Bunurile proprietate comună pe cote părți | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților - Regimul separației de bunuri -
Bunurile proprietate comună pe cote-părți

Art. 362. - Reviste (2), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Bunurile dobândite împreună de soți aparțin acestora în proprietate comună pe cote-părți, în condițiile legii. Reviste (2), Doctrină (2), Modele (2)

(2) Dovada coproprietății se face în condițiile art. 361, care se aplică în mod corespunzător. Modele (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 362 
    Bunurile pe care soții le achiziționează împreună în timpul acestui regim matrimonial sunt bunuri comune, aflate în proprietate comună pe cote-părți (a se vedea și art. 631 și urm. noul C. civ.), dovada acestora făcându-se prin existența unui inventar, întocmit în condițiile art. 361 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Dacă soții vor alege regimul matrimonial al separației de bunuri, bunurile pe care le vor dobândi împreună le vor aparține în proprietate comună pe cote-părți, în condițiile legii (art. 362 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    608 Pentru apreveni orice confuzie, soții aflați sub semnul separației de bunuri pot dobândi împreună bunuri, bunuri care vor fi proprietatea lor comună pe cote-părți (art. 362 C. civ..), iar nu în devălmășie cum se întâmplă în cazul regimurilor de tip comunitar. Faptul că soții sunt coproprietari (pe cote-părți) asupra unui bun nu alterează caracterul exclusiv al dreptului niciunuia dintre ei, fiecare fiind titularul exclusiv al cotei-părți ce-i revine din dreptul de proprietate și poate dispune în mod liber de aceasta (nu și de bun în întregul său) în lipsă de stipulație contrară [art. 634 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În situația în care în timpul căsătoriei, sub regimul separației de bunuri, noi soții dobândim în coproprietate pe cote-părți bunuri comune, în conformitate cu art. 362 C. civ.., suntem de acord ca acestea să fie preluate fără plată, înainte de partajul moștenirii, de către soțul supraviețuitor. Prezenta clauză de preciput privind bunurile comune pe care le vom dobândi în coproprietate comună pe cote-părți este stipulată în favoarea ambilor soți. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Proprietatea comună pe cote-părți. Spre deosebire de alte sisteme de drept [spre exemplu, art. 1538 alin. (3) din Codul civil francez; art. 248 alin. (2) din Codul civil elvețian; art. 1468 din Codul civil belgian; art. 219 din Codul civil italian), reglementarea română nu aconsacrat expres, în această materie, prezumția legală de indiviziune în cote-părți egale, de oincontestabilă utilitate practică, potrivit căreia bunurile asupra cărora niciunul dintre soți nu poate justifica oproprietate exclusivă sunt considerate că le aparțin în coproprietate, fiecare pentru jumătate. Această aparentă lacună de reglementare este suplinită însă prin apelul la dispozițiile art. 362 alin. (1) noul C. civ., care instituie oprezumție de proprietate comună pe cote-părți în cazul bunurilor dobândite de soți împreună. Totodată, se poate considera că oasemenea prezumție este consacrată implicit prin trimiterea pe care oface art. 362 alin. (2) la art. 361 noul C. civ. – în principal fiind vizat alin. (4). Acest text instituie prezumția că, în lipsa inventarului, până la proba contrară, dreptul de proprietate aparține soțului posesor, de unde rezultă că, în măsura în care posesia este comună, se prezumă că bunurile sunt în coproprietate. Devin astfel incidente dispozițiile din dreptul comun privitoare la coproprietatea obișnuită, cu care prevederile din materia separației de bunuri se completează. Astfel, potrivit art. 633 noul C. civ., „Dacă bunul este stăpânit în comun, coproprietatea se prezumă, până la proba contrară”, cotele-părți fiind prezumate egale, conform art. 634 alin. (2) noul C. civ.. Desigur, această prezumție nu poate opera în cazul în care bunul afost dobândit printr-un act juridic, supus, potrivit legii, unei condiții de formă pentru validitate ori unor cerințe de publicitate, când dreptul de proprietate exclusivă, respectiv de coproprietate trebuie să rezulte din înscrisul care îndeplinește formele cerute de lege (a se vedea M. Avram, C. Nicolescu, Regimuri matrimoniale, p. 336-337).

[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Urmărirea bunurilor comune
Urmărirea veniturilor din profesie
Lichidarea regimului comunității
Efectele încetării regimului comunității
Lichidarea comunității Partajul
Partajul în timpul regimului comunității
Convențiile contrare regimului comunității legale
Regimul bunurilor
Inventarul bunurilor mobile
Bunurile proprietate comună pe cote părți
Folosința bunurilor celuilalt soț
Răspunderea pentru obligațiile personale
Dreptul de retenție
Domeniul de aplicare
Obiectul convenției matrimoniale
Alte dispoziții aplicabile
Regimul filiației
Condiții
Contestarea filiației
Răspunderea tatălui
Reviste:
Clauza de preciput (I)
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil. Abordare comparativă (I)
Clauza de preciput - Instituție nou introdusă în Codul civil
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Convenție matrimonială între soți privind alegearea regimului separației de bunuri
Acțiune privind partajarea bunurilor comune
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegearea regimului separației de bunuri
;
se încarcă...