Autoritatea părintească | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie -
TITLUL IV
Autoritatea părintească Referințe (1), Legislație conexă (5)

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Autoritatea părintească

Art. 483. - Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (5), Librăria Indaco (5)

(1) Autoritatea părintească este ansamblul de drepturi și îndatoriri care privesc atât persoana, cât și bunurile copilului și aparțin în mod egal ambilor părinți. Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (5)

(2) Părinții exercită autoritatea părintească numai în interesul superior al copilului, cu respectul datorat persoanei acestuia, și îl asociază pe copil la toate deciziile care îl privesc, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3)

(3) Ambii părinți răspund pentru creșterea copiilor lor minori. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Durata autorității părintești

Art. 484. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

Autoritatea părintească se exercită până la data când copilul dobândește capacitatea deplină de exercițiu.

Îndatorirea de respect

Art. 485. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (5)

Copilul datorează respect părinților săi indiferent de vârsta sa.

Neînțelegerile dintre părinți

Art. 486. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (6), Librăria Indaco (3)

Ori de câte ori există neînțelegeri între părinți cu privire la exercițiul drepturilor sau la îndeplinirea îndatoririlor părintești, instanța de tutelă, după ce îi ascultă pe părinți și luând în considerare concluziile raportului referitor la ancheta psihosocială, hotărăște potrivit interesului superior al copilului. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile.

CAPITOLUL II Drepturile și îndatoririle părintești

Conținutul autorității părintești

Art. 487. - Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (8), Librăria Indaco (4)

Părinții au dreptul și îndatorirea de a crește copilul, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, psihică și intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însușirilor și nevoilor copilului; ei sunt datori să dea copilului orientarea și sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor pe care legea le recunoaște acestuia. Jurisprudență

Îndatoririle specifice

Art. 488. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6)

(1) Părinții au îndatorirea de a crește copilul în condiții care să asigure dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială în mod armonios. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În acest scop, părinții sunt obligați: Reviste (3)

a) să coopereze cu copilul și să îi respecte viața intimă, privată și demnitatea; Reviste (2), Doctrină (1)

b) să prezinte și să permită informarea și lămurirea copilului despre toate actele și faptele care l-ar putea afecta și să ia în considerare opinia acestuia; Reviste (1), Doctrină (1)

c) să ia toate măsurile necesare pentru protejarea și realizarea drepturilor copilului; Reviste (1)

d) să coopereze cu persoanele fizice și persoanele juridice cu atribuții în domeniul îngrijirii, educării și formării profesionale a copilului.

Măsurile disciplinare

Art. 489. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

Măsurile disciplinare nu pot fi luate de părinți decât cu respectarea demnității copilului. Sunt interzise luarea unor măsuri, precum și aplicarea unor pedepse fizice, de natură a afecta dezvoltarea fizică, psihică sau starea emoțională a copilului.

Drepturile părintelui minor

Art. 490. - Reviste (6), Doctrină (6)

(1) Părintele minor care a împlinit vârsta de 14 ani are numai drepturile și îndatoririle părintești cu privire la persoana copilului. Reviste (1)

(2) Drepturile și îndatoririle cu privire la bunurile copilului revin tutorelui sau, după caz, altei persoane, în condițiile legii. Reviste (1)

Religia copilului

Art. 491. - Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Părinții îndrumă copilul, potrivit propriilor convingeri, în alegerea unei religii, în condițiile legii, ținând seama de opinia, vârsta și de gradul de maturitate ale acestuia, fără a-l putea obliga să adere la o anumită religie sau la un anumit cult religios. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul să își aleagă liber confesiunea religioasă. Reviste (1)

Numele copilului

Art. 492. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6)

Părinții aleg prenumele și, când este cazul, numele de familie al copilului, în condițiile legii.

Supravegherea copilului

Art. 493. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (7), Librăria Indaco (3)

Părinții au dreptul și îndatorirea de supraveghere a copilului minor.

Relațiile sociale ale copilului

Art. 494. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

Părinții sau reprezentanții legali ai copilului pot, numai în baza unor motive temeinice, să împiedice corespondența și legăturile personale ale copilului în vârstă de până la 14 ani. Neînțelegerile se soluționează de către instanța de tutelă, cu ascultarea copilului, în condițiile art. 264.

Înapoierea copilului de la alte persoane

Art. 495. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5), Modele (3), Librăria Indaco (1)

(1) Părinții pot cere oricând instanței de tutelă înapoierea copilului de la orice persoană care îl ține fără drept. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Instanța de tutelă poate respinge cererea numai dacă înapoierea este vădit contrară interesului superior al copilului. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile.

Locuința copilului

Art. 496. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (6), Modele (2), Librăria Indaco (4)

(1) Copilul minor locuiește la părinții săi. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Dacă părinții nu locuiesc împreună, aceștia vor stabili, de comun acord, locuința copilului. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) În caz de neînțelegere între părinți, instanța de tutelă hotărăște, luând în considerare concluziile raportului de anchetă psihosocială și ascultându-i pe părinți și pe copil, dacă a împlinit vârsta de 10 ani. Dispozițiile art. 264 rămân aplicabile. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2), Modele (1), Comentarii expert (1)

(4) Locuința copilului, stabilită potrivit prezentului articol, nu poate fi schimbată fără acordul părinților decât în cazurile prevăzute expres de lege. Jurisprudență

(5) Părintele la care copilul nu locuiește în mod statornic are dreptul de a avea legături personale cu minorul, la locuința acestuia. Instanța de tutelă poate limita exercițiul acestui drept, dacă aceasta este în interesul superior al copilului. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2), Modele (1)

Schimbarea locuinței copilului

Art. 497. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6), Modele (1)

(1) Dacă afectează exercițiul autorității sau al unor drepturi părintești, schimbarea locuinței copilului, împreună cu părintele la care locuiește, nu poate avea loc decât cu acordul prealabil al celuilalt părinte. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În caz de neînțelegere între părinți, hotărăște instanța de tutelă potrivit interesului superior al copilului, luând în considerare concluziile raportului de anchetă psihosocială și ascultându-i pe părinți. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Modele (1)

Schimbarea felului învățăturii ori al pregătirii profesionale

Art. 498. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (6)

(1) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani poate cere părinților să își schimbe felul învățăturii sau al pregătirii profesionale ori locuința necesară desăvârșirii învățăturii ori pregătirii sale profesionale.

(2) Dacă părinții se opun, copilul poate sesiza instanța de tutelă, iar aceasta hotărăște pe baza raportului de anchetă psihosocială. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile. Reviste (2), Doctrină (1)

Obligația de întreținere

Art. 499. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (6), Modele (5), Librăria Indaco (3)

(1) Tatăl și mama sunt obligați, în solidar, să dea întreținere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Dacă minorul are un venit propriu care nu este îndestulător, părinții au obligația de a-i asigura condițiile necesare pentru creșterea, educarea și pregătirea sa profesională. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Părinții sunt obligați să îl întrețină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Modele (1)

(4) În caz de neînțelegere, întinderea obligației de întreținere, felul și modalitățile executării, precum și contribuția fiecăruia dintre părinți se stabilesc de instanța de tutelă pe baza raportului de anchetă psihosocială. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

Independența patrimonială

Art. 500. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (7)

Părintele nu are niciun drept asupra bunurilor copilului și nici copilul asupra bunurilor părintelui, în afară de dreptul la moștenire și la întreținere.

Administrarea bunurilor copilului

Art. 501. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (7), Librăria Indaco (3)

(1) Părinții au dreptul și îndatorirea de a administra bunurile copilului lor minor, precum și de a-l reprezenta în actele juridice civile ori de a-i încuviința aceste acte, după caz. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) După împlinirea vârstei de 14 ani minorul își exercită drepturile și își execută obligațiile singur, în condițiile legii, însă numai cu încuviințarea părinților și, după caz, a instanței de tutelă. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Alte dispoziții aplicabile

Art. 502. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

(1) Drepturile și îndatoririle părinților cu privire la bunurile copilului sunt aceleași cu cele ale tutorelui, dispozițiile care reglementează tutela fiind aplicabile în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, nu se întocmește inventarul prevăzut la art. 140, în cazul în care copilul nu are alte bunuri decât cele de uz personal.

CAPITOLUL III Exercitarea autorității părintești

Modul de exercitare a autorității părintești

Art. 503. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

(1) Părinții exercită împreună și în mod egal autoritatea părintească. Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

(2) Față de terții de bună-credință, oricare dintre părinți, care îndeplinește singur un act curent pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea îndatoririlor părintești, este prezumat că are și consimțământul celuilalt părinte. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3)

Exercitarea autorității părintești în caz de divorț

Art. 504. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Dacă părinții sunt divorțați, autoritatea părintească se exercită potrivit dispozițiilor referitoare la efectele divorțului în raporturile dintre părinți și copii.

Copilul din afara căsătoriei

Art. 505. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5), Modele (1)

(1) În cazul copilului din afara căsătoriei a cărui filiație a fost stabilită concomitent sau, după caz, succesiv față de ambii părinți, autoritatea părintească se exercită în comun și în mod egal de către părinți, dacă aceștia conviețuiesc. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(2) Dacă părinții copilului din afara căsătoriei nu conviețuiesc, modul de exercitare a autorității părintești se stabilește de către instanța de tutelă, fiind aplicabile prin asemănare dispozițiile privitoare la divorț. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

(3) Instanța sesizată cu o cerere privind stabilirea filiației este obligată să dispună asupra modului de exercitare a autorității părintești, fiind aplicabile prin asemănare dispozițiile privitoare la divorț. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Învoiala părinților

Art. 506. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (6), Librăria Indaco (2)

Cu încuviințarea instanței de tutelă părinții se pot înțelege cu privire la exercitarea autorității părintești sau cu privire la luarea unei măsuri de protecție a copilului, dacă este respectat interesul superior al acestuia. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile.

Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte

Art. 507. - Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (7), Librăria Indaco (3)

Dacă unul dintre părinți este decedat, declarat mort prin hotărâre judecătorească, pus sub interdicție, decăzut din exercițiul drepturilor părintești sau dacă, din orice motiv, se află în neputință de a-și exprima voința, celălalt părinte exercită singur autoritatea părintească. Reviste (1)

CAPITOLUL IV Decăderea din exercițiul drepturilor părintești

Condiții

Art. 508. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (10), Modele (1), Librăria Indaco (3)

(1) Instanța de tutelă, la cererea autorităților administrației publice cu atribuții în domeniul protecției copilului, poate pronunța decăderea din exercițiul drepturilor părintești dacă părintele pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin relele tratamente aplicate acestuia, prin consumul de alcool sau stupefiante, prin purtarea abuzivă, prin neglijența gravă în îndeplinirea obligațiilor părintești ori prin atingerea gravă a interesului superior al copilului. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(2) Cererea se judecă de urgență, cu citarea părinților și pe baza raportului de anchetă psihosocială. Participarea procurorului este obligatorie. Reviste (4), Doctrină (1)

Întinderea decăderii

Art. 509. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Decăderea din exercițiul drepturilor părintești este totală și se întinde asupra tuturor copiilor născuți la data pronunțării hotărârii. Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, instanța poate dispune decăderea numai cu privire la anumite drepturi părintești ori la anumiți copii, dar numai dacă, în acest fel, nu sunt primejduite creșterea, educarea, învățătura și pregătirea profesională a copiilor. Reviste (3), Doctrină (1)

Obligația de întreținere

Art. 510. - Reviste (7), Doctrină (4)

Decăderea din exercițiul drepturilor părintești nu scutește părintele de obligația sa de a da întreținere copilului.

Instituirea tutelei

Art. 511. - Reviste (3), Doctrină (5)

În cazul în care, după decăderea din exercițiul drepturilor părintești, copilul se află în situația de a fi lipsit de îngrijirea ambilor părinți, se instituie tutela.

Redarea exercițiului drepturilor părintești

Art. 512. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (6), Modele (2), Librăria Indaco (1)

(1) Instanța redă părintelui exercițiul drepturilor părintești, dacă au încetat împrejurările care au dus la decăderea din exercițiul acestora și dacă părintele nu mai pune în pericol viața, sănătatea și dezvoltarea copilului. Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Până la soluționarea cererii, instanța poate îngădui părintelui să aibă legături personale cu copilul, dacă aceasta este în interesul superior al copilului. Reviste (3), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

De ce ține cont instanța de judecată la stabilirea domiciliului minorului ? - Mădălina Moceanu
Sentimentul de stabilitate și apartenență al minorului este un factor important în a decide cu cine să locuiască în continuare, acesta fiind un punct de diferențiere între părinți în condițiile în care nu există o inegalitate între părți din punctul de vedere al mijloacelor materiale de bază, ambii părinți oferind condiții locative corespunzătoare creșterii și dezvoltării armonioase a acestuia, aspect relevat și de concluziile anchetelor sociale efectuate în cauză, dar și de martorii audiați.
Așadar, în speță au, din punct de vedere decizional, o greutate mai mare circumstanțele legate de compatibilitatea emoțională dintre părinte și copil, aptitudinile parentale dezvoltate de-a lungul timpului, stabilitatea afectivă pe care apropierea de unul dintre părinți o creează pentru copil (incluzând aici și mediul familial dezvoltat în jurul acelui părinte).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Dispozițiile generale privind autoritatea părintească preiau parte din prevederile Legii nr. 272/2004, referitoare la: consacrarea principiului interesului superior al copilului (existent, de altfel, cu titlu de exemplu, și în art. 263, 272, 398, 452, 472 noul C. civ.) – alin. (2) al art. 483 noul C. civ., cu referire la art. 2 și art. 31 alin. (2) din Legea nr. 272/2004; soluționarea neînțelegerilor dintre părinți – art. 486 noul C. civ., cu referire la art. 31 alin. (3) din legea mai sus menționată. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    - raporturile de rudenie, firească sau civilă; rudenia firească, înțeleasă ca legătura bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun art. 405 alin. (1) C. civ..], implică, înainte de toate, fixarea modurilor de stabilire afiliației față de mamă art. 408 alin. (1) C. civ..], cât și față de tatăl din căsătorie sau din afara căsătoriei art. 408 alin. (2) și (3) C. civ..]. De asemenea, normele dreptului familiei sunt cele care determină drepturile și îndatoririle personale și patrimoniale dintre părinți și copiii lor (art. 483-513 C. civ.., Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată10). 
    10 M.Of. nr. 159 din 5 martie 2014.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Definirea conceptului de autoritate părintească. Ca principală formă de ocrotire aminorului (a se vedea și art. 106 noul C. civ.), autoritatea părintească este un concept juridic complex, care cuprinde drepturile pe care părinții le au cu privire la persoana și la bunurile copilului minor, atât în raport cu acesta, cât și în raport cu terții, precum și obligațiile pe care calitatea de părinte le implică, în vederea creșterii copilului, pentru dezvoltarea lui fizică, mentală, spirituală, morală și socială. Legea acordă aceeași ocrotire copiilor, prin autoritatea părintească, indiferent că sunt din căsătorie, din afara căsătoriei, firești sau adoptați (art. 260 noul C. civ.). Conținutul autorității părintești este detaliat în art. 487 noul C. civ.. Optând pentru utilizarea noțiunii de „îndatorire” în locul conceptului de „obligație” în tot cuprinsul Titlului IV, legiuitorul apus în evidență caracterul esențialmente moral al relațiilor dintre părinți și copii, caracter care, desigur, nu exclude sancțiunile juridice specifice în cazul nerespectării obligațiilor. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Autoritatea părintească se exercită de părinții copilului, ținându-se seama de: 
   - interesul superior al copilului; 
   - respectul datorat persoanei copilului; 
   - necesitatea informării copilului cu privire la deciziile care se iau în privința sa, în funcție de vârsta și gradul de maturitate ale acestuia. 
    Beneficiarul drepturilor și îndatoririlor părintești ce intră în cu­prinsul autorității părintești este numai copilul, adică persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nici nu a dobândit anterior acestei vârste capacitate deplină de exercițiu (prin căsătorie sau anticipat, în baza art. 40 NCC). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Prin "părinți" înțelegem atât părinții firești, cât și părinții adoptatori. Ocrotirea minorului nu ar mai putea fi asigurată de către părinți atunci când aceștia ar fi amândoi morți, necunoscuți, decăzuți din drepturile părintești, puși sub interdicție, dispăruți ori declarați morți, precum și în alte situații când, deși părinții nu se află în niciuna dintre situațiile de mai sus, dezvoltarea fizică, morală sau intelectuală a copilului este primejduită în casa părintească și când copilul poate fi încredințat unei alte persoane ori instituții de ocrotire; tot astfel, ocrotirea minorului poate fi încredințată altor persoane decât părinților firești ori înfietori (T.R. Popescu, Dreptul familiei. Tratat, vol. II, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1965, p. 281). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Persoana fizică
Ocrotirea persoanei fizice
Persoana juridică
Apărarea drepturilor nepatrimoniale
Dispoziții generale
Căsătoria
Rudenia
Autoritatea părintească
Obligația de întreținere
Bunurile și drepturile reale în general
Proprietatea privată
Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
Fiducia
Administrarea bunurilor altuia
Proprietatea publică
Cartea funciară
Posesia
Dispoziții referitoare la moștenire în general
Reviste:
Autoritatea părintească
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
Câteva aspecte privind rolul jurisprudenței în exercitarea autorității părintești în caz de divorț
Considerații în legătură cu drepturile și îndatoririle părintești (I)
Scurte considerații privind decăderea din exercițiul drepturilor părintești
Stabilirea locuinței minorului în cazul în care părinții nu conviețuiesc. O analiză juridico-psihologică/La determination du lieu de residence du mineur dans le cas où les parents ne cohabitent pas. une analyse juridique et psychologique/Determination of the child's place of residence in the case where parents do not live together. a legal and psychological analysis
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Opinii privind drepturile și îndatoririle părintești ale părintelui minor conform art. 490 C. Civ.
Exercitarea autorității părintești în lumina dispozițiilor noului Cod civil
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Cerere de chemare în judecată pentru încredințarea copilului minor.
Cerere de chemare în judecată pentru stabilirea domiciliului minorului.
Acțiune în stabilirea domiciliului minorului.
Cerere de chemare în judecată pentru înapoierea minorului de la persoanele care îl dețin fără drept.
Cererea părinților pentru înapoierea copilului de la o persoană care îl ține fără drept.
Acțiune privind înapoierea copilului minor de la alte persoane
Cerere de chemare în judecată pentru legături personale cu minorul.
Acțiune pentru schimbarea locuinței minorului, în lipsa acordului celuilalt părinte^1
Cerere de chemare în judecată pentru stabilirea paternității.
Cerere de acordare a pensiei copilului minor.
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Exercitarea autorității părintești după divorț
Dreptul familiei
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
Drept civil. Persoanele
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
Legislație conexă :
Convenția asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii din 25.10.1980 *)
Convenția cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989 *)
Protocolul facultativ la Convenția cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituția copiilor și pornografia infantilă din 06.09.2000 *)
Convenția europeană asupra recunoașterii și executării hotărârilor în materie de încredințare a copiilor și de restabilire a încredințării copiilor din 20.05.1980 *)
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Codul de procedură civilă din 2010
;
se încarcă...