Capacitatea civilă a persoanei fizice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre persoane - Persoana fizică -
CAPITOLUL I
Capacitatea civilă a persoanei fizice Jurisprudență, Reviste (1)

SECȚIUNEA 1 Capacitatea de folosință

Noțiune

Art. 34. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

Capacitatea de folosință este aptitudinea persoanei de a avea drepturi și obligații civile. Jurisprudență

Durata capacității de folosință

Art. 35. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

Capacitatea de folosință începe la nașterea persoanei și încetează odată cu moartea acesteia. Jurisprudență

Drepturile copilului conceput

Art. 36. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (9), Librăria Indaco (2)

Drepturile copilului sunt recunoscute de la concepțiune, însă numai dacă el se naște viu. Dispozițiile art. 412 referitoare la timpul legal al concepțiunii sunt aplicabile. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 2-a
Capacitatea de exercițiu

Noțiune

Art. 37. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4), Librăria Indaco (4)

Capacitatea de exercițiu este aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile. Jurisprudență

Începutul capacității de exercițiu

Art. 38. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Capacitatea de exercițiu deplină începe la data când persoana devine majoră. Reviste (1)

(2) Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de 18 ani. Reviste (4), Doctrină (1)

Situația minorului căsătorit

Art. 39. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (6)

(1) Minorul dobândește, prin căsătorie, capacitatea deplină de exercițiu. Reviste (5), Doctrină (4)

(2) În cazul în care căsătoria este anulată, minorul care a fost de bună-credință la încheierea căsătoriei păstrează capacitatea deplină de exercițiu. Reviste (4), Doctrină (2)

Capacitatea de exercițiu anticipată

Art. 40. - Reviste (13), Doctrină (10), Modele (1)

Pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate recunoaște minorului care a împlinit vârsta de 16 ani capacitatea deplină de exercițiu. În acest scop, vor fi ascultați și părinții sau tutorele minorului, luându-se, când este cazul, și avizul consiliului de familie.

Capacitatea de exercițiu restrânsă

Art. 41. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4), Modele (3), Librăria Indaco (2)

(1) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are capacitatea de exercițiu restrânsă. Reviste (1)

(2) Actele juridice ale minorului cu capacitate de exercițiu restrânsă se încheie de către acesta, cu încuviințarea părinților sau, după caz, a tutorelui, iar în cazurile prevăzute de lege, și cu autorizarea instanței de tutelă. Încuviințarea sau autorizarea poate fi dată, cel mai târziu, în momentul încheierii actului. Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

(3) Cu toate acestea, minorul cu capacitate de exercițiu restrânsă poate face singur acte de conservare, acte de administrare care nu îl prejudiciază, precum și acte de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la data încheierii lor. Reviste (7), Doctrină (3)

Regimul unor acte ale minorului

Art. 42. - Legislație conexă (1), Reviste (6), Doctrină (3)

(1) Minorul poate să încheie acte juridice privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, cu încuviințarea părinților sau a tutorelui, precum și cu respectarea dispozițiilor legii speciale, dacă este cazul. Reviste (6), Doctrină (1)

(2) În acest caz, minorul exercită singur drepturile și execută tot astfel obligațiile izvorâte din aceste acte și poate dispune singur de veniturile dobândite. Reviste (3)

Lipsa capacității de exercițiu

Art. 43. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) În afara altor cazuri prevăzute de lege, nu au capacitate de exercițiu: Reviste (4), Doctrină (3)

a) minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani; Reviste (2), Doctrină (1)

b) interzisul judecătoresc. Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Pentru cei care nu au capacitate de exercițiu, actele juridice se încheie, în numele acestora, de reprezentanții lor legali, în condițiile prevăzute de lege. Dispozițiile art. 42 alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(3) Cu toate acestea, persoana lipsită de capacitatea de exercițiu poate încheia singură actele anume prevăzute de lege, actele de conservare, precum și actele de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la momentul încheierii lor. Reviste (6), Doctrină (3)

(4) Actele pe care minorul le poate încheia singur pot fi făcute și de reprezentantul său legal, afară de cazul în care legea ar dispune altfel sau natura actului nu i-ar permite acest lucru. Reviste (2), Doctrină (2)

Sancțiune

Art. 44. - Puneri în aplicare (1), Reviste (4), Doctrină (6), Modele (3), Proceduri (1), Librăria Indaco (1)

(1) Actele făcute de persoana lipsită de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, altele decât cele prevăzute la art. 41 alin. (3) și la art. 43 alin. (3), precum și actele făcute de tutore fără autorizarea instanței de tutelă, atunci când această autorizare este cerută de lege, sunt anulabile, chiar fără dovedirea unui prejudiciu. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Cel lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă poate invoca și singur, în apărare, anulabilitatea actului pentru incapacitatea sa rezultată din minoritate ori din punerea sub interdicție judecătorească. Jurisprudență

Frauda comisă de incapabil

Art. 45. - Reviste (3), Doctrină (5)

Simpla declarație că este capabil să contracteze, făcută de cel lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, nu înlătură anulabilitatea actului. Dacă însă a folosit manopere dolosive, instanța, la cererea părții induse în eroare, poate menține contractul atunci când apreciază că aceasta ar constitui o sancțiune civilă adecvată.

Regimul nulității

Art. 46. - Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Persoanele capabile de a contracta nu pot opune minorului sau celui pus sub interdicție judecătorească incapacitatea acestuia. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Acțiunea în anulare poate fi exercitată de reprezentantul legal, de minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, precum și de ocrotitorul legal. Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

(3) Atunci când actul s-a încheiat fără autorizarea instanței de tutelă, necesară potrivit legii, aceasta va sesiza procurorul în vederea exercitării acțiunii în anulare. Doctrină (2)

Limitele obligației de restituire

Art. 47. - Reviste (2), Doctrină (5)

Persoana lipsită de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă nu este obligată la restituire decât în limita folosului realizat. Dispozițiile art. 1.635-1.649 se aplică în mod corespunzător.

Confirmarea actului anulabil

Art. 48. - Reviste (2), Doctrină (5)

Minorul devenit major poate confirma actul făcut singur în timpul minorității, atunci când el trebuia să fie reprezentat sau asistat. După descărcarea tutorelui, el poate, de asemenea, să confirme actul făcut de tutorele său fără respectarea tuturor formalităților cerute pentru încheierea lui valabilă. În timpul minorității, confirmarea actului anulabil se poate face numai în condițiile art. 1.263 și 1.264. Reviste (1)

SECȚIUNEA a 3-a
Declararea judecătorească a morții

Cazul general

Art. 49. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (8), Modele (2), Librăria Indaco (3)

(1) În cazul în care o persoană este dispărută și există indicii că a încetat din viață, aceasta poate fi declarată moartă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, dacă au trecut cel puțin 2 ani de la data primirii ultimelor informații sau indicii din care rezultă că era în viață. Jurisprudență

(2) Dacă data primirii ultimelor informații sau indicii despre cel dispărut nu se poate stabili cu exactitate, termenul prevăzut în alin. (1) se socotește de la sfârșitul lunii în care s-au primit ultimele informații sau indicii, iar în cazul în care nu se poate stabili nici luna, de la sfârșitul anului calendaristic. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Cazuri speciale

Art. 50. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (8), Librăria Indaco (1)

(1) Cel dispărut în împrejurări deosebite, cum sunt inundațiile, cutremurul, catastrofa de cale ferată ori aeriană, naufragiul, în cursul unor fapte de război sau într-o altă împrejurare asemănătoare, ce îndreptățește a se presupune decesul, poate fi declarat mort, dacă au trecut cel puțin 6 luni de la data împrejurării în care a avut loc dispariția. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Dacă ziua în care a intervenit împrejurarea când a avut loc dispariția nu poate fi stabilită, sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozițiile art. 49 alin. (2).

(3) Atunci când este sigur că decesul s-a produs, deși cadavrul nu poate fi găsit sau identificat, moartea poate fi declarată prin hotărâre judecătorească, fără a se aștepta împlinirea vreunui termen de la dispariție. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Procedura de declarare a morții

Art. 51. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Doctrină (6), Modele (1)

Soluționarea cererii de declarare a morții se face potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă.

Data prezumată a morții celui dispărut

Art. 52. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (7), Modele (2), Librăria Indaco (1)

(1) Cel declarat mort este socotit că a încetat din viață la data pe care hotărârea rămasă definitivă a stabilit-o ca fiind aceea a morții. Dacă hotărârea nu arată și ora morții, se socotește că cel declarat mort a încetat din viață în ultima oră a zilei stabilite ca fiind aceea a morții. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În lipsa unor indicii îndestulătoare, se va stabili că cel declarat mort a încetat din viață în ultima oră a celei din urmă zile a termenului prevăzut de art. 49 sau 50, după caz. Jurisprudență

(3) Instanța judecătorească poate rectifica data morții stabilită potrivit dispozițiilor alin. (1) și (2), dacă se dovedește că nu era posibil ca persoana declarată moartă să fi decedat la acea dată. În acest caz, data morții este cea stabilită prin hotărârea de rectificare. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5), Modele (1)

Prezumție

Art. 53. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

Cel dispărut este socotit a fi în viață, dacă nu a intervenit o hotărâre declarativă de moarte rămasă definitivă.

Anularea hotărârii de declarare a morții

Art. 54. - Puneri în aplicare (1), Reviste (3), Doctrină (6), Modele (3)

(1) Dacă cel declarat mort este în viață, se poate cere, oricând, anularea hotărârii prin care s-a declarat moartea. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(2) Cel care a fost declarat mort poate cere, după anularea hotărârii declarative de moarte, înapoierea bunurilor sale în natură, iar dacă aceasta nu este cu putință, restituirea lor prin echivalent. Cu toate acestea, dobânditorul cu titlu oneros nu este obligat să le înapoieze decât dacă, sub rezerva dispozițiilor în materie de carte funciară, se va face dovada că la data dobândirii știa ori trebuia să știe că persoana declarată moartă este în viață. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Descoperirea certificatului de deces

Art. 55. - Reviste (1), Doctrină (6), Modele (1)

Orice persoană interesată poate cere oricând anularea hotărârii declarative de moarte, în cazul în care se descoperă certificatul de deces al celui declarat mort. Jurisprudență

Plata făcută moștenitorilor aparenți

Art. 56. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Plata făcută moștenitorilor legali sau legatarilor unei persoane, care reapare ulterior hotărârii declarative de moarte, este valabilă și liberatorie, dacă a fost făcută înainte de radierea din registrul de stare civilă a mențiunii privitoare la deces, cu excepția cazului în care cel care a făcut plata a cunoscut faptul că persoana declarată moartă este în viață.

Drepturile moștenitorului aparent

Art. 57. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

Moștenitorul aparent care află că persoana care a fost declarată decedată prin hotărâre judecătorească este în viață păstrează posesia bunurilor și dobândește fructele acestora, cât timp cel reapărut nu solicită restituirea lor.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 34. În cadrul acestui articol se regăsesc prevederile art. 5 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954, care afost reformulat conform definiției din doctrină. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Atunci, când ne referim la raporturile juridice civile și la conținutul acestor raporturi juridice, capacitatea juridică este denumită capacitatea civilă sau de drept civil. Capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor (fizice și juridice) A se vedea art. 28 alin. (1) - (2) noul C. civ..și reprezintă calitatea de afi subiect de drept civil, este aptitudinea generală și abstractă de afi titular de drepturi și obligații civile. Orice persoană are capacitate de folosință și, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, capacitate de exercițiu. Rasa, culoarea, naționalitatea, originea etnică, limba, religia, vârsta, sexul sau orientarea sexuală, opinia, convingerile personale, apartenența politică, sindicală, la ocategorie socială ori la ocategorie defavorizată, averea, originea socială, gradul de cultură, precum și orice altă situație similară nu au nicio influență asupra capacității civile. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Definiție. Textul art. 34 noul C. civ. ne oferă o definiție legală a capacității de folosință. 
    Capacitatea de folosință este o parte a capacității civile a persoanei fizice, aspect care rezultă și din modul de reglementare. Astfel, capacitatea de folosință este reglementată în secțiunea I a Capitolului I, care este intitulat „Capacitatea civilă a persoanei fizice”. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    67 Definiția legală acapacității de folosință este dată de art. 34 C. civ.., potrivit căruia „Capacitatea de folosință este aptitudinea persoanei de aavea drepturi și obligații civile”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Capacitatea civilă este o parte a capacității juridice, care constă în aptitudinea persoanei de a-și exercita drepturile civile și de a-și asuma obligații civile, prin încheierea de acte juridice. Ea se împarte în capacitate de folosință și capacitate de exercițiu. 
   2. Capacitatea de folosință este cea care face din individul uman subiect de drept; avem de-a face cu o categorie juridică ce are vocația de a explica tehnic cum se poate ca orice om să fie titular de drepturi și obligații juridice. Prin urmare, capacitatea de folosință nu e un simplu instrument tehnic, dezvoltat în conexiune cu actul juridic, ci o categorie juridică esențială, care face posibilă comprehensiunea juridică a omului ca subiect de drept. Lipsa capacității de folosință valorează negarea personalității juridice a omului, transformarea acestuia în obiect sau în marionetă juridică. Capacitatea de folosință nu e decât sinonimul ființei juridice a omului, ființă care există de la naștere până la moarte (I. Reghini, Ș. Dia­conescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, ed. a 2-a, Ed. Sfera juridică, Cluj-Napoca, 2008, p. 418). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea civilă a persoanei fizice
Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente
Identificarea persoanei fizice
Dispoziții generale
Tutela minorului
Ocrotirea interzisului judecătoresc
Curatela
Dispoziții generale
Înființarea persoanei juridice
Capacitatea civilă a persoanei juridice
Identificarea persoanei juridice
Reviste:
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Despre declararea judecătorească a morții și efectele acesteia
Opinii privind drepturile și îndatoririle părintești ale părintelui minor conform art. 490 C. Civ.
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Autoritatea părintească
Nulitatea în Noul Cod Civil Român (I)
Lex causae în materia capacității persoanei fizice (art. 2572 din Codul civil)
Contribuții la studiul dispozițiilor legale privind participarea Ministerului Public la executarea silită a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii în materie civilă
Informarea precontractuală a pacientului (II)
Contractul de donație (I)
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Modele:
Acțiune în anularea unui act de partaj voluntar.
Acțiune în anularea unei înstrăinări consimțite fără încuviințarea prealabilă a reprezentantului legal, . . .
Acțiune în anularea unui act juridic încheiat de minorul care nu a împlinit vârsta de paisprezece ani (sau de persoana pusă sub interdicție).
Declararea judecătorească a morții
Cerere de rectificare a datei morții.
Anularea hotărârii declarative de moarte
Cerere pentru recunoașterea capacității de exercițiu anticipată (emanciparea minorului care a împlinit 16 ani)
Acțiune în anularea unui act încheiat, fără încuviințarea prealabilă a reprezentantului legal, . . .
Cerere de chemare în judecată pentru constatarea nulității absolute.
Cerere de declarare a morții prezumate.
Proceduri:
Procedură privind vânzarea-cumpărarea imobilelor
Referințe în cărți:
Atributele de identificare ale persoanei fizice
Drept civil. Persoanele
Moștenirea în noul Cod civil - Studii teoretice și practice - Ediția a II-a, revăzută și adăugită
Dreptul Afacerilor. Teoria generală. Contractul
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
Tratat de drept procesual civil - Căile de atac. Procedurile speciale. Executarea silită. Procesul civil internațional - Vol. II
Cererile în procesul civil. Dispoziții speciale
Legislație conexă :
Codul Muncii din 2003
Codul de procedură civilă din 2010
;
se încarcă...