Art 7 Teritorialitatea legii civile | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Aplicarea legii civile - Teritorialitatea legii civile -
Art. 7.
- Legislație conexă (1), Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Actele normative adoptate de autoritățile și instituțiile publice centrale se aplică pe întreg teritoriul țării, afară de cazul în care se prevede altfel. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Actele normative adoptate, în condițiile legii, de autoritățile și instituțiile administrației publice locale se aplică numai în raza lor de competență teritorială. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 7  
    Aspectele ce țin de teritorialitatea legii civile sunt lipsite de echivoc. Instituțiile și autoritățile centrale vor putea emite acte normative ce se vor aplica pe întreg teritoriul țării, iar autoritățile și instituțiile locale vor emite acte normative ce vor fi aplicabile numai în circumscripția lor teritorială. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Fizionomic, principiul teritorialității legii civile îmbracă două aspecte: „unul intern, care vizează situația raporturilor civile stabilite între subiecte de drept civil de cetățenie ori naționalitate română, pe teritoriul României; altul internațional, care vizează ipoteza raporturilor civile cu un element de extraneitate” (a se vedea Gh. Beleiu, Drept civil, p. 59). Textul art. 7 noul C. civ. dezvoltă aspectul intern al aplicării legii civile în spațiu, pornind de la ideea că raporturile juridice civile stabilite pe teritoriul României sunt guvernate de actele normative din sistemul de drept român. Acțiunea acestor acte normative este rânduită de regula alcătuită prin prisma criteriului competenței organelor emitente. Astfel, actele normative civile care emană de la organele centrale de stat se aplică pe întreg teritoriul țării, iar reglementările civile adoptate, în condițiile legii, de autoritățile și instituțiile administrației publice locale, numai în raza lor de competență teritorială. Prin similitudine cu norma penală [art. 8 alin. (2) - (4) noul C. pen.], noțiunea de teritoriu include întinderea de pământ și apele cuprinse între frontiere, cu subsolul și spațiul aerian, marea teritorială cu solul, subsolul și spațiul aerian al acesteia, precum și suprafața navelor și aaeronavelor, care, deși nu fac parte din teritoriu, pe ele se aplică norma internă. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
   455. Aplicarea internă și aplicarea externă a normelor juridice privind publicitatea imobiliară. Aplicarea unei norme juridice presu­pune stabilirea teritoriului în interiorul căruia se aplică. Așa cum s-a arătat mai sus, cu titlu de principiu art. 7 alin. (1) NCC consacră regula conform căreia actele normative adoptate de autoritățile sau instituțiile publice centrale se aplică pe întreg teritoriul țării, afară de cazul în care se prevede altfel. În privința raporturilor juridice cu element de extraneitate, art. 8 NCC dispune că determinarea legii aplicabile se face ținându-se seama de normele de drept internațional privat cuprinse în cartea a VII-a a Codului civil. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Aplicarea normei civile în spațiu are o latură internă și una internațională. Pe plan intern, normele juridice civile se aplică pe întreg teritoriul României sau doar pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale, după cum emană de la organele centrale de stat, respectiv de la organele locale de stat (C.T. Ungureanu, op. cit., p. 32). 
   2. Constituția, legile organice, legile ordinare, hotărârile Guvernului și celelalte acte normative elaborate de organele centrale se aplică pe întreg teritoriul, operând principiul teritorialității. Există și excepții, când anumite legi, datorită obiectului lor, se aplică doar pe un anumit teritoriu, chiar dacă emană de la organele centrale, cum ar fi Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională a României. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Aspectul intern al aplicării legii civile române în spațiu este guvernat de principiul teritorialității. Potrivit acestui principiu, legile civile române care emană de la organele centrale ale puterii legislative sau executive se aplică pe întreg teritoriul țării. În acest sens, art. 7 alin. (1) noul C. civ. prevede: „Actele normative adoptate de autoritățile și instituțiile publice centrale se aplică pe întreg teritoriul țării, afară de cazul în care se prevede altfel”. Teritoriul statului nostru înglobează spațiul geografic cuprins între frontierele de stat legal stabilite Art. 3 alin. (2) din Constituția României stabilește că: „Frontierele țării sunt consfințite prin lege organică, cu respectarea principiilor și acelorlalte norme general admise ale dreptului internațional”.. El cuprinde și spațiul aerian aflat deasupra teritoriului țării. Prin extensiune, fac parte din teritoriul statului nostru și navele fluviale sau maritime și aeronavele care navighează sub pavilionul statului român, oriunde s-ar afla ele. Aceasta înseamnă că la bordul acestor nave se aplică legile civile române, chiar și atunci când ele se află în apele teritoriale ale altui stat (desigur, în acest din urmă caz, cu respectarea și alegilor statului în ale cărui ape se afla nava). De asemenea, legea civilă română se aplică și în clădirile ambasadelor și în teritoriile aparținătoare acestora situate în străinătate. Desigur, pe bază de reciprocitate, pot fi exceptate de la aceste reguli incintele ambasadelor străine, anumite zone, orașe sau porturi supuse convențional unui regim internațional special (de exemplu, porto franco, zone libere etc. A se vedea Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere (în M.Of.nr. 182 din 30 iulie 1992).). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 1 Izvoarele dreptului civil
Art 2 Obiectul și conținutul Codului civil
Art 3 Aplicarea generală a Codului civil
Art 4 Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privind drepturile omului
Art 5 Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Art 6 Aplicarea în timp a legii civile
Art 7 Teritorialitatea legii civile
Art 8 Extrateritorialitatea legii civile
Art 9 Interpretarea legii
Art 10 Interzicerea analogiei
Art 11 Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Art 12 Libertatea de a dispune
Art 13 Renunțarea la drept
Art 14 Buna-credință
Art 15 Abuzul de drept
Art 16 Vinovăția
Art 17 Eroarea comună și invincibilă
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură civilă, coroborate cu art. 103 din Codul civil, ale art. 53 din Codul civil, coroborate cu art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă, vizând prezumția legală a capacității de folosință, posibilitatea înlăturării acesteia prin aplicarea unei prezumții judiciare, precum și raportul între cele două tipuri de prezumții
Despre spațialitatea normei juridice
Succesiunea reglementărilor de drept material aplicabile moștenirii după Marea Unire
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Legislație conexă :
Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
;
se încarcă...