Bunurile proprii | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților - Regimul comunității legale -
Bunurile proprii

Art. 340. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (9), Modele (5)

Nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecărui soț: Jurisprudență

a) bunurile dobândite prin moștenire legală, legat sau donație, cu excepția cazului în care dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

b) bunurile de uz personal; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Modele (2)

c) bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerț care face parte din comunitatea de bunuri; Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4), Modele (2)

d) drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creațiilor sale și asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat; Reviste (2), Doctrină (2)

e) bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele științifice sau literare, schițele și proiectele artistice, proiectele de invenții și alte asemenea bunuri; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

f) indemnizația de asigurare și despăgubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soți; Jurisprudență, Doctrină (1)

g) bunurile, sumele de bani sau orice valori care înlocuiesc un bun propriu, precum și bunul dobândit în schimbul acestora; Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

h) fructele bunurilor proprii. Reviste (3), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Regimul comunității legale va fi aplicabil atât atunci când soții nu au încheiat oconvenție matrimonială (a se vedea art. 329 noul C. civ.), cât și în ipoteza reținerii nulității convenției matrimoniale (potrivit art. 338 noul C. civ.). 
    Acest regim nu este cu mult diferit de cel reglementat prin Codul familiei, trebuind însă ase insista asupra caracterului supletiv și mutabil al regimului comunității legale instituit de noul Cod civil, care rămâne un regim de comunitate parțială (a se vedea și E. Florian, Dreptul familiei, ed. a3-a, Ed. C.H. Beck, București, 2010, Partea aII-a, Capitolul II, Secțiunea aV-a, §4.Regimurile matrimoniale în reglementarea noului Cod civil, www.legalis.ro). Astfel, art. 339 noul C. civ. instituie regula că bunurile dobândite de oricare dintre soți, în timpul regimului comunității legale, sunt bunuri comune în devălmășie, de la data dobândirii acestora. Doar prin excepție vorbim de bunuri proprii ale fiecăruia dintre soți [art. 340 lit. a) -h) noul C. civ.]. Cu privire la acestea, trebuie să facem câteva precizări: [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Nu vor face însă parte din comunitate bunurile care, potrivit art. 340 noul C. civ., sunt bunuri proprii ale fiecărui soț. Deoarece determinarea unui bun ca fiind propriu este dată de proveniența sau destinația bunului, în literatura juridică s-a arătat că aceste criterii, alături de data dobândirii, sunt cele care servesc la delimitarea între categoria bunurilor comune și aceea abunurilor proprii779. 
    779 A se vedea Al. Bacaci, V.C. Dumitrache, C. Hageanu, Dreptul familiei, în reglementarea noul C. civ., ed. a 7-a, Ed. C.H. Beck, București, 2012, p. 93.
[ Mai mult... ]
 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    „Bunurile dobândite în timpul regimului comunității legale de oricare dintre soți sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmășie ale soților” – stabilește art. 339 C. civ.., iar calitatea de bun comun nu trebuie dovedită, adaugă art. 343 alin. (1) C. civ.. Altfel spus, bunurile dobândite de către oricare dintre soți sub imperiul regimului legal al comunității sunt prezumate afi bunuri comune ale ambilor; prezumția de apartenență la comunitate este relativă, putându-se dovedi contrariul, anume că bunul în cauză este propriu al unuia dintre soți [art. 343 alin. (2) și (3) C. civ..]. Ținând seama și faptul că legea indică printr-o enumerare cu caracter limitativ cuprinsă în art. 340 C. civ.. categoriile de bunuri care, dobândite fiind în timpul regimului comunității legale, sunt proprii ale unuia dintre soți, rezultă că un anume bun este comun al ambilor soți dacă afost dobândit, de oricare dintre ei, în timpul regimului matrimonial al comunității legale și nu face parte, respectivul bun, din categoria celor proprii unuia dintre soți. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Categoriile de bunuri proprii (art. 340 C. civ..) sunt strict și limitativ reglementate de acest text. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Caracteristicile bunurilor proprii. Din perspectiva caracteristicilor bunurilor proprii ale soților nu există diferențe notabile între reglementarea Codului familiei și cea instituită prin noul Cod civil. Bunurile proprii reprezintă o excepție de la comunitatea de bunuri, în sensul că anumite categorii de bunuri, deși sunt dobândite în timpul regimului comunității legale, nu sunt bunuri comune, ci legiuitorul le-a considerat bunuri proprii, având în vedere câteva criterii: legătura strânsă pe care acestea o au cu persoana soțului dobânditor, afectațiunea bunului sau subrogația reală (pentru dezvoltări sub imperiul reglementării anterioare, a se vedea I.P. Filipescu ș.a., Dreptul familiei, p. 82). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Viciile de consimțământ
Lipsa discernământului
Existența tutelei
Termenul de prescripție
Caracterul personal al acțiunii
Acoperirea nulității
Căsătoria putativă
Situația copiilor
Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Bunurile comune
Bunurile proprii
Veniturile din muncă și cele asimilate acestora
Regimul juridic al bunurilor proprii
Dovada bunurilor soților
Formalitățile de publicitate
Actele de conservare, de folosință și de administrare
Actele de înstrăinare și de grevare
Nulitatea relativă
Aportul de bunuri comune
Regimul aporturilor
Dispoziții testamentare
Reviste:
Considerații asupra drepturilor rezultate din creația intelectuală în reglementarea Noului Cod civil
Bunurile proprii ale soților. Comentarii și explicații aferente art. 340 noul C. civ.
Veniturile soților din muncă și cele asimilate acestora în reglementarea Codului civil
Particularități privind partajul bunurilor comune ale soților în caz de divorț
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Modalități de exercitare a dreptului de opțiune matrimonială
Natura juridică a creanței de participare în cadrul regimului separației de bunuri
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Partajul în timpul regimului comunității în noi practici notariale din perspectiva Noului Cod Civil și a Noului Cod de Procedură Civilă în actualul context european
Contractul de mandat
Doctrină:
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
Cerere de chemare în judecată pentru restituirea bunurilor proprii.
ACT DE LICHIDARE ÎNTRE FOȘTI SOȚI (după divorț)
ACT DE LICHIDARE ÎNTRE SOȚUL SUPRAVIEȚUITOR ȘI MOȘTENITORI SAU ÎNTRE MOȘTENITORII CELOR DOI SOȚI*
;
se încarcă...