Categorii de persoane juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana juridică - Dispoziții generale -
Categorii de persoane juridice

Art. 189. - Reviste (3), Doctrină (6)

Persoanele juridice sunt de drept public sau de drept privat.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă art. 189, 190, 191. Legea reglementează două categorii de persoane juridice: a) de drept public și b) de drept privat. Persoanele de drept privat se pot constitui în formele permise de lege (e.g. Legea nr. 31/1990) de orice persoană/persoane. Persoanele de drept public iau ființă prin lege sau prin actele administrației publice centrale sau locale. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    674 Coroborând prevederile art. 189 C. proc. civ.. cu cele ale art. 148 C. proc. civ.. referitoare la condițiile generale ale oricărei cereri adresate instanțelor judecătorești, rezultă că cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă: arătarea instanței căreia i-a fost adresată; numele, prenumele, domiciliul sau reședința părților; obiectul cererii și, dacă este evaluabil, valoarea lui după prețuirea reclamantului; arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază cererea; arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare pretenție; semnătura părții. Pentru dezvoltări, I. Deleanu, Tratat..., op. cit., vol. I., p. 882-888. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Categorii. Din art. 189 noul C. civ. rezultă că există două categorii de persoane juridice: de drept public și de drept privat. Realitatea normativă demonstrează că există persoane juridice de graniță, cu un statut intermediar, ce le situează între limitele celor două tipuri de persoane juridice. Este vorba despre instituțiile de interes public și organizațiile nonguvernamentale cu statut de utilitate publică (acestea din urmă fiind reglementate de O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   a) în funcția de regimul juridic care le este aplicabil există persoane juridice de drept public și persoane juridice de drept privat. Aceasta este de altfel principala clasificare reținută de noul Cod civil, prin art. 189 C. civ..; [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Această clasificare privește regimul juridic aplicabil, care este diferit în cazul persoanelor juridice de drept public în raport cu persoanele juridice de drept privat. 
    În acest sens, art. 192 NCC arată că persoanele juridice legal înființate se supun dispozițiilor aplicabile categoriei din care fac parte, precum și celor cuprinse în noul Cod civil, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
    În Codul civil din Quebec regăsim aceeași clasificare a persoanelor juridice, distincție esențială de altfel pentru a stabili regulile aplicabile fiecărei specii. Astfel, art. 298 CCQ dispune că persoanele morale sunt de drept public sau de drept privat, în jurisprudență recunoscându-se calitatea de persoană morală de drept privat unei universități, în timp ce comisia școlară este o persoană morală de drept public. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Competența instanței de tutelă
Persoana care poate fi numită curator
Efectele curatelei
Procedura de instituire
Conținutul curatelei
Înlocuirea curatorului
Încetarea curatelei
Dispoziții speciale
Elementele constitutive
Calitatea de persoană juridică
Categorii de persoane juridice
Persoana juridică de drept privat
Persoana juridică de drept public
Regimul juridic aplicabil
Efectele personalității juridice
Naționalitatea persoanei juridice
Denumirea persoanei juridice
Sediul persoanei juridice
Schimbarea denumirii și sediului
Dovada denumirii și sediului
Alte atribute de identificare
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ/The new regulation of the ruling competency in contentious administrative matters
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...