Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Persoana juridică - Capacitatea civilă a persoanei juridice -
SECȚIUNEA a 2-a

Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice

§1. Capacitatea de exercițiu

Data dobândirii capacității de exercițiu

Art. 209. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (9), Librăria Indaco (2)

(1) Persoana juridică își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor. Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (1)

(2) Au calitatea de organe de administrare, în sensul alin. (1), persoanele fizice sau persoanele juridice care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate să acționeze, în raporturile cu terții, individual sau colectiv, în numele și pe seama persoanei juridice. Reviste (6), Doctrină (1)

(3) Raporturile dintre persoana juridică și cei care alcătuiesc organele sale de administrare sunt supuse, prin analogie, regulilor mandatului, dacă nu s-a prevăzut altfel prin lege, actul de constituire sau statut. Reviste (4), Doctrină (1)

Lipsa organelor de administrare

Art. 210. - Reviste (3), Doctrină (7)

(1) Până la data constituirii organelor de administrare, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor care privesc persoana juridică se fac de către fondatori ori de către persoanele fizice sau persoanele juridice desemnate în acest scop. Reviste (9)

(2) Actele juridice încheiate de către fondatori sau de către persoanele desemnate cu depășirea puterilor conferite potrivit legii, actului de constituire ori statutului, pentru înființarea persoanei juridice, precum și actele încheiate de alte persoane nedesemnate obligă persoana juridică în condițiile gestiunii de afaceri. Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Cel care contractează pentru persoana juridică rămâne personal ținut față de terți dacă aceasta nu se înființează ori dacă nu își asumă obligația contractată, în afara cazului când prin contract a fost exonerat de această obligație.

Incapacități și incompatibilități

Art. 211. - Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Nu pot face parte din organele de administrare și de control ale persoanei juridice incapabilii, cei cu capacitate de exercițiu restrânsă, cei decăzuți din dreptul de a exercita o funcție în cadrul acestor organe, precum și cei declarați prin lege sau prin actul de constituire incompatibili să ocupe o astfel de funcție. Doctrină (2)

(2) Actele încheiate cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt anulabile. Acestea nu pot fi anulate pentru simplul fapt că persoanele care fac parte din aceste organe sunt incapabile ori incompatibile, după caz, sau pentru că acestea au fost numite cu încălcarea dispozițiilor legale ori statutare, dacă nu s-a produs o vătămare. Doctrină (1)

§2. Funcționarea persoanei juridice

Actele emise de organele persoanei juridice

Art. 212. - Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Hotărârile și deciziile luate de organele de conducere și administrare în condițiile legii, actului de constituire sau statutului sunt obligatorii chiar pentru cei care nu au luat parte la deliberare sau au votat împotrivă. Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Față de terți hotărârile și deciziile luate în condițiile legii, ale actului de constituire sau ale statutului produc efecte numai de la data publicării lor, în cazurile și condițiile prevăzute de lege, în afară de cazul în care se face dovada că aceștia le-au cunoscut pe altă cale. Doctrină (1)

Obligațiile membrilor organelor de administrare

Art. 213. - Reviste (4), Doctrină (6)

Membrii organelor de administrare ale unei persoane juridice trebuie să acționeze în interesul acesteia, cu prudența și diligența cerute unui bun proprietar.

Separarea patrimoniilor

Art. 214. - Reviste (1), Doctrină (5)

(1) Membrii organelor de administrare au obligația să asigure și să mențină separația dintre patrimoniul persoanei juridice și propriul lor patrimoniu. Reviste (2)

(2) Ei nu pot folosi în profitul ori în interesul lor sau al unor terți, după caz, bunurile persoanei juridice ori informațiile pe care le obțin în virtutea funcției lor, afară de cazul în care ar fi autorizați în acest scop de către cei care i-au numit.

Contrarietatea de interese

Art. 215. - Puneri în aplicare (1), Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Este anulabil actul juridic încheiat în frauda intereselor persoanei juridice de un membru al organelor de administrare, dacă acesta din urmă, soțul, ascendenții sau descendenții lui, rudele în linie colaterală sau afinii săi, până la gradul al patrulea inclusiv, aveau vreun interes să se încheie acel act și dacă partea cealaltă a cunoscut sau trebuia să cunoască acest lucru. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Atunci când cel care face parte din organele de administrare ale persoanei juridice ori una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) are interes într-o problemă supusă hotărârii acestor organe, trebuie să înștiințeze persoana juridică și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta. În caz contrar, el răspunde pentru daunele cauzate persoanei juridice, dacă fără votul lui nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută. Reviste (1), Doctrină (1)

Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice

Art. 216. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (5), Comentarii expert (1)

(1) Hotărârile și deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în justiție de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când li s-a comunicat copia de pe hotărârea sau decizia respectivă ori de la data când a avut loc ședința, după caz. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Administratorii nu pot însă ataca hotărârea privitoare la revocarea lor din funcție. Ei au numai dreptul de a fi despăgubiți, dacă revocarea a fost nejustificată sau intempestivă și au suferit astfel un prejudiciu. Reviste (1)

(3) Cererea de anulare se soluționează în camera de consiliu de către instanța competentă în circumscripția căreia persoana juridică își are sediul, în contradictoriu cu persoana juridică în cauză, reprezentată prin administratori. Hotărârea instanței este supusă numai apelului. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Dacă hotărârea este atacată de toți administratorii, persoana juridică este reprezentată în justiție de persoana desemnată de președintele instanței dintre membrii persoanei juridice, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată până când organul de conducere competent, convocat în acest scop, va alege o altă persoană.

(5) Hotărârea definitivă de anulare va fi menționată în registrul public în care este înregistrată persoana juridică, fiind opozabilă de la această dată față de orice persoană, inclusiv față de membrii acelei persoane juridice.

(6) Dacă se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiunea în constatarea nulității este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană interesată. Dispozițiile alin. (3) - (5) rămân aplicabile. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(7) Prevederile prezentului articol se aplică în măsura în care prin legi speciale nu se dispune altfel. Jurisprudență, Reviste (2)

Suspendarea actelor atacate

Art. 217. - Puneri în aplicare (1), Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Odată cu intentarea acțiunii în anulare, reclamantul poate cere instanței, pe cale de ordonanță președințială, suspendarea executării actelor atacate. Doctrină (1)

(2) Pentru a încuviința suspendarea, instanța îl poate obliga pe reclamant să depună o cauțiune, în condițiile legii. Jurisprudență

Participarea la circuitul civil

Art. 218. - Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

(1) Actele juridice făcute de organele de administrare ale persoanei juridice, în limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice înseși. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) În raporturile cu terții, persoana juridică este angajată prin actele organelor sale, chiar dacă aceste acte depășesc puterea de reprezentare conferită prin actul de constituire sau statut, în afară de cazul în care ea dovedește că terții o cunoșteau la data încheierii actului. Simpla publicare a actului de constituire sau a statutului persoanei juridice nu constituie dovada cunoașterii acestui fapt. Jurisprudență, Reviste (5)

(3) Clauzele sau dispozițiile actului de constituire ori ale statutului, precum și hotărârile organelor statutare ale persoanei juridice care limitează sau lărgesc puterile conferite exclusiv de lege acestor organe sunt considerate nescrise, chiar dacă au fost publicate. Reviste (1), Comentarii expert (1)

Răspunderea pentru fapte juridice

Art. 219. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (6)

(1) Faptele licite sau ilicite săvârșite de organele persoanei juridice obligă însăși persoana juridică, însă numai dacă ele au legătură cu atribuțiile sau cu scopul funcțiilor încredințate. Reviste (3), Doctrină (3)

(2) Faptele ilicite atrag și răspunderea personală și solidară a celor care le-au săvârșit, atât față de persoana juridică, cât și față de terți. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice

Art. 220. - Puneri în aplicare (1), Reviste (9), Doctrină (6)

(1) Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor, cenzorilor, directorilor și a altor persoane care au acționat în calitate de membri ai organelor persoanei juridice, pentru prejudiciile cauzate persoanei juridice de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor stabilite în sarcina lor, aparține, în numele persoanei juridice, organului de conducere competent, care va decide cu majoritatea cerută de lege, iar în lipsă, cu majoritatea cerută de prevederile statutare. Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Hotărârea poate fi luată chiar dacă problema răspunderii persoanelor prevăzute la alin. (1) nu figurează pe ordinea de zi.

(3) Organul de conducere competent desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție. Reviste (1)

(4) Dacă s-a hotărât introducerea acțiunii în răspundere împotriva administratorilor, mandatul acestora încetează de drept și organul de conducere competent va proceda la înlocuirea lor.

(5) În cazul în care acțiunea se introduce împotriva directorilor angajați în baza unui alt contract decât a unui contract individual de muncă, aceștia sunt suspendați de drept din funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. Reviste (2)

§3. Dispoziții speciale

Răspunderea persoanelor juridice de drept public

Art. 221. - Reviste (6), Doctrină (8), Librăria Indaco (2)

Dacă prin lege nu se dispune altfel, persoanele juridice de drept public sunt obligate pentru faptele licite sau ilicite ale organele lor, în aceleași condiții ca persoanele juridice de drept privat.

Independența patrimonială

Art. 222. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Persoana juridică având în subordine o altă persoană juridică nu răspunde pentru neexecutarea obligațiilor acesteia din urmă și nici persoana juridică subordonată nu răspunde pentru persoana juridică față de care este subordonată, dacă prin lege nu se dispune altfel.

Statul și unitățile administrativ-teritoriale

Art. 223. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

(1) În raporturile civile în care se prezintă nemijlocit, în nume propriu, ca titular de drepturi și obligații, statul participă prin Ministerul Finanțelor Publice, afară de cazul în care legea stabilește un alt organ în acest sens. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător și unităților administrativ-teritoriale care participă la raporturile civile în nume propriu, prin organele prevăzute de lege. Doctrină (1)

Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ-teritoriale

Art. 224. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (7)

(1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, statul nu răspunde decât în mod subsidiar pentru obligațiile organelor, autorităților și instituțiilor publice care sunt persoane juridice și niciuna dintre aceste persoane juridice nu răspunde pentru obligațiile statului. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător și unităților administrativ-teritoriale care nu răspund decât în mod subsidiar pentru obligațiile organelor, instituțiilor și serviciilor publice din subordinea acestora atunci când acestea au personalitate juridică.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Constatarea nulității absolute a hotărârii Consiliului de Administrație - Mădălina Moceanu
Din economia reglementărilor cuprinse în articolului 216 alin. 1 Noul Cod civil rezultă că Hotărârile și deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în justiție de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când li s-a comunicat copia de pe hotărârea sau decizia respectivă ori de la data când a avut loc ședința, după caz.
Conform articolului 216 alin. 6 Noul Cod civil -Dacă se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiunea în constatarea nulității este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană interesată. Dispozițiile alin. (3)-(5) rămân aplicabile.
[ Mai mult... ]

Despre clauzele nescrise - Marian Orzață
Codul civil nu oferă o definiție clară a termenului de "nescris" dar sensul acestuia se poate deduce din interpretarea art. 1.255 Cod civil.
Din interpretarea acestui articol se poate desprinde ideea că aceste clauze sunt clauze care contravin dispozițiilor legale imperative și care, nefiind esențiale pentru încheierea acelui actului juridic, pot fi considerate ca inexistente în cardul acestuia fără a-i afecta valabilitatea.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Din analiza acestor prevederi putem extrage ideea conform căreia persoana juridică poate ființa și în lipsa organelor de administrare, cu toate că „data dobândirii capacității de exercițiu apersoanei juridice” este cea aconstituirii „organelor sale de administrare” (art. 209 noul C. civ.), apoi putem vedea că „raporturile între persoana juridică și cei care alcătuiesc organele sale de administrare” sunt supuse regulilor mandatului, dar nu întotdeauna. De aici rezultă dezbaterile doctrinare privind „transferul de putere” în strânsă legătură cu mandatul încredințat ori lipsa aplicării acestor reguli de la mandat, dacă „nu s-a prevăzut prin lege, prin actul de constituire sau statut”. Nu putem pune deci egal între faptele ilicite și prejudiciabile săvârșite de organele de conducere și administrare în legătură cu funcțiile încredințate și faptele ilicite ale însăși persoanei juridice, cu atât mai mult cu cât prin depășirea acestor limite, cum vom vedea mai jos, organele mai sus precizate sunt ținute să răspundă personal, cu atât mai mult iarăși când prin actul constitutiv acționează ca mandatari ai persoanei juridice. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Organele de administrare ale persoanei juridice pot fi atât persoane fizice cât și persoane juridice. Relația dintre persoana juridică și organele sale de conducere este guvernată, ca și în vechea reglementare (art. 36 din Decretul nr. 31/1954), în lipsă de dispoziție contrară, de regulile mandatului. După cum reglementa și art. 35 din Decretul nr. 31/1954, actele juridice încheiate de organele persoanei juridice, în limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice însăși. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Persoana juridică își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor. Până la constituirea organelor de administrare, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor care privesc persoana juridică se fac de către fondatori ori de către persoanele fizice sau persoanele juridice desemnate în acest scop. Actele juridice astfel încheiate de către persoanele competente, în limitele puterilor ce le-au fost conferite, în vederea dobândirii personalității juridice, sunt însăși actele persoanei juridice. Însă, cel care contractează pentru persoana juridică rămâne personal ținut față de terți dacă aceasta nu se înființează ori dacă nu își asumă obligația contractată, în afara cazului când prin contract afost exonerat de această obligație. Raporturile dintre persoana juridică și cei care alcătuiesc organele sale de administrare sunt supuse regulilor mandatului, dacă nu s-a prevăzut altfel prin lege, actul de constituire sau statut A se vedea prevederile art. 205 alin. (3) - (4) și art. 209-210 noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    În ceea ce privește persoanele juridice, capacitatea de exercițiu constă, ca și în cazul persoanelor fizice, în aptitudinea acestora de aîncheia un contract prin organele sale de conducere. Potrivit art. 209 C. civ.., capacitatea de exercițiu apersoanei juridice se dobândește de la data constituirii organelor de conducere. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Categorii și efecte ale voinței persoanei juridice. Voința persoanei juridice legal constituită este o voință juridică. Aceasta este: a) fie intenția calificată prin scopul de a genera, prin acte juridice, drepturi și obligații, b) fie intenția prezumată de a deveni parte în raporturile juridice de răspundere pentru prejudicii rezultate din „fapta” proprie (răspunderea pentru culpă) sau din riscul de activitate (răspunderea obiectivă). Voința juridică a persoanei juridice se exprimă, în actele juridice, prin organele sale de administrare. Dacă sunt în limitele puterilor ce le-au fost încredințate, aceste acte juridice sunt considerate actele persoanei juridice însăși. Faptele juridice, licite sau ilicite, generatoare de răspundere civilă, ale organelor de administrare sunt faptele persoanei juridice însăși și obligă însăși persoana juridică, dar numai dacă ele au legătură cu atribuțiile sau cu scopul funcțiilor încredințate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Deschiderea tutelei
Tutorele
Consiliul de familie
Exercitarea tutelei
Controlul exercitării tutelei
Încetarea tutelei
Dispoziții comune
Nulitatea persoanei juridice
Înregistrarea persoanei juridice
Capacitatea de folosință a persoanei juridice
Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice
Dispoziții generale
Dizolvarea persoanei juridice
Dispoziții speciale
Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei
Formalitățile pentru încheierea căsătoriei
Nulitatea absolută a căsătoriei
Nulitatea relativă a căsătoriei
Efectele nulității căsătoriei
Dispoziții comune
Regimul comunității legale
Reviste:
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Nulitate hotărâre consiliu de administrație. Admisibilitate cerere întemeiată pe dispozițiile Codului civil/Nullity of the resolution of the board of directors. Admissibility of claim based on the provisions of the Civil Code
Răspunderea civilă a membrilor organelor de administrare față de terți pentru actele și faptele juridice [Civil liability of members of the administrative bodies to third parties for legal acts and deeds]
Societăți comerciale. Contractul de administrație. Contractul managerial. Contractul de muncă
Societăți comerciale. Contractul de administrație. Contractul managerial. Contractul de muncă
Scurte considerații asupra obligației sub condiția suspensivă a aprobării adunării generale a acționarilor
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Efectele expirării mandatului administratorului unei societăți^[1] /Les effets de l’expiration du mandat de l’administrateur d’une société/ Effects of expiry of the mandate of a company director
Despre puterea de reprezentare/Sur le pouvoir de représentation/On the power of representation
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
Contractul de ipotecă în noul Cod civil
Ordonanța președințială
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 13/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 500/2002), ale art. 7 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007
;
se încarcă...