Cazurile de divorț | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Căsătoria - Desfacerea căsătoriei -
SECȚIUNEA 1
Cazurile de divorț

§1. Dispoziții generale

Motive de divorț

Art. 373. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (9), Modele (1), Librăria Indaco (5)

Divorțul poate avea loc: Jurisprudență

a) prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4), Modele (2)

b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (5), Modele (2)

c) la cererea unuia dintre soți, după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (4), Modele (1)

d) la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5), Modele (1)

§2. Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară Puneri în aplicare (1)

Condiții

Art. 374. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (9), Modele (2), Proceduri (1), Librăria Indaco (5)

(1) Divorțul prin acordul soților poate fi pronunțat indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă există sau nu copii minori rezultați din căsătorie. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Divorțul prin acordul soților nu poate fi admis dacă unul dintre soți este pus sub interdicție. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(3) Instanța este obligată să verifice existența consimțământului liber și neviciat al fiecărui soț. Jurisprudență, Doctrină (1)

§3. Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială Puneri în aplicare (1), Comentarii expert (1)

Condiții

Art. 375. - Puneri în aplicare (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (7), Modele (1), Librăria Indaco (8)

(1) Dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, ofițerul de stare civilă ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților, eliberându-le un certificat de divorț, potrivit legii. Reviste (6), Doctrină (4)

(2) Divorțul prin acordul soților poate fi constatat de notarul public și în cazul în care există copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, dacă soții convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorț, exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, stabilirea locuinței copiilor după divorț, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare dintre copii, precum și stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor. Dacă din raportul de anchetă socială rezultă că acordul soților privind exercitarea în comun a autorității părintești sau cel privind stabilirea locuinței copiilor nu este în interesul copilului, sunt aplicabile prevederile art. 376 alin. (5). Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (4), Modele (4)

(3) Dispozițiile art. 374 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător. Reviste (2)

Procedura

Art. 376. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6), Librăria Indaco (7)

(1) Cererea de divorț se depune de soți împreună. Ofițerul de stare civilă sau notarul public înregistrează cererea și le acordă un termen de reflecție de 30 de zile. Reviste (7)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), cererea de divorț se poate depune la notarul public și prin mandatar cu procură autentică. Reviste (6), Doctrină (1)

(3) La expirarea acestui termen, soții se prezintă personal, iar ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public verifică dacă soții stăruie să divorțeze și dacă, în acest sens, consimțământul lor este liber și neviciat. Reviste (4)

(4) Dacă soții stăruie în divorț, ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public eliberează certificatul de divorț fără să facă vreo mențiune cu privire la culpa soților. Reviste (3), Doctrină (1)

(5) Dispozițiile art. 383 alin. (1) și (3) se aplică în mod corespunzător. Dacă soții nu se înțeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorț ori, în cazul prevăzut la art. 375 alin. (2), asupra exercitării în comun a drepturilor părintești, ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public emite o dispoziție de respingere a cererii de divorț și îndrumă soții să se adreseze instanței de judecată, potrivit prevederilor art. 374. Reviste (5), Doctrină (1), Proceduri (1)

(6) Soluționarea cererilor privind alte efecte ale divorțului asupra cărora soții nu se înțeleg este de competența instanței judecătorești. Reviste (4), Doctrină (1)

Mențiunea în actul de căsătorie

Art. 377. - Puneri în aplicare (1), Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Când cererea de divorț este depusă la primăria unde s-a încheiat căsătoria, ofițerul de stare civilă, după emiterea certificatului de divorț, face cuvenita mențiune în actul de căsătorie. Doctrină (1)

(2) În cazul depunerii cererii la primăria în a cărei rază teritorială soții au avut ultima locuință comună, ofițerul de stare civilă emite certificatul de divorț și înaintează, de îndată, o copie certificată de pe acesta la primăria locului unde s-a încheiat căsătoria, spre a se face mențiune în actul de căsătorie. Doctrină (1)

(3) În cazul constatării divorțului de către notarul public, acesta emite certificatul de divorț și înaintează, de îndată, o copie certificată de pe acesta la primăria locului unde s-a încheiat căsătoria, spre a se face mențiune în actul de căsătorie. Reviste (2)

Refuzul ofițerului de stare civilă sau notarului public

Art. 378. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (8), Librăria Indaco (3)

(1) Dacă nu sunt îndeplinite condițiile art. 375, ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public respinge cererea de divorț. Reviste (2)

(2) Împotriva refuzului ofițerului de stare civilă sau notarului public nu există cale de atac, dar soții se pot adresa cu cererea de divorț instanței de judecată, pentru a dispune desfacerea căsătoriei prin acordul lor sau în baza unui alt temei prevăzut de lege. Reviste (3), Doctrină (1), Modele (1)

(3) Pentru repararea prejudiciului prin refuzul abuziv al ofițerului de stare civilă sau notarului public de a constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților și de a emite certificatul de divorț, oricare dintre soți se poate adresa, pe cale separată, instanței competente. Reviste (2), Doctrină (1)

§4. Divorțul din culpă

Condiții

Art. 379. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (9), Modele (1), Librăria Indaco (3)

(1) În cazul prevăzut la art. 373 lit. b), divorțul se poate pronunța dacă instanța stabilește culpa unuia dintre soți în destrămarea căsătoriei. Cu toate acestea, dacă din probele administrate rezultă culpa ambilor soți, instanța poate pronunța divorțul din culpa lor comună, chiar dacă numai unul dintre ei a făcut cerere de divorț. Dacă culpa aparține în totalitate reclamantului, sunt aplicabile prevederile art. 388. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3), Modele (1)

(2) În ipoteza prevăzută de art. 373 lit. c), divorțul se pronunță din culpa exclusivă a soțului reclamant, cu excepția situației în care pârâtul se declară de acord cu divorțul, când acesta se pronunță fără a se face mențiune despre culpa soților. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3), Modele (1)

Continuarea acțiunii de divorț

Art. 380. - Reviste (4), Doctrină (7), Librăria Indaco (2)

(1) În situația prevăzută la art. 379 alin. (1), dacă soțul reclamant decedează în timpul procesului, moștenitorii săi pot continua acțiunea de divorț. Doctrină (1)

(2) Acțiunea continuată de moștenitori este admisă numai dacă instanța constată culpa exclusivă a soțului pârât. Reviste (2)

§5. Divorțul din cauza stării sănătății unui soț

Condițiile divorțului

Art. 381. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (5), Modele (1), Librăria Indaco (2)

În cazul prevăzut la art. 373 lit. d), desfacerea căsătoriei se pronunță fără a se face mențiune despre culpa soților.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Divorțul prin acordul soților prin procedură notarială - Raluca Rizea
Dacă soții sunt de acord cu divorțul, se pot prezenta în vederea desfacerii căsătoriei la notarul public de la locul încheierii căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților care poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților eliberându-le un certificate de divorț, potrivit legii.
Divorțul prin acordul soților poate fi constatat de notarul public și în cazul în care există copii minori (din căsătorie sau din afara căsătoriei, naturali și/sau adoptati), numai atunci când:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Dispoziții privitoare la divorț întâlnim și în Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, respectiv în art. 373-404.Acesta consacră următoarele forme ale divorțului: divorțul prin acordul soților pe cale judiciară; divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedura notarială; divorțul din culpă și divorțul din cauza stării sănătății unui soț. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Regimul matrimonial ales, convențional sau legal, este, așa cum precizam anterior (a se vedea nota de la art. 339-340 noul C. civ.), un regim mutabil, putând fi înlocuit cu un alt regim sau cel existent, modificat, fie în temeiul convenției părților (încheiată după cel puți 1 an de la data căsătoriei – potrivit art. 369 noul C. civ.), fie în baza hotărârii judecătorești (art. 370 noul C. civ.). 
    În ceea ce privește modificarea convențională a regimului matrimonial, facem precizarea că, potrivit alin. (2)-(3) ale art. 369 noul C. civ., creditorii prejudiciați prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial pot introduce acțiune revocatorie, în termen de 1 an, calculat diferit, după caz, de la data îndeplinirii formalităților de publicitate ori de la data la care au luat cunoștință de aceste modificări pe altă cale, aceștia putând invoca oricând, pe cale de excepție, inopozabilitatea modificării ori a lichidării regimului matrimonial, atunci când aceste operațiuni au fost făcute în frauda intereselor lor. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    639 Avem în vedere efectele patrimoniale posibile ale divorțului din culpa exclusivă aunuia dintre soți și care, dacă e să ținem seama de natura umană – și nu avem cum oignora – sunt descurajante: prestația compensatorie la care poate fi obligat soțul exclusiv vinovat de divorț după ocăsnicie care adurat cel puțin 20 de ani pentru acompensa un dezechilibru semnificativ cauzat condițiilor de trai ale celuilalt soț (art. 390 C. civ..) și, distinct de această prestație, obligația soțului exclusiv în culpă de aplăti despăgubiri pentru prejudiciul încercat de celălalt prin desfacerea căsătoriei (art. 388 C. civ..). Din punctul nostru de vedere legiuitorul aprocedat cu înțelepciune; în fond, perspectiva divorțului cu urmările sale pecuniare deloc neglijabile ar putea fi (ar trebui) receptat, teoretic cel puțin, ca îndemn la un comportament conjugal, intrafamilial rezonabil, acceptabil pentru fiecare din membrii cuplului, care să nu furnizeze niciunuia dintre soți „avantajele” motivelor de divorț din culpa exclusivă aceluilalt. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Noua reglementare prezintă, spre deosebire de vechiul Cod al familiei, în art. 373, enumerarea motivelor de divorț. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Noțiune. Ca și în cazul reglementării anterioare [art. 37 alin. (2) Codul familiei.], noul Cod civil prevede, în art. 259 alin. (6): „Căsătoria poate fi desfăcută prin divorț, în condițiile legii” (a se vedea supra comentariul acestui text). Divorțul poate fi definit ca acea formă de disoluție acăsătoriei, care constă în desfacerea ei, cu efecte pentru viitor, prin acordul soților sau pe cale judecătorească. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei
Formalitățile pentru încheierea căsătoriei
Nulitatea absolută a căsătoriei
Nulitatea relativă a căsătoriei
Efectele nulității căsătoriei
Dispoziții comune
Regimul comunității legale
Regimul separației de bunuri
Regimul comunității convenționale
Modificarea regimului matrimonial
Cazurile de divorț
Efectele divorțului
Stabilirea filiației
Reproducerea umană asistată medical cu terț donator
Situația legală a copilului
Dispoziții generale
Condițiile de fond ale adopției
Efectele adopției
Încetarea adopției
Despre distincția bunurilor
Produsele bunurilor
Reviste:
Considerații privind divorțul soților prin procedura notarială
Contribuții la studiul divorțului prin procedură notarială
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Aspecte teoretice și practice privind culpa în desfacerea căsătoriei
Ipoteze speciale ce devin normalitate prin repetabilitatea lor în cadrul procedurii divorțului pe cale notarială
Din nou despre prestația compensatorie și dreptul la despăgubiri. Trecut și viitor sau între sancțiune și recompensă
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei, ediția 6
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Modele:
Cerere de divorț.
Cerere de divorț când ambele părți sunt de acord cu desfacerea căsătoriei.
Acțiune de divorț prin acordul soților
Acțiune de divorț din culpă^1, pentru motive temeinice
Acțiune de divorț din culpa exclusivă a reclamantului (după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani)
Acțiune de divorț din cauza stării sănătății unui soț
ÎNCHEIERE DE RESPINGERE A CERERII DE DIVORȚ
Acțiune de divorț, prin care se cere și încredințarea copiilor, păstrarea numelui de familie, împărțirea bunurilor comune și atribuirea spațiului locativ.
ADRESĂ DE SESIZARE A AUTORITĂȚII CARE VA EFECTUA ANCHETA PSIHOSOCIALĂ
CERERE DE DIVORȚ
Proceduri:
Procedură privind desfacerea căsătoriei
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Desfacerea căsătoriei prin divorț
Divorțul prin procedură notarială. Studii teoretice și practice
Dreptul familiei
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
Teste-grilă pentru examenele de an, licență și admitere în profesiile juridice. Drept civil. Drept procesual civil
Partajul bunurilor comune ale soților
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
Legislație conexă :
Codul de procedură civilă din 2010
Ordonanța de urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă din 26.01.2011
Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă
Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, din 24.07.2013
;
se încarcă...