463. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5)

(1) Pentru încheierea unei adopții este necesar consimțământul următoarelor persoane: Reviste (1), Doctrină (1)

a) părinții firești ori, după caz, tutorele copilului ai cărui părinți firești sunt decedați, necunoscuți, declarați morți sau dispăruți ori puși sub interdicție, în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1), Modele (1)

b) adoptatul care a împlinit 10 ani; Reviste (2), Doctrină (1)

c) adoptatorul sau, după caz, soții din familia adoptatoare, când aceștia adoptă împreună; Reviste (2), Doctrină (1)

d) soțul celui care adoptă, cu excepția cazului în care lipsa discernământului îl pune în imposibilitatea de a-și manifesta voința.

(2) Nu este valabil consimțământul dat în considerarea promisiunii sau obținerii efective a unor foloase, indiferent de natura acestora. Reviste (2), Doctrină (1)

Situații speciale privind consimțământul părinților

Art. 464. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Dacă unul dintre părinții firești este necunoscut, mort, declarat mort, precum și dacă se află, din orice motiv, în imposibilitate de a-și manifesta voința, consimțământul celuilalt părinte este îndestulător. Când ambii părinți se află în una dintre aceste situații, adopția se poate încheia fără consimțământul lor Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Părintele sau părinții decăzuți din exercițiul drepturilor părintești ori cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești păstrează dreptul de a consimți la adopția copilului. În aceste cazuri, consimțământul celui care exercită autoritatea părintească este și el obligatoriu. Reviste (4), Doctrină (3)

(3) Persoana căsătorită care a adoptat un copil trebuie să consimtă la adopția aceluiași copil de către soțul său. Consimțământul părinților firești nu mai este necesar în acest caz. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Libertatea consimțământului părinților

Art. 465. - Reviste (1), Doctrină (4), Modele (1)

Părinții firești ai copilului sau, după caz, tutorele trebuie să consimtă la adopție în mod liber, necondiționat și numai după ce au fost informați în mod corespunzător asupra consecințelor adopției, în special asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de origine.

Darea și revocarea consimțământului părinților

Art. 466. - Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Consimțământul la adopție al părinților firești sau, după caz, al tutorelui poate fi dat numai după trecerea unui termen de 60 de zile de la data nașterii copilului. Doctrină (2)

(2) Consimțământul dat în condițiile alin. (1) poate fi revocat în termen de 30 de zile de la data exprimării lui. Reviste (1)

Refuzul părinților de a-și da consimțământul

Art. 467. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6)

În mod excepțional, instanța de tutelă poate trece peste refuzul părinților firești sau, după caz, al tutorelui de a consimți la adopție, dacă se dovedește, cu orice mijloc de probă, că acesta este abuziv și instanța apreciază că adopția este în interesul superior al copilului, ținând seama și de opinia acestuia, dată în condițiile legii, cu motivarea expresă a hotărârii în această privință.

Condițiile exprimării consimțământului

Art. 468. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (5), Modele (1)

Condițiile în care își exprimă consimțământul persoanele chemate să consimtă la adopție sunt reglementate prin lege specială. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolele 455-458 noul C. civ. reiau, în fapt, conținutul normativ al art. 5 alin. (2) - (3), art. 8 alin. (1) - (3) din Legea nr. 273/2004, în ceea ce privește persoanele care pot sau nu să fie adoptate (vârsta adoptatului, adopția fraților împreună, interzicerea adopției între frați ori între soți sau foștii soți, precum și adopția soților sau a foștilor soți de către același adoptator ori familie adoptatoare). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Ocupându-se de exigențele de fond ale adopției, în cuprinsul art. 455-468 C. civ.., art. 6-15 din Legea nr. 273/2004, republicată, legiuitorul ainstituit oserie de cerințe de fond – „condiții de fond pozitive”, cum sunt numite uneori în literatură950 – și, de asemenea, astabilit impedimentele la adopție – întâlnite și sub denumirea „condiții de fond negative”951 – adică acele împrejurări în prezența cărora adopția este interzisă. 
    950 Al. Bacaci, V.C. Dumitrache, C. Hageanu, op. cit., p. 230; 
    951 Ibidem.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Regula adoptatului copil. Adopția constituie o formă de ocrotire alternativă ocrotirii părintești – este ceea ce rezultă implicit din cele statuate cu titlu de principii ale materiei (art. 452 noul C. civ.) – astfel se explică regula conform căreia adoptatul trebuie să fie copil, adică o persoană minoră și lipsită de capacitate deplină de exercițiu. 
    Este de precizat că nu poate fi adoptat copilul ai cărui părinți firești nu au împlinit vârsta de 14 ani (art. 10 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată); se înțelege, cauza de împiedicare are caracter vremelnic și se stinge de îndată ce părintele sau părinții minori împlinesc 14 ani. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Încuviințarea adopției este supusă unor exigențe dictate de finalitatea instituției, anume asigurarea protecției alternative ocrotirii părintești a copilului. Dacă, teoretic cel puțin, oricine poate deveni părinte firesc, nu oricine poate deveni părinte adoptiv, ci doar acele persoane care îndeplinesc cerințe anume stabilite de lege; apoi, din punctul de vedere al adoptatului, măsura adopției, ca formă alternativă de protecție este indicată, deci posibilă, numai în prezența cumulativă a câtorva condiții. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   454. Reglementare. Adopția se încuviințează atunci când sunt înde­plinite toate cerințele de fond și de formă prevăzute de lege. Condițiile adopției sunt reglementate în art. 455-468 NCC. Procedura concretă își găsește reglementarea în cuprinsul Legii nr. 273/2004, republicată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Regimul comunității legale
Regimul separației de bunuri
Regimul comunității convenționale
Modificarea regimului matrimonial
Cazurile de divorț
Efectele divorțului
Stabilirea filiației
Reproducerea umană asistată medical cu terț donator
Situația legală a copilului
Dispoziții generale
Condițiile de fond ale adopției
Efectele adopției
Încetarea adopției
Despre distincția bunurilor
Produsele bunurilor
Conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată
Apărarea dreptului de proprietate privată
Dispoziții generale
Accesiunea imobiliară naturală
Accesiunea imobiliară artificială
Accesiunea mobiliară
Reviste:
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Consimțământul la adopție
Consimțământul - actor important în procedura adopției
Adopțiile simultane și succesive. Comentariul art. 6 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
Recunoaștere hotărâre judecătorească străină. Diferența minimă de vârstă între adoptat și adoptator, element al ordinii publice de drept internațional privat român/Acknowledgment of foreign judgment. The minimum age difference between the adopted child and the adopter, a public order element of Romanian private international law
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (II). Reglementarea legislativă actuală
Aprecieri privind drepturile și îndatoririle părintelui în situația în care, după divorț, autoritatea părintească se exercită în mod unilateral de către celălalt părinte
Interesul superior al copilului/L'intérêt superieur de l'enfant/Child's best interest
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta minorului cu privire la care a fost încuviințată adopția
Opinii privind semnificația juridică a expresiei "actele de stare civilă"
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Modele:
Cerere de încuviințare a adopției.
Acțiune de desfacere a înfierii pentru lipsa consimțământului unuia dintre părinții firești.
Cerere de încuviințare a adopției internaționale^1
Legislație conexă :
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
;
se încarcă...