Căsătoria | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie - Dispoziții generale -
Căsătoria

Art. 259. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (3)

(1) Căsătoria este uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie, încheiată în condițiile legii. Reviste (6), Doctrină (2)

(2) Bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(3) Celebrarea religioasă a căsătoriei poate fi făcută numai după încheierea căsătoriei civile. Reviste (4), Doctrină (2)

(4) Condițiile de încheiere și cauzele de nulitate ale căsătoriei se stabilesc prin prezentul cod. Reviste (1)

(5) Căsătoria încetează prin decesul sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți. Reviste (4), Doctrină (2)

(6) Căsătoria poate fi desfăcută prin divorț, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Termenul de căsătorie - instituție juridică, act juridic, stare juridică - Marian Orzață
Termenul de căsătorie are următoarele sensuri:
- instituție juridică - ansamblu de norme juridice care reglementează căsătoria ca act juridic și statutul juridic rezultat în urma încheierii acestuia
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 259 noul C. civ. stabilește schematic cadrul instituției căsătoriei, privită ca un drept pe care atât bărbatul, cât și femeia îl au pentru a întemeia o familie, de la încheierea până la încetarea sau desfacerea acesteia, în condițiile prezentului Cod. Ca element de noutate față de prevederile Codului familiei, se consacră definiția căsătoriei (unanim acceptată în doctrină), precum și întâietatea căsătoriei civile față de cea religioasă, această din urmă regulă existând, de altfel, în normele constituționale ale art. 48 alin. (2) teza a II-a. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În conformitate cu art. 259 C. civ.., căsătoria încetează prin decesul sau prin declararea judecătorească amorții unuia dintre soți [alin. (5)]; căsătoria poate fi desfăcută prin divorț, în condițiile legii [alin. (6)]; ar mai fi de adăugat că stingerea efectelor căsătoriei poate fi obținută și prin declararea nulității sau anularea acesteia, în cazurile și condițiile indicate de art. 293-303 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Definiție. Consacrând cu autoritatea puterii legiuitoare o definiție a căsătoriei relevată doctrinar în tăcerea Codului familiei, împărtășită unanim de literatura de specialitate (a se vedea, exemplificativ: I. Albu, Dreptul familiei, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1975, p. 34; I.P. Filipescu ș.a., Dreptul familiei, p. 26; M. Avram, Drept civil. Familia, p. 21), prevederile art. 259 noul C. civ. reiterează dreptul fundamental al ființei umane de a se căsători în scopul întemeierii unei familii, fixează cadrul general de exigențe pentru recunoașterea socială a căsătoriei și, de asemenea, indică modurile în care căsătoria, ca element al ordinii de drept, își poate face ieșirea de pe scena juridică. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie [art. 48 alin. (1) din Constituție, art. 258 alin. (1), art. 259 alin. (2) C. civ..]18 iar încheierea căsătoriei are ca și cerință de fond esențială și indispensabilă consimțământul personal și liber exprimat al fiecăruia dintre viitorii soți. 
    18 S-a afirmat în literatura de specialitate că, față de dreptul la căsătorie și la întemeierea unei familii prevăzute expres prin norme internaționale, cele statuate prin art. 48 alin. (1) din Constituție, în sensul că „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți”, par a fi în discordanță sub aspectul obiectului reglementării, referindu-se nu la dreptul persoanei de a se căsători și de a întemeia o familie, ci la principiile care fundamentează familia deși, nu e mai puțin adevărat, astfel cum sunt enunțate, acestea implică dreptul la căsătorie și la întemeierea unei familii într-o manieră lipsită de echivoc (I. Deleanu, Instituții și proceduri constituționale,Ed. Servo-Sat, Arad, 2003, p. 426). A se vedea și T. Bodoașcă, Unele aspecte critice sau controversate în legislația și doctrina românească din domeniul dreptului familiei,Dreptul nr. 3/2004, p. 106-114. În interpretarea art. 12 din Convenția europeană a drepturilor omului, potrivit jurisprudenței C.E.D.O. sunt de reținut următoarele: se are în vedere căsătoria între persoane de sex biologic diferit; consacrat este dreptul la căsătorie, nu și dreptul la divorț; dreptul la căsătorie privește și persoanele deținute, întrucât căsătoria nu presupune coabitare efectivă; dreptul la căsătorie nu implică dreptul la un mariaj postum. Dacă cele consacrate prin art. 12 din Convenție implică sau nu dreptul persoanei de a nu se căsători, este o chestiune neelucidată de judecătorii europeni deși, față de cele cuprinse în art. 8 din aceeași Convenție, răspunsul nu poate fi decât afirmativ. A se vedea I. Deleanu, Instituții…, op. cit., p. 426, nota nr. 1. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Jurisprudență 
   4. Articolul 12 al Convenției europene reglementează numai căsătoria civilă, astfel că nu constituie un refuz de recunoaștere a dreptului la căsă­torie obligația de a încheia căsătoria în formele prevăzute de lege, în locul unui ritual religios specific (Com.E.D.O., 18 decembrie 1974, X c. Republicii Federale Germania, în C. Bîrsan, Convenția europeană, 2010, p. 912). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Patrimoniul Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Transferul intrapatrimonial
Patrimoniul profesional individual
Ocrotirea personalității umane
Mijloace de apărare
Apărarea dreptului la nume
Măsuri provizorii
Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
Familia
Căsătoria
Egalitatea în drepturi a copiilor
Îndatorirea părinților
Relațiile dintre părinți și copii
Principiul interesului superior al copilului
Ascultarea copilului
Instanța competentă
Noțiune
Izvoarele fiduciei
Interdicția liberalității indirecte
Părțile contractului de fiducie
Reviste:
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Relații de familie. Noutăți și precizări
Familia între tradiție și revizuire
Pactele civile de solidaritate
Principiile dreptului familiei versus parteneriatul civil. De la tradiție la modernism?/Les principes du droit de la famille contre le partenariat civil. À Partir de la tradition au modernisme?/Principles of the family law versus civil partnership. From tradition to modernism?
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Caracterele juridice ale regimului primar imperativ - elemente definitorii ale unui mecanism aflat la baza tuturor regimurilor matrimoniale
Accepțiunile noțiunii de familie din anul 1918 și până în prezent
Parteneriatele civile înregistrate - o necesitate normativă?1/Les partenariats civils enregistres - une necessite normative?/Registered civil partnerships - a normative necessity?
Despre devenirea familiei în dreptul român și perspectivele legislative ale parteneriatului civil/Sur la formation de la famille dans le droit roumain et les perspectives legislatives du partenariat civil/About becoming a family in the Romanian law and the legislative perspectives of the civil partnership
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
Legislație conexă :
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
Convenția privind consimțămîntul la căsătorie, vîrsta minimă pentru căsătorie și înregistrarea căsătoriilor din 10.12.1962 *)
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
;
se încarcă...