Art 9 Interpretarea legii | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Interpretarea și efectele legii civile - Interpretarea legii -
Art. 9.
- Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(1) Cel care a adoptat norma civilă este competent să facă și interpretarea ei oficială. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Norma interpretativă produce efecte numai pentru viitor. Reviste (2)

(3) Interpretarea legii de către instanță se face numai în scopul aplicării ei în cazul dedus judecății. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 9 noul C. civ. admite două modalități de interpretare alegii. Interpretarea legală este făcută de organul care aadoptat norma civilă supusă interpretării prin emiterea unei norme interpretative ce are efecte numai pentru viitor. Vechea reglementarea anormelor interpretative era diferită, considerându-se că normele interpretative fac corp comun cu legea, situație care determina aplicarea lor retroactivă. Reglementarea de la alin. (2) nu va mai permite acest lucru, textul legal fiind lipsit de echivoc. Interpretarea judiciară, realizată de instanța de judecată, are efecte exclusiv în cazul dedus judecății, fiind practic diminuată puterea precedentului judiciar. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Preliminarii. Norma juridică este generală și abstractă, trăsături ce rezultă din nevoia de a i se asigura un grad de previzibilitate maximă. Enunțurile generale utilizate în redactarea textelor de lege impun „determinarea conținutului și, prin urmare, a întinderii de aplicațiune a normei juridice, a înțelesului ei exact” (a se vedea Y. Eminescu, în T. Ionașcu, ș.a., Tratat de drept civil, p. 136). Nu mai puțin, legiuitorul utilizează, adesea, cuvinte sau expresii care au un sens tehnic juridic, iar nu cel din vorbirea obișnuită (a se vedea Gh. Beleiu, Drept civil, p. 62), după cum unele formulări de texte sunt ambigue, imprecise sau neclare (a se vedea G. Boroi, Drept civil, p. 36). În mod obligatoriu, în toate aceste cazuri se impune interpretarea legii civile ca operațiune „logico-rațională de lămurire, explicare a conținutului și a sensului normelor de drept civil, în sensul justei lor aplicări, prin corecta încadrare a diferitelor situații din viața practică în ipotezele care le conțin” (a se vedea Gh. Beleiu, Drept civil, p. 61). Lămurirea înțelesului unei dispoziții legale trebuie să înceapă prin analiza gramaticală a normei (interpretarea gramaticală), iar frecvent este cerută determinarea legăturii normei supusă interpretării cu alte norme juridice (interpretarea sistematică) ori aflarea scopului acesteia, într-un context istoric dat (interpretarea istorico-teleologică), metode care nu pot fi separate de aplicarea regulilor logicii formale (interpretarea logică). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Interpretarea normei juridice civile este o operațiune logico-rațională prin care se stabilește sensul (semnificația) conținutului normei, în vederea aplicării ei la o situație juridică concretă (C.T. Ungureanu, op. cit., p. 34). 
   2. Codul civil din 1864 nu conținea decât două reguli generale de interpretare, care, de fapt, erau reguli de aplicare a legii (C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., p. 72), și anume prevederea art. 3 (conform căreia judecătorul era obligat să soluționeze orice cauză cu care era învestit, fie că era reglementată de lege, fie că nu era) și aceea cuprinsă în art. 4 (prin care judecătorului îi era interzis să se pronunțe prin dispoziții generale). De aceea, interpretarea normei juridice civile avea la bază principii generale, întemeiate pe rațiune, logică și echitate (idem, p. 73), utilizându-se și regulile de aplicare a convențiilor. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Interpretarea oficială autentică (numită și legislativă A se vedea C. Hamangiu, N. Georgean, op.cit., p. 37.) este dată de însuși organul de stat care aedictat norma supusă interpretării (Parlamentul, Guvernul etc.). Cel care aadoptat norma civilă este competent să facă și interpretarea ei oficială, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) noul C. civ.. Aceasta se realizează prin norme interpretative, care au caracter general obligatoriu, ca și norma interpretată. Norma interpretativă produce efecte numai pentru viitor. De exemplu, un articol neclar dintr-o lege adoptată de Parlament este interpretat printr-o altă lege de același organ sau un articol dintr-o hotărâre aGuvernului este interpretat printr-o altă hotărâre aaceluiași organ de stat. Legislativ, prin art. 9 alin. (2), s-a consacrat teza, conform căreia, norma interpretativă produce efecte numai pentru viitor. Mai amintim ca norme interpretative autentice acelea care provin de la un organ cooperatist învestit de lege cu prerogativa reglementării anumitor relații la care participă organizațiile cooperatiste respective. Organul cooperatist va trebui să emită un act distinct, cu caracter normativ, care are ca obiect interpretarea unui articol dintr-un act cu caracter normativ anterior al său Amintim, de exemplu, art. 126 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și acooperației de credit care stabilește: în realizarea obiectului său de activitate, CENTROCOOP „emite norme obligatorii pentru toate organizațiile, societățile și întreprinderile cooperației de consum și ale cooperației de credit privind structura organizatorică, salarizarea și normarea muncii, constituirea și utilizarea unor fonduri specifice cooperației de consum și cooperației de credit”.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 1 Izvoarele dreptului civil
Art 2 Obiectul și conținutul Codului civil
Art 3 Aplicarea generală a Codului civil
Art 4 Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privind drepturile omului
Art 5 Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Art 6 Aplicarea în timp a legii civile
Art 7 Teritorialitatea legii civile
Art 8 Extrateritorialitatea legii civile
Art 9 Interpretarea legii
Art 10 Interzicerea analogiei
Art 11 Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Art 12 Libertatea de a dispune
Art 13 Renunțarea la drept
Art 14 Buna-credință
Art 15 Abuzul de drept
Art 16 Vinovăția
Art 17 Eroarea comună și invincibilă
Art 18 Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Art 19 Condițiile de publicitate
Reviste:
Rolul uzanțelor
Despre hermeneutica juridică și inferența inductivă în aplicarea Dreptului
Greșeala de judecată și eroarea judiciară. Răspunderea magistraților
Sinteză de practică judecătorească a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – cu privire la timbrul de mediu
Limitele sferei dreptului rezultate din limitele mutabilității sistemului juridic
Aderarea României la Uniunea Europeană - factor de dinamizare a procesului de înnoire legislativă, cu privire specială asupra dreptului privat român
Unele considerații privind efectele recunoașterii autorității de lucru interpretat a hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene asupra dreptului procesual civil român
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Legislație conexă :
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
;
se încarcă...