Capacitatea de folosință a persoanei juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana juridică - Capacitatea civilă a persoanei juridice -
SECȚIUNEA 1
Capacitatea de folosință a persoanei juridice

Data dobândirii capacității de folosință

Art. 205. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6), Librăria Indaco (4)

(1) Persoanele juridice care sunt supuse înregistrării au capacitatea de a avea drepturi și obligații de la data înregistrării lor. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Celelalte persoane juridice au capacitatea de a avea drepturi și obligații, după caz, potrivit art. 194, de la data actului de înființare, de la data autorizării constituirii lor sau de la data îndeplinirii oricărei alte cerințe prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Cu toate acestea, persoanele juridice prevăzute la alin. (1) pot, chiar de la data actului de înființare, să dobândească drepturi și să își asume obligații, însă numai în măsura necesară pentru ca persoana juridică să ia ființă în mod valabil. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(4) Fondatorii, asociații, reprezentanții și orice alte persoane care au lucrat în numele unei persoane juridice în curs de constituire răspund nelimitat și solidar față de terți pentru actele juridice încheiate în contul acesteia cu încălcarea dispozițiilor alin. (3), în afară de cazul în care persoana juridică nou-creată, după ce a dobândit personalitate juridică, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi ale persoanei juridice încă de la data încheierii lor și produc efecte depline. Reviste (4), Doctrină (2)

Conținutul capacității de folosință

Art. 206. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (5), Librăria Indaco (5)

(1) Persoana juridică poate avea orice drepturi și obligații civile, afară de acelea care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparține decât persoanei fizice. Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

(2) Persoanele juridice fără scop lucrativ pot avea doar acele drepturi și obligații civile care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut. Reviste (8), Doctrină (2)

(3) Actul juridic încheiat cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) și (2) este lovit de nulitate absolută. Reviste (8), Doctrină (2)

Desfășurarea activităților autorizate

Art. 207. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5)

(1) În cazul activităților care trebuie autorizate de organele competente, dreptul de a desfășura asemenea activități se naște numai din momentul obținerii autorizației respective, dacă prin lege nu se prevede altfel. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Actele și operațiunile săvârșite fără autorizațiile prevăzute de lege sunt lovite de nulitate absolută, iar persoanele care le-au făcut răspund nelimitat și solidar pentru toate prejudiciile cauzate, independent de aplicarea altor sancțiuni prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Capacitatea de a primi liberalități

Art. 208. - Reviste (3), Doctrină (6)

Prin excepție de la prevederile art. 205 alin. (3) și dacă prin lege nu se dispune altfel, orice persoană juridică poate primi liberalități în condițiile dreptului comun, de la data actului de înființare sau, în cazul fundațiilor testamentare, din momentul deschiderii moștenirii testatorului, chiar și în cazul în care liberalitățile nu sunt necesare pentru ca persoana juridică să ia ființă în mod legal.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Data dobândirii capacității de folosință este deosebit de importantă deci pentru aputea vorbi de atragerea răspunderii, sens în care art. 205 noul C. civ. arată că: „persoanele juridice care sunt supuse înregistrării au capacitatea de aavea drepturi și obligații de la data înregistrării lor. Celelalte persoane juridice au capacitatea de aavea drepturi și obligații, după caz, de la data actului de înființare, de la data autorizării constituirii lor sau de la data îndeplinirii oricărei alte cerințe prevăzute de lege.” [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Alin. (3) al prezentului articol, ca de altfel și art. 33 din Decretul nr. 31/1954, reglementează personalitatea juridică anticipată care este oficțiune juridică în baza căreia persoana juridică, în curs de formare, poate încheia actele juridice necesare constituirii sale valabile, de genul contractului de închiriere pentru sediul social, contractului de deschidere de cont bancar pentru capitalul social, angajării de personal administrativ etc. Personalitatea juridică anticipată permite încheierea valabilă aactelor reglementate de art. 208 noul C. civ.. La momentul definitivării personalității juridice, aceasta va putea prelua toate actele încheiate conform alin. (3). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    40 A se vedea art. 205 și urm. noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Dobândirea capacității de folosință. Începutul capacității de folosință a persoanei juridice se plasează la momentul înregistrării în registrele publice, dacă aceasta este supusă înregistrării în vedere legalei constituiri. Persoanele juridice nesupuse înregistrării dobândesc capacitate juridică de la data actului de înființare (autorități, instituții publice), de la data autorizării sau de la data îndeplinirii oricărei alte cerințe prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Spre deosebire de persoana juridică, în cazul persoanei fizice, capacitatea de folosință începe la nașterea persoanei și încetează odată cu moartea acesteia (art. 35 NCC). 
   92.1. Persoanele juridice supuse înregistrării. Trebuie să mai menționăm faptul că începutul capacității de folosință marchează nașterea (începutul) persoanei juridice. 
    Persoanele juridice supuse înregistrării dobândesc capacitatea de a avea drepturi și obligații de la data înregistrării lor [art. 205 alin. (1) NCC]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Actele de stare civilă
Deschiderea tutelei
Tutorele
Consiliul de familie
Exercitarea tutelei
Controlul exercitării tutelei
Încetarea tutelei
Dispoziții comune
Nulitatea persoanei juridice
Înregistrarea persoanei juridice
Capacitatea de folosință a persoanei juridice
Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice
Dispoziții generale
Dizolvarea persoanei juridice
Dispoziții speciale
Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei
Formalitățile pentru încheierea căsătoriei
Nulitatea absolută a căsătoriei
Nulitatea relativă a căsătoriei
Efectele nulității căsătoriei
Dispoziții comune
Reviste:
Capacitatea juridică a societății comerciale
Capacitatea juridică a societății comerciale
Reprezentarea convențională a persoanei juridice în procesul civil. Reglementare și aspecte practice
Conținutul capacității de folosință a persoanelor juridice - privire comparativă în dreptul român și cel francez prin prisma modificărilor aduse prin Ordonanța nr. 2016-131/10 Februarie 2016
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Revista Curierul Judiciar nr. 12/2018
Relevanța juridică a clauzelor contractuale uzuale în cadrul afacerilor
Considerații privitoare la modurile de dobândire a drepturilor reale principale în noul Cod civil
Arhitectura procesului civil din perspectiva doctrinei civile, a Codului civil și a Codului de procedură civilă
Daune morale. Articole defăimătoare publicate în mass media. Modificarea cererii de chemare în judecată cu depășirea termenului legal. Lipsa capacității de folosință a cotidienelor on-line. Calitatea procesuală pasivă a comitentului
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Referințe în cărți:
Tratat de drept societar - Teorie și practică
Drept civil. Persoanele
Dreptul Afacerilor. Teoria generală. Contractul
Moștenirea în noul Cod civil - Studii teoretice și practice - Ediția a II-a, revăzută și adăugită
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
Contractul de ipotecă în noul Cod civil
;
se încarcă...