Capacitatea de exercițiu | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana fizică - Capacitatea civilă a persoanei fizice -
SECȚIUNEA a 2-a

Capacitatea de exercițiu

Noțiune

Art. 37. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4), Librăria Indaco (4)

Capacitatea de exercițiu este aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile. Jurisprudență

Începutul capacității de exercițiu

Art. 38. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Capacitatea de exercițiu deplină începe la data când persoana devine majoră. Reviste (1)

(2) Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de 18 ani. Reviste (4), Doctrină (1)

Situația minorului căsătorit

Art. 39. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (6)

(1) Minorul dobândește, prin căsătorie, capacitatea deplină de exercițiu. Reviste (5), Doctrină (4)

(2) În cazul în care căsătoria este anulată, minorul care a fost de bună-credință la încheierea căsătoriei păstrează capacitatea deplină de exercițiu. Reviste (4), Doctrină (2)

Capacitatea de exercițiu anticipată

Art. 40. - Reviste (13), Doctrină (10), Modele (1)

Pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate recunoaște minorului care a împlinit vârsta de 16 ani capacitatea deplină de exercițiu. În acest scop, vor fi ascultați și părinții sau tutorele minorului, luându-se, când este cazul, și avizul consiliului de familie.

Capacitatea de exercițiu restrânsă

Art. 41. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4), Modele (3), Librăria Indaco (2)

(1) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are capacitatea de exercițiu restrânsă. Reviste (1)

(2) Actele juridice ale minorului cu capacitate de exercițiu restrânsă se încheie de către acesta, cu încuviințarea părinților sau, după caz, a tutorelui, iar în cazurile prevăzute de lege, și cu autorizarea instanței de tutelă. Încuviințarea sau autorizarea poate fi dată, cel mai târziu, în momentul încheierii actului. Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

(3) Cu toate acestea, minorul cu capacitate de exercițiu restrânsă poate face singur acte de conservare, acte de administrare care nu îl prejudiciază, precum și acte de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la data încheierii lor. Reviste (7), Doctrină (3)

Regimul unor acte ale minorului

Art. 42. - Legislație conexă (1), Reviste (6), Doctrină (3)

(1) Minorul poate să încheie acte juridice privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, cu încuviințarea părinților sau a tutorelui, precum și cu respectarea dispozițiilor legii speciale, dacă este cazul. Reviste (6), Doctrină (1)

(2) În acest caz, minorul exercită singur drepturile și execută tot astfel obligațiile izvorâte din aceste acte și poate dispune singur de veniturile dobândite. Reviste (3)

Lipsa capacității de exercițiu

Art. 43. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) În afara altor cazuri prevăzute de lege, nu au capacitate de exercițiu: Reviste (4), Doctrină (3)

a) minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani; Reviste (2), Doctrină (1)

b) interzisul judecătoresc. Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Pentru cei care nu au capacitate de exercițiu, actele juridice se încheie, în numele acestora, de reprezentanții lor legali, în condițiile prevăzute de lege. Dispozițiile art. 42 alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(3) Cu toate acestea, persoana lipsită de capacitatea de exercițiu poate încheia singură actele anume prevăzute de lege, actele de conservare, precum și actele de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la momentul încheierii lor. Reviste (6), Doctrină (3)

(4) Actele pe care minorul le poate încheia singur pot fi făcute și de reprezentantul său legal, afară de cazul în care legea ar dispune altfel sau natura actului nu i-ar permite acest lucru. Reviste (2), Doctrină (2)

Sancțiune

Art. 44. - Puneri în aplicare (1), Reviste (4), Doctrină (6), Modele (3), Proceduri (1), Librăria Indaco (1)

(1) Actele făcute de persoana lipsită de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, altele decât cele prevăzute la art. 41 alin. (3) și la art. 43 alin. (3), precum și actele făcute de tutore fără autorizarea instanței de tutelă, atunci când această autorizare este cerută de lege, sunt anulabile, chiar fără dovedirea unui prejudiciu. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Cel lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă poate invoca și singur, în apărare, anulabilitatea actului pentru incapacitatea sa rezultată din minoritate ori din punerea sub interdicție judecătorească. Jurisprudență

Frauda comisă de incapabil

Art. 45. - Reviste (3), Doctrină (5)

Simpla declarație că este capabil să contracteze, făcută de cel lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, nu înlătură anulabilitatea actului. Dacă însă a folosit manopere dolosive, instanța, la cererea părții induse în eroare, poate menține contractul atunci când apreciază că aceasta ar constitui o sancțiune civilă adecvată.

Regimul nulității

Art. 46. - Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Persoanele capabile de a contracta nu pot opune minorului sau celui pus sub interdicție judecătorească incapacitatea acestuia. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Acțiunea în anulare poate fi exercitată de reprezentantul legal, de minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, precum și de ocrotitorul legal. Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

(3) Atunci când actul s-a încheiat fără autorizarea instanței de tutelă, necesară potrivit legii, aceasta va sesiza procurorul în vederea exercitării acțiunii în anulare. Doctrină (2)

Limitele obligației de restituire

Art. 47. - Reviste (2), Doctrină (5)

Persoana lipsită de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă nu este obligată la restituire decât în limita folosului realizat. Dispozițiile art. 1.635-1.649 se aplică în mod corespunzător.

Confirmarea actului anulabil

Art. 48. - Reviste (2), Doctrină (5)

Minorul devenit major poate confirma actul făcut singur în timpul minorității, atunci când el trebuia să fie reprezentat sau asistat. După descărcarea tutorelui, el poate, de asemenea, să confirme actul făcut de tutorele său fără respectarea tuturor formalităților cerute pentru încheierea lui valabilă. În timpul minorității, confirmarea actului anulabil se poate face numai în condițiile art. 1.263 și 1.264. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 37 
    . Reglementarea corespunde prevederilor art. 5 alin. (3) din Decretul nr. 31/1954, care afost reformulat. S-a subliniat elementul definitoriu, ce constituie regula pentru capacitatea de exercițiu, constând în încheierea de acte juridice fără obligativitatea asistării/reprezentării de către oaltă persoană. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Definiția capacității de exercițiu. Art. 37 noul C. civ. conține definiția legală a capacității de exercițiu. Și doctrina a elaborat mai multe definiții, dintre care o cităm pe aceea conform căreia capacitatea de exercițiu a persoanei fizice este „acea parte a capacității civile a omului care constă în aptitudinea acestuia de a dobândi și exercita drepturi civile și de a-și asuma și executa obligații civile prin încheierea de acte juridice civile” (a se vedea Gh. Beleiu, Drept civil român, p. 348). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Capacitatea de exercițiu este aptitudinea persoanei de a-și exercita drepturile și de a-și asuma obligații civile, prin încheierea de acte juridice civile. Legiuitorul, prin art. 37 C. civ.., menționează expres că persoana căreia-i recunoaște capacitate de exercițiu are aptitudinea „de aîncheia singură acte juridice civile”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Capacitatea de exercițiu a persoanei fizice este acea parte a capacității civile a omului care constă în aptitudinea acestuia de a dobândi și exercita drepturi civile și de a-și asuma și executa obligații civile prin încheierea de acte juridice civile. Premisele capacității de exercițiu a persoanei fizice, respectiv condițiile necesare, sunt: existența capacității civile de folosință și existența discernământului (E. Chelaru, Drept civil. Persoanele, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 38). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 37 
    . Reglementarea corespunde prevederilor art. 5 alin. (3) din Decretul nr. 31/1954, care afost reformulat. S-a subliniat elementul definitoriu, ce constituie regula pentru capacitatea de exercițiu, constând în încheierea de acte juridice fără obligativitatea asistării/reprezentării de către oaltă persoană. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea de folosință
Capacitatea de exercițiu
Declararea judecătorească a morții
Dispoziții comune
Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice
Respectul vieții private și al demnității persoanei umane
Respectul datorat persoanei și după decesul său
Numele
Domiciliul și reședința
Actele de stare civilă
Deschiderea tutelei
Tutorele
Reviste:
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Opinii privind drepturile și îndatoririle părintești ale părintelui minor conform art. 490 C. Civ.
Nulitatea în Noul Cod Civil Român (I)
Autoritatea părintească
Contribuții la studiul dispozițiilor legale privind participarea Ministerului Public la executarea silită a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii în materie civilă
Informarea precontractuală a pacientului (II)
Contractul de donație (I)
Despre contractul de ipotecă (II)
2. Instituirea curatelei în vederea reprezentării minorului la perfectarea actelor de dispoziție. Validarea curatorului și autorizarea încheierii actelor de dispoziție de către instanța de tutelă. Sultă compensatorie. Radierea dreptului de ipotecă
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Modele:
Acțiune în anularea unui act de partaj voluntar.
Acțiune în anularea unei înstrăinări consimțite fără încuviințarea prealabilă a reprezentantului legal, . . .
Acțiune în anularea unui act juridic încheiat de minorul care nu a împlinit vârsta de paisprezece ani (sau de persoana pusă sub interdicție).
Cerere pentru recunoașterea capacității de exercițiu anticipată (emanciparea minorului care a împlinit 16 ani)
Acțiune în anularea unui act încheiat, fără încuviințarea prealabilă a reprezentantului legal, . . .
Cerere de chemare în judecată pentru constatarea nulității absolute.
Proceduri:
Procedură privind vânzarea-cumpărarea imobilelor
Referințe în cărți:
Atributele de identificare ale persoanei fizice
Drept civil. Persoanele
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Dreptul Afacerilor. Teoria generală. Contractul
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
Legislație conexă :
Codul Muncii din 2003
;
se încarcă...