Buna credință | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre legea civilă - Interpretarea și efectele legii civile -
Buna-credință

Art. 14. - Jurisprudență, Reviste (51), Doctrină (6)

(1) Orice persoană fizică sau persoană juridică trebuie să își exercite drepturile și să își execute obligațiile civile cu bună-credință, în acord cu ordinea publică și bunele moravuri. Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (2)

(2) Buna-credință se prezumă până la proba contrară. Jurisprudență, Reviste (22), Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 14  
    Primul alineat reprezintă echivalentul art. 970 C. civ. din 1864, iar alin. (2) reprezintă transpunerea legislativă aprincipiului bona fides presumitur. Dovada contrară se poate face prin orice mijloc de probă. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    – dreptul subiectiv civil trebuie exercitat cu bună-credință. Dispoziția legală cuprinsă în art. 14 noul C. civ. aridicat la valoare de principiu de drept civil exercitarea cu bună-credință – în acord cu ordinea publică și bunele moravuri – adrepturilor subiective civile și executării obligațiilor aferente. După părerea noastră, fără exercitarea cu bună-credință adrepturilor civile subiective și fără încrederea reciprocă nu s-ar putea derula în mod normal și firesc raporturile juridice civile. De altfel, art. 54 din Constituția României ridică această regulă la rang de principiu constituțional, când prevede că cetățenii români, cetățenii străini și apatrizii sunt obligați „să-și exercite drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți”. [ Mai mult... ] 

Dreptul european al contractelor. Realități • Influențe • Domeniu de aplicare, ediția 1
    313 Dispozițiile art. 1:201 din Principii au introdus o obligație generală de bună-credință, regula de principiu fiind reluată prin art. 2:301 (cu referire la negocierile precontractuale) sau art. 4:110 (privind clauzele carenu au făcut obiectul negocierii). 
    314 A se vedea art. 2:101 și art. 7:102 ACQP. 
    315 A se vedea C. Aubert de Vincelles, La recherche d’une cohérence en droit européen: de l’acquis communautaire à l’ébauche d’un droit européen des contrats, în Droit européen du contrat et droits du contrat en Europe.Quelles perspectives pour quel équilibre,sous la direction de G. Wicker, Litec, 2008, p. 12. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Delimitare. Buna-credință sau bona-fides, ca stare psihologică a unui subiect de drept individual, se manifestă pe plan juridic, pe de o parte, sub forma intenției drepte, a diligenței, a liceității și a abținerii de la producerea vreunui prejudiciu în executarea obligațiilor, în general, și a contractelor în special. Pe de altă parte, buna-credință îmbracă forma erorii scuzabile, adică a convingerii eronate și neculpabile a unei persoane că are un drept și că acționează potrivit legii. În primul caz, malitiis non est indulgendum, legea sancționează în diferite moduri reaua-credință ca act opus bunei-credințe. În al doilea, eroarea scuzabilă, protejată ca atare de lege, echivalează cu un drept care înseamnă ocrotirea persoanei de bună-credință în contra consecințelor iregularității unui act juridic (a se vedea I. Deleanu, S. Deleanu, Mică enciclopedie a dreptului, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 108-110 și 210-211; D. Gherasim, Buna-credință, p. 34, 35). În ambele cazuri, buna-credință are principalul rol de apreciere a raporturilor juridice care se clădesc pe intenția dreaptă și nu pe neîncredere sau înșelăciune. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
   84. Exercitarea cu bună-credință a dreptului beneficiarului sarcinii de a refuza modificarea imobilului. Trebuie subliniat însă că titularul sarcinii nu trebuie să se comporte abuziv, iar refuzul său este supus cenzurii instanței judecătorești, care, în cazul concret, este chemată să verifice existența abuzului de drept, în ce măsură modificarea solici­tată ar cauza prejudicii acestuia și dacă opoziția este justificată prin raportare la propriile interese ale terțului în favoarea căruia a fost notată sarcina respectivă. Acest text legal constituie o aplicație a dispozițiilor art. 14 și art. 15 NCC, care reglementează obligația pentru orice persoană fizică sau juridică de a-și exercita drepturile cu bună-credință, în acord cu ordinea publică și bunele moravuri, fiind interzisă exercitarea drep­turilor subiective civile în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privind drepturile omului
Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Aplicarea în timp a legii civile
Teritorialitatea legii civile
Extrateritorialitatea legii civile
Interpretarea legii
Interzicerea analogiei
Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Libertatea de a dispune
Renunțarea la drept
Buna credință
Abuzul de drept
Vinovăția
Eroarea comună și invincibilă
Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Condițiile de publicitate
Efectele publicității
Prezumțiile
Lipsa publicității Sancțiuni
Concursul dintre formele de publicitate
Consultarea registrelor publice
Reviste:
Principiul disponibilității și abuzul de drept în procesul civil
Despre viciul de consimțământ al erorii
Aparența în drept (error communis facit ius) - izvor de obligații
Denunțarea unilaterală a contractelor (II)
Analiza bunei-credințe și a reversului acesteia. O scurtă privire asupra necesității teoriei solidarismului contractual în dreptul civil
Discuții în legătură cu unele aspecte juridice ale contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Prevederi de drept comun aplicabile în materia răspunderii asociaților pentru datoriile unei societăți comerciale. Analiză teoretică și jurisprudențială
Buna-credință în cadrul raporturilor contractuale
Obligațiile persoanei fizice pe parcursul desfășurării procedurii insolvenței
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul european al contractelor. Realități • Influențe • Domeniu de aplicare, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
;
se încarcă...