Bunurile comune | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților - Regimul comunității legale -
Bunurile comune

Art. 339. - Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (9), Modele (1), Librăria Indaco (4)

Bunurile dobândite în timpul regimului comunității legale de oricare dintre soți sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmășie ale soților. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Regimul comunității legale va fi aplicabil atât atunci când soții nu au încheiat oconvenție matrimonială (a se vedea art. 329 noul C. civ.), cât și în ipoteza reținerii nulității convenției matrimoniale (potrivit art. 338 noul C. civ.). 
    Acest regim nu este cu mult diferit de cel reglementat prin Codul familiei, trebuind însă ase insista asupra caracterului supletiv și mutabil al regimului comunității legale instituit de noul Cod civil, care rămâne un regim de comunitate parțială (a se vedea și E. Florian, Dreptul familiei, ed. a3-a, Ed. C.H. Beck, București, 2010, Partea aII-a, Capitolul II, Secțiunea aV-a, §4.Regimurile matrimoniale în reglementarea noului Cod civil, www.legalis.ro). Astfel, art. 339 noul C. civ. instituie regula că bunurile dobândite de oricare dintre soți, în timpul regimului comunității legale, sunt bunuri comune în devălmășie, de la data dobândirii acestora. Doar prin excepție vorbim de bunuri proprii ale fiecăruia dintre soți [art. 340 lit. a) -h) noul C. civ.]. Cu privire la acestea, trebuie să facem câteva precizări: [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    8.1.Divizarea patrimoniului în temeiul legii. Este divizat, conform legii (art. 339-368 noul C. civ.), în mai multe mase patrimoniale cu regimuri juridice diferite, patrimoniul persoanelor căsătorite. Patrimoniul acestora va fi astfel format din două mase patrimoniale: masa bunurilor comune, care este formată din bunurile dobândite de oricare dintre soți în timpul căsătoriei, indiferent de regimul matrimonial pe care l-au ales (comunitatea legală, separația de bunuri sau comunitatea convențională) și masa bunurilor proprii. În cazul separației de bunuri se exceptează bunurile pe care fiecare soț le dobândește în nume propriu după încheierea căsătoriei, acestea fiind proprietatea sa exclusivă. Sub aspectul care ne interesează aici, diferența dată de regimul matrimonial ales privește însă numai forma comunității de bunuri: proprietatea comună devălmașă în cazul comunității legale și comunitatea convențională sau proprietatea comună pe cote-părți în cazul separației de bunuri. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Ori de câte ori soții nu au propria convenție matrimonială încheiată anterior căsătoriei sau, deși au încheiat oatare convenție, ea este nulă sau anulată, raporturile patrimoniale dintre ei sunt supuse regimului matrimonial de drept comun al comunității legale, reglementat prin art. 339-359 C. civ.. Din chiar momentul încheierii, fiecare căsătorie are un regim matrimonial. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Bunurile comune ale soților (art. 339 C. civ..) [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Opțiunea pentru regimul matrimonial legal. Sub imperiul Codului civil de la 1864, regimul matrimonial legal era cel al separației de bunuri, în cadrul căruia fiecare soț păstra dreptul exclusiv de administrare, folosință și dispoziție asupra bunurilor personale, cu obligația însă de a contribui la cheltuielile căsătoriei. Odată cu intrarea în vigoare a Codului familiei, comunitatea de bunuri a fost ridicată la rangul de regim matrimonial legal, constituind, de altfel, regimul unic, imperativ și imutabil. Având în vedere faptul că sistemele de drept în care separația de bunuri constituie regimul matrimonial legal sunt minoritare (cel puțin în peisajul legislativ european), iar în acele ordini juridice în care este reglementată cu titlul de regim convențional separația de bunuri ocupă totuși o poziție redusă în opțiunile viitorilor soți, apreciem judicioasă soluția legiuitorului român de a menține regimul comunității la rang de regim matrimonial legal. Astfel, după mai bine de jumătate de secol de aplicare a regimului comunității legale de bunuri, instituit de Codul familiei în anul 1954, este neîndoielnic că spiritul comunitar și-a pus o amprentă pregnantă, influențând mentalitățile, psihologia și chiar comportamentele cotidiene ale persoanelor căsătorite. Prin soluțiile mult mai flexibile consacrate de noul Cod civil, regimul comunității legale de bunuri își va spori atractivitatea, devenind un regim matrimonial mult mai adaptat actualelor condiții economice și sociale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Viciile de consimțământ
Lipsa discernământului
Existența tutelei
Termenul de prescripție
Caracterul personal al acțiunii
Acoperirea nulității
Căsătoria putativă
Situația copiilor
Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Bunurile comune
Bunurile proprii
Veniturile din muncă și cele asimilate acestora
Regimul juridic al bunurilor proprii
Dovada bunurilor soților
Formalitățile de publicitate
Actele de conservare, de folosință și de administrare
Actele de înstrăinare și de grevare
Nulitatea relativă
Aportul de bunuri comune
Regimul aporturilor
Reviste:
Bunurile proprii ale soților. Comentarii și explicații aferente art. 340 noul C. civ.
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
STUDIU DE CAZ: Despre partajul bunurilor comune ale soților
Publicitatea legală și regimurile matrimoniale
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil român
Patrimoniul soților și dreptul de urmărire al creditorilor
Veniturile soților din muncă și cele asimilate acestora în reglementarea Codului civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Acțiune în anularea înstrăinării unui teren sau construcții, bun comun, de către unul singur dintre soți.
Referințe în cărți:
Drept civil. Drepturile reale
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
;
se încarcă...