Clauza de preciput | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Alegerea regimului matrimonial -
Clauza de preciput Reviste (1)

Art. 333. - Reviste (11), Doctrină (9), Modele (8), Librăria Indaco (4)

(1) Prin convenție matrimonială se poate stipula ca soțul supraviețuitor să preia fără plată, înainte de partajul moștenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deținute în devălmășie sau în coproprietate. Clauza de preciput poate fi stipulată în beneficiul fiecăruia dintre soți sau numai în favoarea unuia dintre ei. Reviste (7), Doctrină (1)

(2) Clauza de preciput nu este supusă raportului donațiilor, ci numai reducțiunii, în condițiile art. 1.096 alin. (1) și (2). Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a urmări, chiar înainte de încetarea comunității, bunurile ce fac obiectul clauzei. Reviste (5), Doctrină (1)

(4) Clauza de preciput devine caducă atunci când comunitatea încetează în timpul vieții soților, când soțul beneficiar a decedat înaintea soțului dispunător ori când aceștia au decedat în același timp sau când bunurile care au făcut obiectul ei au fost vândute la cererea creditorilor comuni. Reviste (7), Doctrină (1)

(5) Executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent. Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Instituție de inspirație franceză, nou reglementată în dreptul nostru, clauza de preciput reprezintă, în fapt, un acord de voință al soților ori al viitorilor soți, conținut în convenția matrimonială, prin care soțul supraviețuitor are dreptul de a prelua, fără plată, înainte de partajul moștenirii, unul sau mai multe bunuri comune, deținute în devălmășie sau în coproprietate de către soți. 
    Articolul 333 noul C. civ. stabilește, în continuarea definiției care se desprinde din alin. (1), configurarea juridică a acestei noi instituții. Astfel, clauza de preciput: [ Mai mult... ] 

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    Prin convenție matrimonială se poate stipula ca soțul supraviețuitor să preia fără plată, înainte de partajul moștenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deținute în devălmășie sau în coproprietate [art. 333 noul C. civ.].101 Clauza de preciput poate fi stipulată în beneficiul fiecăruia dintre soți sau numai în favoarea unuia dintre ei. Este vorba despre oclauză aconvenției matrimoniale, un acord de voință între soți, supus condițiilor de validitate aconvențiilor, în general, și aconvențiilor matrimoniale, în special. 
    101 A se vedea I. Popa, Clauza de preciput, în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2011, p. 168-183.
[ Mai mult... ]
 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    358 Etimologic, „preciput” provine, se pare, din latinescul praecipio, ere,însemnând „a apuca înainte” (Gh. Guțu, Dicționar latin-român, ed. a II-a, Ed. Științifică, București, 1973, p. 415). În sensul că originile acestui termen sunt incerte, posibil cu rădăcini în cuvintele latinești prae (înainte) și capio,-ere (a lua), ori din prae și caput,-itis (capital) sau, în fine, din praebeo,-ere (a oferi, a furniza), a se vedea Ph. Malaurie, L. Aynès, op. cit., p. 310, nota nr. 32. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    d) includerea clauzei de preciput (definită de art. 333 C. civ.. ca fiind stipulația prin care soțul supraviețuitor preia fără plată, înainte de partajul moștenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deținute în devălmășie sau în coproprietate). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Natura juridică a clauzei de preciput. Spre deosebire de reglementarea franceză în materie (de unde instituția a fost receptată), care în art. 1516 din Codul civil francez statuează cu claritate că preciputul nu este privit ca o donație, ci drept o convenție matrimonială și între asociați, legiuitorul român nu a calificat expres această construcție juridică. Clauza de preciput ar putea fi privită drept un avantaj matrimonial conferit soțului supraviețuitor, rezultant al funcționării regimului matrimonial și asimilabil, dintr-o anumită perspectivă, unei operații de partaj (a se vedea Fr. Terré, Ph. Simler, Les régimes matrimoniaux, p. 595; pentru dezvoltări privind fizionomia specifică a acestei instituții juridice, a se vedea și C. Nicolescu, Regimurile matrimoniale convenționale, p. 208 și urm.; C.M. Crăciunescu, D. Lupașcu, Reglementarea clauzei de preciput în noul Cod civil român, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 71/2011, în PR nr. 8/2011, p. 39 și urm.; G.C. Frențiu, Familia, p. 188 și urm.). O teorie similară a fost dezvoltată recent în doctrina română, preciputul fiind considerat o clauză de lichidare parțială a regimului matrimonial, care generează un avantaj matrimonial, fără a fi însă o liberalitate (a se vedea M. Avram, Familia, p. 329-331). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Drepturile soților asupra locuinței închiriate
Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Contribuția soților
Munca în gospodărie
Veniturile din profesie
Dreptul la compensație
Convenția matrimonială
Încheierea convenției matrimoniale
Simulația convenției matrimoniale
Obiectul convenției matrimoniale
Clauza de preciput
Publicitatea convenției matrimoniale
Inopozabilitatea convenției matrimoniale
Modificarea convenției matrimoniale
Încheierea convenției matrimoniale de către minor
Nulitatea convenției matrimoniale
Condiții
Separația judiciară de bunuri
Efectele între soți
Efectele față de terți
Motive de divorț
Reviste:
Clauza de preciput - Instituție nou introdusă în Codul civil
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil român
Principalele controverse privind clauza de preciput
Clauza de preciput (I)
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil. Abordare comparativă (II)
Clauza de preciput (II)
Clauza de preciput - natura juridică
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil. Abordare comparativă (I)
Dacă nu este liberalitate, atunci ce este clauza de preciput?
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil. Abordare comparativă (III)
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegearea regimului separației de bunuri
Convenție matrimonială între soți privind alegearea regimului separației de bunuri
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
Referințe în cărți:
Moștenirea în noul Cod civil - Studii teoretice și practice - Ediția a II-a, revăzută și adăugită
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
;
se încarcă...