Art 389 Obligația de întreținere | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Obligația de întreținere între foștii soți - Obligația de întreținere -
Art. 389.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (9), Modele (2)

(1) Prin desfacerea căsătoriei, obligația de întreținere între soți încetează. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Soțul divorțat are dreptul la întreținere, dacă se află în nevoie din pricina unei incapacități de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei. El are drept la întreținere și atunci când incapacitatea se ivește în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei, însă numai dacă incapacitatea este cauzată de o împrejurare în legătură cu căsătoria. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Modele (2)

(3) Întreținerea datorată potrivit dispozițiilor alin. (2) se stabilește până la o pătrime din venitul net al celui obligat la plata ei, în raport cu mijloacele sale și cu starea de nevoie a creditorului. Această întreținere, împreună cu întreținerea datorată copiilor, nu va putea depăși jumătate din venitul net al celui obligat la plată. Jurisprudență, Doctrină (3)

(4) Când divorțul este pronunțat din culpa exclusivă a unuia dintre soți, acesta nu beneficiază de prevederile alin. (2) și (3) decât timp de un an de la desfacerea căsătoriei. Reviste (3), Doctrină (1), Modele (2)

(5) În afara altor cazuri prevăzute de lege, obligația de întreținere încetează prin recăsătorirea celui îndreptățit. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 389 Obligația de întreținere între foștii soți păstrează elementele definitorii generale din reglementarea art. 41 Codul familiei., cum ar fi, spre exemplu, condițiile de existență adreptului și aobligației corelative (incapacitatea de muncă și starea de nevoie acreditorului, pe de oparte, și mijloacele debitorului obligației, pe de altă parte). În schimb, cu privire la cuantumul întreținerii, noul Cod civil stabilește că aceasta nu poate depăși opătrime din venitul net al celui obligat la plata ei. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [2] Obiectul contractului. În principiu, orice creanță poate forma obiectul unei cesiuni, nu numai aceea care are ca obiect osumă de bani. Codul civil reglementează însă expres categoria creanțelor care nu pot fi cedate, fiind declarate de lege ca netransmisibile. Ex lege sunt așadar creanțe netransmisibile, spre exemplu, cele din relațiile dintre soți (pensia de întreținere – art. 389 C. civ..; prestația compensatorie – art. 390 C. civ..). Codul civil precizează, de asemenea, expres faptul că ocreanță care are ca obiect oaltă prestație decât plata unei sume de bani poate fi cedată doar dacă cesiunea nu face ca obligația să fie în mod substanțial mai oneroasă. Un exemplu pentru această ipoteză ar putea fi acela în care obligația inițială consta în livrarea unui bun către un creditor aflat la oanumită distanță față de debitor, pe când în urma cesiunii aceeași operațiune de livrare ar trebui executată față de un creditor aflat la odistanță cu mult mai mare față de cea avută în vedere inițial. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Codul civil consacră obligației de întreținere Titlul Val Cărții II, ale cărei prevederi – art. 513-534 – se completează cu dispozițiile care particularizează sau detaliază dreptul la întreținere și obligația de ada întreținere între unele persoane, precum între foștii soți (art. 389), între părinți și copii (art. 499). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    IV. obligația de întreținere între foștii soți – art. 389 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Introducere. Art. 389 noul C. civ. reia aproape neschimbat textul art. 41 Codul familiei. (cu unele modificări minore), astfel încât doctrina și jurisprudența anterioare intrării în vigoare a noul C. civ., referitoare la obligația de întreținere între foștii soți, vor putea fi utilizate pentru interpretarea și aplicarea textului actual (a se vedea, spre exemplu, I.P. Filipescu ș.a., Dreptul familiei, p. 565-569). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 379 Condiții
Art 380 Continuarea acțiunii de divorț
Art 381 Condițiile divorțului
Art 382 Data desfacerii căsătoriei
Art 383 Numele de familie după căsătorie
Art 384 Drepturile soțului divorțat
Art 385 Încetarea regimului matrimonial
Art 386 Actele încheiate în frauda celuilalt soț
Art 387 Opozabilitatea față de terți
Art 388 Acordarea despăgubirilor
Art 389 Obligația de întreținere
Art 390 Condițiile prestației compensatorii
Art 391 Stabilirea prestației compensatorii
Art 392 Forma prestației compensatorii
Art 393 Garanții
Art 394 Modificarea prestației compensatorii
Art 395 Încetarea prestației compensatorii
Art 396 Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori
Art 397 Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
Art 398 Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte
Art 399 Exercitarea autorității părintești de către alte persoane
Reviste:
Considerații privind obligația legală de întreținere (I)
Din nou despre prestația compensatorie și dreptul la despăgubiri. Trecut și viitor sau între sancțiune și recompensă
Contribuții la studiul reglementărilor interne referitoare la prestația compensatorie în caz de divorț
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Aspecte privind obligația de întreținere în dreptul internațional privat/Aspects concernant l'obligation alimentaire dans le droit international prive/Issues related to the support obligation in the private international law
Avantajele patrimoniale ale divorțului din culpa exclusivă a unuia dintre soți/ Les avantages patrimoniaux du divorce par la faute exclusive de l'un des époux/The property benefits of the divorce due to the exclusive fault of one of the spouses
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Considerații în legătură cu obligația legală de întreținere (II)
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Acțiune pentru stabilirea obligației de întreținere între foștii soți
Acțiune pentru stabilirea obligației de întreținere între foștii soți
Acțiune pentru reclamarea întreținerii de către unul dintre soți în timpul procesului de divorț.
Cerere de divorț.
;
se încarcă...