Capacitatea de exercițiu | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Capacitatea civilă a persoanei juridice - Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice -
§1.
Capacitatea de exercițiu

Data dobândirii capacității de exercițiu

Art. 209. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (9), Librăria Indaco (2)

(1) Persoana juridică își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor. Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (1)

(2) Au calitatea de organe de administrare, în sensul alin. (1), persoanele fizice sau persoanele juridice care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate să acționeze, în raporturile cu terții, individual sau colectiv, în numele și pe seama persoanei juridice. Reviste (6), Doctrină (1)

(3) Raporturile dintre persoana juridică și cei care alcătuiesc organele sale de administrare sunt supuse, prin analogie, regulilor mandatului, dacă nu s-a prevăzut altfel prin lege, actul de constituire sau statut. Reviste (4), Doctrină (1)

Lipsa organelor de administrare

Art. 210. - Reviste (3), Doctrină (7)

(1) Până la data constituirii organelor de administrare, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor care privesc persoana juridică se fac de către fondatori ori de către persoanele fizice sau persoanele juridice desemnate în acest scop. Reviste (9)

(2) Actele juridice încheiate de către fondatori sau de către persoanele desemnate cu depășirea puterilor conferite potrivit legii, actului de constituire ori statutului, pentru înființarea persoanei juridice, precum și actele încheiate de alte persoane nedesemnate obligă persoana juridică în condițiile gestiunii de afaceri. Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Cel care contractează pentru persoana juridică rămâne personal ținut față de terți dacă aceasta nu se înființează ori dacă nu își asumă obligația contractată, în afara cazului când prin contract a fost exonerat de această obligație.

Incapacități și incompatibilități

Art. 211. - Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Nu pot face parte din organele de administrare și de control ale persoanei juridice incapabilii, cei cu capacitate de exercițiu restrânsă, cei decăzuți din dreptul de a exercita o funcție în cadrul acestor organe, precum și cei declarați prin lege sau prin actul de constituire incompatibili să ocupe o astfel de funcție. Doctrină (2)

(2) Actele încheiate cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt anulabile. Acestea nu pot fi anulate pentru simplul fapt că persoanele care fac parte din aceste organe sunt incapabile ori incompatibile, după caz, sau pentru că acestea au fost numite cu încălcarea dispozițiilor legale ori statutare, dacă nu s-a produs o vătămare. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Din analiza acestor prevederi putem extrage ideea conform căreia persoana juridică poate ființa și în lipsa organelor de administrare, cu toate că „data dobândirii capacității de exercițiu apersoanei juridice” este cea aconstituirii „organelor sale de administrare” (art. 209 noul C. civ.), apoi putem vedea că „raporturile între persoana juridică și cei care alcătuiesc organele sale de administrare” sunt supuse regulilor mandatului, dar nu întotdeauna. De aici rezultă dezbaterile doctrinare privind „transferul de putere” în strânsă legătură cu mandatul încredințat ori lipsa aplicării acestor reguli de la mandat, dacă „nu s-a prevăzut prin lege, prin actul de constituire sau statut”. Nu putem pune deci egal între faptele ilicite și prejudiciabile săvârșite de organele de conducere și administrare în legătură cu funcțiile încredințate și faptele ilicite ale însăși persoanei juridice, cu atât mai mult cu cât prin depășirea acestor limite, cum vom vedea mai jos, organele mai sus precizate sunt ținute să răspundă personal, cu atât mai mult iarăși când prin actul constitutiv acționează ca mandatari ai persoanei juridice. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Organele de administrare ale persoanei juridice pot fi atât persoane fizice cât și persoane juridice. Relația dintre persoana juridică și organele sale de conducere este guvernată, ca și în vechea reglementare (art. 36 din Decretul nr. 31/1954), în lipsă de dispoziție contrară, de regulile mandatului. După cum reglementa și art. 35 din Decretul nr. 31/1954, actele juridice încheiate de organele persoanei juridice, în limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice însăși. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Persoana juridică își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor. Până la constituirea organelor de administrare, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor care privesc persoana juridică se fac de către fondatori ori de către persoanele fizice sau persoanele juridice desemnate în acest scop. Actele juridice astfel încheiate de către persoanele competente, în limitele puterilor ce le-au fost conferite, în vederea dobândirii personalității juridice, sunt însăși actele persoanei juridice. Însă, cel care contractează pentru persoana juridică rămâne personal ținut față de terți dacă aceasta nu se înființează ori dacă nu își asumă obligația contractată, în afara cazului când prin contract afost exonerat de această obligație. Raporturile dintre persoana juridică și cei care alcătuiesc organele sale de administrare sunt supuse regulilor mandatului, dacă nu s-a prevăzut altfel prin lege, actul de constituire sau statut A se vedea prevederile art. 205 alin. (3) - (4) și art. 209-210 noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    În ceea ce privește persoanele juridice, capacitatea de exercițiu constă, ca și în cazul persoanelor fizice, în aptitudinea acestora de aîncheia un contract prin organele sale de conducere. Potrivit art. 209 C. civ.., capacitatea de exercițiu apersoanei juridice se dobândește de la data constituirii organelor de conducere. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Categorii și efecte ale voinței persoanei juridice. Voința persoanei juridice legal constituită este o voință juridică. Aceasta este: a) fie intenția calificată prin scopul de a genera, prin acte juridice, drepturi și obligații, b) fie intenția prezumată de a deveni parte în raporturile juridice de răspundere pentru prejudicii rezultate din „fapta” proprie (răspunderea pentru culpă) sau din riscul de activitate (răspunderea obiectivă). Voința juridică a persoanei juridice se exprimă, în actele juridice, prin organele sale de administrare. Dacă sunt în limitele puterilor ce le-au fost încredințate, aceste acte juridice sunt considerate actele persoanei juridice însăși. Faptele juridice, licite sau ilicite, generatoare de răspundere civilă, ale organelor de administrare sunt faptele persoanei juridice însăși și obligă însăși persoana juridică, dar numai dacă ele au legătură cu atribuțiile sau cu scopul funcțiilor încredințate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului
Capacitatea de exercițiu
Dispoziții speciale
Despre regimul matrimonial în general
Locuința familiei
Alegerea regimului matrimonial
Modificarea convențională
Modificarea judiciară
Dispoziții generale
Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Divorțul din culpă
Reviste:
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Scurte considerații asupra obligației sub condiția suspensivă a aprobării adunării generale a acționarilor
Studiu de caz - Despre confuzia instituțiilor privind capacitatea de exercițiu a persoanei juridice
Efectele expirării mandatului administratorului unei societăți^[1] /Les effets de l’expiration du mandat de l’administrateur d’une société/ Effects of expiry of the mandate of a company director
Între decizia de afaceri și delapidare. Un studiu de caz
Societăți comerciale. Contractul de administrație. Contractul managerial. Contractul de muncă
Cuprinsul cererii de chemare în judecată formulate de o persoană juridică (procedură contencioasă)
Societăți comerciale. Contractul de administrație. Contractul managerial. Contractul de muncă
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
Contractul de ipotecă în noul Cod civil
;
se încarcă...